Stikkord: Oppland Energi

dokka

Krafttapet vurderes som ubetydelig.