Med NVE som oppdragsgiver skal Sweco utarbeide sikringstiltak mot flom i Vossovassdraget på Voss. (Foto: Sveinung Klyve)

Sikrer mot flom på Voss

Sweco har vunnet et prosjekteringsoppdrag av sikringstiltak mot flom i Vossovassdraget på Voss. – Det finnes ikke mange tilsvarende prosjekter i Norge, så dette blir veldig spennende, sier prosjektleder Nils Andreas Loland.
Fredag, 5 januar, 2018 - 09:40

Kilde: Sweco

NVE er oppdragsgiver for anskaffelsen. Anskaffelsens formål er å vurdere bruk av flomtunneler og lokale flomsikringstiltak for å finne gode tekniske løsninger for sikring mot flom. Den inneholder også opsjoner for videre oppfølging av prosjektet.

– Både bebyggelse og infrastruktur langs Vossovassdraget har blitt påført store skader under de siste årenes ekstremflommer, så dette er et viktig og spennende prosjekt, sier Swecos Nils Andreas Loland.

Skal avdekke utarting av flomforløp

Multiconsult har tidligere utarbeidet en mulighetsstudie for det aktuelle området. NVE har trukket ut seks alternativer fra mulighetsstudien som Sweco skal gå videre med.  De fleste alternativene omhandler flomtuneller som enten tar flomvannet forbi de flomutsatte områdene i vassdraget eller fører det bort fra vassdraget og ut i havet.

– Vår oppgave blir å avdekke hvordan de ulike flomforløpene vil utarte seg i de forskjellige alternativene. I tillegg vil vi se på lokale flomsikringstiltak på Voss og i Evanger. Disse kan vi eventuelt se i kombinasjon med flomtuneller, forteller Loland.

Prosjekterer alt i 3D

Oppdraget er todelt. Den første fasen går ut på å etablere en vassdragshydraulisk modell hvor de ulike flomforløpene i de seks alternativene simuleres.

– Modellen er basert på 3D-scanning av hele vassdraget både over og under vann, fra Bolstadfjorden til Voss sentrum. Med utgangspunkt i disse simuleringene vil vi kunne avgjøre hvilke forutsetninger som bør legges til grunn for prosjektering av de ulike tekniske løsningene.

Den andre fasen går ut på å utarbeide et forprosjekt til de seks alternativene, og fase én legger grunnlaget for dette.

– I utgangspunktet skal vi levere målsatte formtegninger for alle konstruksjonene, men siden vi prosjekterer alt i 3D vil vi også levere en samordningsmodell for alle alternativene. Modellen brukes som et verktøy for prosjektstyring og prosjekteringsledelse gjennom hele prosjektet, sier Loland.

3D-modellen vil også kunne brukes i dialog med forskjellige brukergrupper og til visualisering av tiltakene.

– Videre skal det utarbeides et kostnadsestimat for de forskjellige tiltakene. Vi skal også gjøre overordnede miljøutredninger, så dette er et omfattende prosjekt, fortsetter han.

Stiller med det beste laget

Forprosjektet krever kompetanse fra flere fagfelt, og Sweco skal levere eksperter fra blant annet vassdragshydraulikk, hydrologi, grunnvannshydrologi, geologi, geoteknikk, konstruksjon, vei, maskin, VA, landskap og miljø.

– Vi stiller med vårt beste lag til dette prosjektet. Det blir gøy å skulle jobbe med så mange av Swecos dyktige fagfolk, sier Loland.

