I snart to år har det blitt sprengt ut tonn etter tonn med steinmasse fra fjellet i Lysebotn. Nå er tunnelenden nær og Lysebotn 2-prosjektet går inn i en ny og spennende periode der utfordringene blir flere og sikkerheten bedre.

Kilde: Lyse

På fjellet pågår sprengning og sikring av lukesjakter, og spesielt på Lyngsvatn er dette en krevende oppgave. Der skal en 60 meter høy vertikal sjakt sikres, før montasje av luken finner sted til våren/sommeren.

– Det er i det hele tatt god framdrift i prosjektet, sier prosjektdirektør Bjørn Roger Otterdal fornøyd.

Etter planen

Trykktunnelen som forbinder magasinene med kraftstasjonen, er spesielt teknisk krevende. Denne har en stigning på 1:5 noe som setter store krav til utstyret og betydelig fokus på sikkerhet for personell og materiell. Trykktunnelen skal etter planen være fremme på Strandvatn i juni i henhold til opprinnelig plan.

Prosjektet er nå inne i en fase der ulike fagområder og leverandører må koordinere sin virksomhet. Dette gjør det utfordrende både for HMS- og framdrift.

– Betongarbeid og mekanisk montasje – både i kraftstasjon og i vannveien vil pågå ut året. I fasen vi er i nå er det derfor ekstra viktig at alle involverte aktører, både på byggherresiden, entreprenør- og leverandørsiden har kontinuerlig fokus på risikostyring og praktisk gjennomføring av HMS – uttaler Pauline Resoort som er fagansvarlig for sikkerhet og miljø.

Sentralt i HMS-arbeidet er å identifisere og kartlegge spesielle risikoforhold i hver fase av prosjektet, samt identifisere risikoreduserende tiltak. Hvilke tiltak som er risikoreduserende velges av entreprenør og leverandør, som sørger for at risiko i arbeidsoperasjonen reduseres til et akseptabelt nivå. Sikker jobb-analyser, utarbeidelse av rutiner og prosedyrer, eller fysiske tiltak som avsperring og fallsikring er eksempler på slike risikoreduserende tiltak. Lyse har en sentral rolle i å informere alle aktører om risiko og de tilhørende risikoreduserende tiltak.

Ledergruppen på befaring
En lang rekke aktiviteter gjennomføres for å ivareta HMS på byggeplassen. Med jevne mellomrom foretas blant annet «Ledelses HMS-inspeksjonen». Dette er et møte/inspeksjon som avholdes hver annen til tredje måned der entreprenørens ledelse (viseadministrerende.) direktør og HMS-sjef fra Implenia Norge), prosjekt- og anleggsledelse i Lysebotn, samt at vår egen ledelse  deltar. Byggherre og entreprenør har som mål at Lysebotn 2-prosjektet skal være et referanseprosjekt på området HMS. For å få til dette er det vikig med  særlig oppmerksomhet  mot HMS;

– Dette krever fokus og kontinuerlig oppfølging på alle ledd i prosjektet, fra den enkelte mann til toppledelse. Mitt inntrykk er at en gjennom Ledelsens HMS-inspeksjon har etablert en arena som sikrer nødvendig ledelsesfokus, uttaler adm.direktør Bjørn Honningsvåg.

Inspeksjonen er et tiltak av en lang rekke aktiviteter som gjennomføres for å ivareta HMS på byggeplassen.

Øverst på agendaen ved forrige gjennomgang, var selve kraftstasjonshallen der det pågår arbeid i høyden. Orden og ryddighet samt tiltak framover kan også bidra til at Lysebotn 2 faktisk kan bli et referanseprosjekt i HMS-sammenheng.
– Målet må være at en kan uttale «Look at Lyse», sier Bjørn Roger. Han jobber hele tiden for å ivareta sikkerheten og opprettholde de gode rutinene som er opparbeidet.

– Prosjektet har nylig gått igjennom Byggherrens plan og systematikk for å ivareta sikkerheten sammen med Arbeidstilsynet. De var meget tilfreds med måten dette håndteres på i Lysebotn-prosjektet , og for oss som byggherre er det veldig tilfredsstillende at Arbeidstilsynet har konkludert med at prosjektet håndterer sikkerheten på en fullt ut forsvarlig måte, i godt samsvar med tilsynsmyndighetens krav og forventinger.