Med NVE som oppdragsgiver skal Sweco utarbeide sikringstiltak mot flom i Vossovassdraget på Voss. (Foto: Sveinung Klyve)

Sikrer mot flom på Voss

Sweco har vunnet et prosjekteringsoppdrag av sikringstiltak mot flom i Vossovassdraget på Voss. – Det finnes ikke mange tilsvarende prosjekter i Norge, så dette blir veldig spennende, sier prosjektleder Nils Andreas Loland.
Fredag, 5 januar, 2018 - 09:40

Kilde: Sweco

NVE er oppdragsgiver for anskaffelsen. Anskaffelsens formål er å vurdere bruk av flomtunneler og lokale flomsikringstiltak for å finne gode tekniske løsninger for sikring mot flom. Den inneholder også opsjoner for videre oppfølging av prosjektet.

– Både bebyggelse og infrastruktur langs Vossovassdraget har blitt påført store skader under de siste årenes ekstremflommer, så dette er et viktig og spennende prosjekt, sier Swecos Nils Andreas Loland.

Skal avdekke utarting av flomforløp

Multiconsult har tidligere utarbeidet en mulighetsstudie for det aktuelle området. NVE har trukket ut seks alternativer fra mulighetsstudien som Sweco skal gå videre med.  De fleste alternativene omhandler flomtuneller som enten tar flomvannet forbi de flomutsatte områdene i vassdraget eller fører det bort fra vassdraget og ut i havet.

– Vår oppgave blir å avdekke hvordan de ulike flomforløpene vil utarte seg i de forskjellige alternativene. I tillegg vil vi se på lokale flomsikringstiltak på Voss og i Evanger. Disse kan vi eventuelt se i kombinasjon med flomtuneller, forteller Loland.

Prosjekterer alt i 3D

Oppdraget er todelt. Den første fasen går ut på å etablere en vassdragshydraulisk modell hvor de ulike flomforløpene i de seks alternativene simuleres.

– Modellen er basert på 3D-scanning av hele vassdraget både over og under vann, fra Bolstadfjorden til Voss sentrum. Med utgangspunkt i disse simuleringene vil vi kunne avgjøre hvilke forutsetninger som bør legges til grunn for prosjektering av de ulike tekniske løsningene.

Den andre fasen går ut på å utarbeide et forprosjekt til de seks alternativene, og fase én legger grunnlaget for dette.

– I utgangspunktet skal vi levere målsatte formtegninger for alle konstruksjonene, men siden vi prosjekterer alt i 3D vil vi også levere en samordningsmodell for alle alternativene. Modellen brukes som et verktøy for prosjektstyring og prosjekteringsledelse gjennom hele prosjektet, sier Loland.

3D-modellen vil også kunne brukes i dialog med forskjellige brukergrupper og til visualisering av tiltakene.

– Videre skal det utarbeides et kostnadsestimat for de forskjellige tiltakene. Vi skal også gjøre overordnede miljøutredninger, så dette er et omfattende prosjekt, fortsetter han.

Stiller med det beste laget

Forprosjektet krever kompetanse fra flere fagfelt, og Sweco skal levere eksperter fra blant annet vassdragshydraulikk, hydrologi, grunnvannshydrologi, geologi, geoteknikk, konstruksjon, vei, maskin, VA, landskap og miljø.

– Vi stiller med vårt beste lag til dette prosjektet. Det blir gøy å skulle jobbe med så mange av Swecos dyktige fagfolk, sier Loland.

