Innføring av smarte strømmålere og utvikling av smarte nett er noen av de store endringene i årene fremover som vil få stor betydning for IKT-systemene, og dette vil også påvirke strukturen i bransjen. Foto: Kamstrup

Den strategiske betydningen av IKT kommer til å øke så mye langs hele verdikjeden i nettvirksomheten at den vil drive frem strukturendringer, heter det i en rapport som er laget for NVE.

Strukturendringene vil komme enten i form av fusjoner, slik at virksomhetene blir tilstrekkelig store til å tiltrekke seg nødvendig IKT-kompetanse, eller gjennom samarbeidskonstellasjoner.

Det skriver konsulentselskapene Thema Consulting Group og Bekk Consulting AS i rapporten «IKT-systemers rolle og betydning for strukturen i kraftbransjen», som er laget på oppdrag fra NVE.

Store forskjeller

Konsulentselskapene har i sin kartlegging funnet en markant forskjell på de største nettselskapene og de mindre selskapene når det gjelder forutsetninger for og tilnærming til IKT-arbeidet.

Kjennetegn ved små selskaper er at IKT-kompetansen deres ofte begrenser seg til fag- og bestillerkompetanse, og at de har begrenset bevissthet om mangler og fremtidige krav til kompetansebehov.

De små mer sårbare

På grunn av disse forskjellene er de mindre selskapene mer sårbare og mindre i stand til å ta ansvar for sikker og effektiv utvikling av sine systemer, og de er mer avhengig av noen få eksterne systemleverandører.

Noen av disse selskapene har imidlertid tatt konsekvensen av dette og gått sammen i allianser på IKT-området eller videreutviklet eksisterende AMS-samarbeid til flere områder, heter det i rapporten.

Viktige endringer

Kraftbransjen står foran store forandringer i årene fremover. Spesielt mener konsulenten at disse endringene vil få stor betydning for IKT-systemene:

  • Økt innhenting og tilgang på data gjennom innføringen av smarte strømmålere (AMS)
  • Innføring av Elhub til håndtering og utveksling av kundedata
  • Flere reguleringer for å sikre nettselskapenes nøytralitet
  • Mulig økt bruk av smarte nett (fjernstyring og automasjon) og utnyttelse av lokal fleksibilitet.

IKT og organisering

Målet med rapporten har vært å samle kunnskap om hvilken rolle IKT-systemer spiller for organiseringen av selskaper i kraftbransjen. Rapporten belyser blant annet hvordan ulike IKT-systemer brukes på tvers av virksomhetsområder, hvordan IKT-arbeidet organiseres og hvilke kompetanseutfordringer selskapene står overfor.

Rapporten er tilgjengelig på NVEs hjemmesider.