Søk

2761 - 2780 av 3701 treff
En viktig milepæl er nådd. 300 (420) kV forbindelsen fra Lindås transformatorstasjon på Mongstad til Kollsnes i konsesjonsområdet til BKK er nå spenningsatt.
19. desember 2016 - 8:43
I slutten av januar åpnes Norges nye storsatsing på vannkraftforskning i Trondheim. HydroCen skal gjennom kunnskap og innovasjon bidra til at Norge styrker sin posisjon som ledende vannkraftnasjon.
16. desember 2016 - 10:12
ENERGIX-programmet i Forskningsrådet gir støtte til 55 nye prosjekter. Næringslivet har grepet muligheten i denne utlysningen og står bak 29 av disse prosjektene. I tillegg er næringslivet med og setter strategisk retning på 13 nye kompetanseprosjekter.
16. desember 2016 - 9:54
NVE har gitt NTE (Nord-Trødelag Elektrisitetsverk) fritak fra konsesjonsbehandling for en mulig fornyelse av Nedre Fiskumfoss kraftverk i Namsen. Et eventuelt nytt kraftverk kan være ferdig bygd i innen 2021.
16. desember 2016 - 9:45
Det er bare de største egoistene blant oss som ikke vil ha flere strømkabelforbindelser med utlandet.
16. desember 2016 - 9:39
Multiconsult skal utrede konsekvensene av et planlagt solkraftverk i Etiopia.
16. desember 2016 - 9:34
Energiselskapet Bekk og Strøm overtar fra nyttår driften, men ikke eierskapet, av Vorma og Leirbekken kraftverk. Kraftverkene har en årlig produksjon på rundt 11 GWh.
16. desember 2016 - 9:27
Kombinasjonen solenergi og batterier kan bli en vinner i det afrikanske transportsystemet. SINTEF har nettopp fått en milion dollar av FN for å utvikle billiger og solide løsninger basert på dagens teknologi.
15. desember 2016 - 11:32
En lang natts ferd mot dag for norsk solindustri kan være over. Både Elkem Solar i Kristiansand og NorSun i Årdal har store prosjekter på trappene.
15. desember 2016 - 9:34
Redusert elavgift betyr om lag en halv million kroner lavere energikostnad årlig for en hydrogenstasjon lik den som ble åpnet i Bærum nylig.
15. desember 2016 - 9:25
Energieffektivisering av eksisterende bygningsmasse er en av de viktigste utfordringene knyttet til energibruk og dermed CO2-utslipp i europeiske bygg. Likevel blir bare 1,2% av Europas bygningsmasse oppgradert årlig.
15. desember 2016 - 9:20
Olje- og energidepartementet og Enova undertegnet i går en ny 4-årsavtale om forvaltningen av Energifondet for perioden 2017-2020. Den nye avtalen trer i kraft fra 1.januar 2017 og erstatter dagens avtale som løper ut ved nyttår.
15. desember 2016 - 9:09
DSB avdekket tolv avvik og ga fire anmerkninger etter tilsyn ved Troms Kraft Nett tidligere i år. Det blir blant annet påpekt manglende oversikt over vedlikehold.
15. desember 2016 - 9:02
Elklagenemnda har i 2016 registrert 354 ulike type henvendelser. 60 saker ble fremmet for behandling og vedtak.
15. desember 2016 - 8:54
Hvis du noen gang har vært i Rullestadjuvet, glemmer du det aldri. Nå er det reddet fra kraftutbygging, etter iherdig innsats fra Naturvernforbundet og Turistforeningen.
14. desember 2016 - 9:36
Olje- og energiminister Tord Lien opna tysdag Watts Up, landets første fornybarinkubator i Energibygget i Trondheim.
14. desember 2016 - 9:28
For å sikre en effektiv og forsvarlig innføring av nordisk balanseavregning (NBS) og nasjonal datahub for måleverdier (Elhub), må nettselskapene tilpasse sine systemer og rutiner til de nye løsningene. NVE ønsker derfor å forskriftsfeste krav til nettselskapenes forberedelser.
14. desember 2016 - 9:14
En ny montasjerobot og nye flymarkører er utviklet for å merke kraftledninger raskere og sikrere enn det har vært mulig før.
14. desember 2016 - 9:08
Norconsult og Agenda Kaupang står bak en ny, norsk studie som har målt nasjonal, regional og lokal verdiskaping som følge av bygging og drift av vindkraftanlegg. Resultatene viser et mer positivt bilde av ringvirkningene i anleggs- og driftsfasen enn det som har vært vist tidligere.
13. desember 2016 - 9:27
Hvis vi skal nå FNs bærekraftsmål innen 2030, må forskningen gjøre folk og næringsliv i stand til å ta de rette valgene.
13. desember 2016 - 9:22