På forsiden nå

Hydrologiske beregninger viser at regulerte vassdrag bidro til å dempe flommene i Sør-Norge i oktober.
Torsdag, 18 oktober, 2018 - 09:56
Det er en dokumenterbar sannhet at kompetanseprofilen til norsk vannkraft ikke er som den en gang var. Men det finnes unntak. Turbinregulatorteknologi fra Hymatec Controls er blant den fremste i verden.
Torsdag, 18 oktober, 2018 - 10:24
Statnetts analyser tilsier at det er mulig å bygge ut vesentlig mengde ny vindkraft i Norge, uten å gi behov for nye større ledningsinvesteringer. Med dagens strømnett og forbruk viser analysene også at det er mer rom for utbygging av vindkraft i Sør-Norge enn i Midt- og Nord-Norge.
Fredag, 12 oktober, 2018 - 10:43
Skagerak Naturgass bruker navnene til begge eierne når de skifter navn til Air Liquide Skagerak. Sammen med blant andre Litra og Tine skal de vise at fornybar biogass er et minst like bra drivstoff som diesel.
Torsdag, 18 oktober, 2018 - 10:31
DSBs årlige kommuneundersøkelse bekrefter at kommunene jobber bra med samfunnssikkerhet, men kommunene må jobbe mer systematisk med klimaendringer.
Torsdag, 18 oktober, 2018 - 10:36
Styrene i NTE og TrønderEnergi er enige om å etablere et felles midt-norsk nettkonsern, som blir Norges nest største nettselskap. KLP er i dag eier i TrønderEnergi Nett og blir også eier i det nye nettkonsernet.
Tirsdag, 16 oktober, 2018 - 09:07
Elbiler er bra for miljøet – men ikke for de som ikke ser. De sliter med å oppdage de stillegående kjøretøyene. Men norske forskere jobber med en løsning.
Onsdag, 17 oktober, 2018 - 10:19
For at produsentene av elektriske maskiner skal få tilgang til EUs indre marked kreves det samsvar med maskindirektivet og andre relevante direktiv. Maskinsikkerhetsnormen gir en metode som sikrer dette og er godkjent av EU kommisjonen. Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) utgir nå en revidert utgave av normen som erstatter 2006 utgaven.
Onsdag, 17 oktober, 2018 - 10:14
Fredagskommentar:
At det ikke er lett å gjøre alle til lags går tydelig frem i mangfoldet av kommentarer til det foreslåtte statsbudsjettet 2019. Meningsbærende energiaktører er ikke noe unntak i så måte.
Fredag, 12 oktober, 2018 - 10:36
«Regjeringa vil bruke meir avansert biodrivstoff og bygger opp under norsk produksjon». Overskriften er hentet fra framleggingen av statsbudsjettet for 2019.
Tirsdag, 16 oktober, 2018 - 09:58
Ni av ti husstander har nå fått installert automatisk strømmåler. Majoriteten av strømkundene er godt fornøyde med målerbyttet.
Mandag, 15 oktober, 2018 - 09:41
Vi ønsker at kundene våre skal spare strøm for å unngå høye strømregninger. Her er våre beste sparetips.
Tirsdag, 16 oktober, 2018 - 09:51
NVE har lansert en komplett oversikt over norske vindkraftverk som er satt i drift. I den nye tjenester på nve.no kan du hente ut detaljert informasjon om de ulike kraftverkene.
Onsdag, 10 oktober, 2018 - 07:58
Alle feil og planlagte avbrudd i det norske kraftsystemet skal registreres og innrapporteres. I snitt utgjør dette ca 30.000 rapporter i året. Fra nyttår vil all rapportering skje digitalt mellom konsesjonær og Statnett.
Fredag, 12 oktober, 2018 - 09:02
Tingretten har gitt Sogn og Fjordane fylkeskommune medhold i at fylkeskommunen kan overføre sitt eierskap i Sogn og Fjordane Energi (SFE) til kommuner i fylket, uten at det utløser forkjøpsrett.
Mandag, 15 oktober, 2018 - 09:48
De smarte målerne åpner for tilkobling av nyttige løsninger 1.januar 2019. Det er nå registrert flere enn 45 firmaer som utvikler løsninger for lesing av data fra de smarte målerne.
Fredag, 12 oktober, 2018 - 08:56
Tussa sine vassmagasin er fulle eller snart fulle. Den siste veka har kombinasjonen snøsmelting og nedbør gitt tilsig til magasina på 250 % av normalen.
Onsdag, 17 oktober, 2018 - 10:07
I 1965 satte E-CO Energi i drift Usta kraftverk. Siden den gang er det gjennomført flere revisjoner. Nå tas det et omfattende oppgraderingsløft.
Torsdag, 11 oktober, 2018 - 09:03