På forsiden nå

I 2018 vil 150 lærlinger fra hele landet starte sin læretid i Bravida. Målet er at alle skal få fast ansettelse i selskapet etter bestått fagprøve.
Tirsdag, 24 april, 2018 - 09:31
Statnett og Veidekke gjennomfører nå det første fossilfrie anleggsarbeidet i Norge. Alle anleggsmaskiner, lastebiler og biler går på strøm eller fornybar diesel.
Mandag, 23 april, 2018 - 09:46
Regnskapet i Vardar for 2017 er preget av negativ verdiutvikling på inngåtte sikringsderivater knyttet til valuta. Konsernet avlegger et resultat etter skatt på 74 millioner kroner, mot 189 millioner kroner i 2016.
Mandag, 23 april, 2018 - 09:52
OED har fattet vedtak i fire vannkraftsaker i Telemark, Trøndelag og Sogn og Fjordane. Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon og vilkår for Gjuvåa kraftverk og Bøla kraftverk. Søknadene om Neselva II kraftverk og Djupsåna kraftverk er avslått i samsvar med NVEs vedtak.
Tirsdag, 24 april, 2018 - 09:36
Prissikring i Haugaland Kraft gir felleskraftkundene en redusert strømkostnad på totalt 8,1 MNOK.
Mandag, 23 april, 2018 - 10:09
For at kundene skal oppleve strømmarkedet som et trygt sted å handle, oppfordrer Energi Norge NVE til å øke innsatsen mot selskaper som bryter lover og regler i markedet.
Fredag, 20 april, 2018 - 09:17
Statkraft og Finnfjord har inngått en ny langsiktig industrikraftavtale for perioden 2018 til 2031. Leveransen er totalt på 8,5 TWh, med årlige leveranser på omlag 0,65 TWh.
Mandag, 23 april, 2018 - 09:56
Hver tredje nordmann frykter storflom når snøen smelter i vårvarmen. Drøyt 20 prosent av de spurte mener at kommunen de bor i, ikke er godt nok forberedt på flom.
Fredag, 20 april, 2018 - 09:24
Fredagskommentar:
Fra stortingets talerstol påsto Bjørnar Moxnes (Rødt) tidligere denne uken at en ny strømkabelforbindelse mellom Norge og Skottland ville tømme Vestlandet for kraft. Større vrøvl er det lenge siden vi har hørt.
Fredag, 20 april, 2018 - 11:27
Helgeland Kraft, Nordlandsnett og Salten Kraftsamband inngår samarbeid om felles nettsentral i Mosjøen og produksjonssentral i Fauske.
Torsdag, 19 april, 2018 - 08:05
Glencore Nikkelverk i Kristiansand er kåret til best på Sørlandet innen smart energibruk.
Torsdag, 19 april, 2018 - 07:59
I år er det 10 år siden Tafjord startet opp med Tafjord EnergiArena. På denne tiden har et hundretall bedrifter til sammen spart 150 millioner kroner i energikostnader gjennom programmet.
Tirsdag, 24 april, 2018 - 09:42
Den totale fyllingsgraden i kraftmagasinene lå omtrent på normalen ved årsskiftet, men sank kraftig i løpet av første kvartal. Ved utgangen av kvartalet lå fyllingsgraden 8,8 prosentpoeng under normalt, og spesielt i Midt-Norge var ressurssituasjonen knapp.
Fredag, 20 april, 2018 - 09:38
- Elsertifikatordningen kostet den gjennomsnittlige norske strømkunden 3,2 øre/kWh i 2017. Det betyr at en husholdning med et årlig strømforbruk på 20 000 kWh støttet økt utbygging av fornybar kraft med vel 640 kroner, inkludert mva. Til sammen utgjorde den norske støtten til økt fornybarutbygging 2,6 milliarder kroner i fjor, sier Anne Vera Skrivarhaug, avdelingsdirektør i NVE.
Onsdag, 18 april, 2018 - 09:03
Klimapolitikk, teknologiutvikling og nye rammebetingelser vil føre til store endringer i kraftsystemet. For noen dager siden la de nordiske systemoperatørene frem en rapport om felles løsninger for fremtidens nordiske kraftsystem.
Tirsdag, 24 april, 2018 - 09:50
Statkraft har besluttet at bygging av Storlia kraftverk i Eidfjord kommune kan fortsette i et byggetrinn 2. Storlia kraftverk skal utnytte 75 meter høydeforskjell mellom Bjoreio og Sysenvatnet. Kraftverket er planlagt med en installasjon på ca. 8,5 MW.
Fredag, 20 april, 2018 - 09:30
Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) har gjennomførte det første møtet i Landstrømsforum. Det ble klart at man har langt igjen om klimamålene skal nås i 2030, men utfordringene har en løsning. NEK etablerte derfor tre arbeidsgrupper for å finne veien som vil gjøre det enklere å elektrifisere skipsfarten slik at man kan overholde forpliktelsene i klima-avtalen.
Torsdag, 19 april, 2018 - 08:13
Jeg oppfordrer fagfolk i landets elektrotekniske miljø til å engasjere seg i internasjonalt samarbeid. Det bidrar til å utvikle mye verdifull kompetanse.
Torsdag, 19 april, 2018 - 07:49