Vardar-konsernet, som blant annet satser på vindkraftutbygging i Baltikum (bildet), gikk ut av 2015 med et svakt økonomisk resultat. (Foto: Vardar)

Vardar-konsernet gikk ut av 2015 med et resultat etter skatt på minus 212 MNOK. Sammenlignet med minus 41 MNOK i 2014 er dette en nedgang på 171 MNOK. Trøsten får være at den underliggende delen av virksomheten går godt.

Det er Thorleif Leifsen, nytilsatt adm.direktør i Vardar, som uttaler dette. Han er selvfølgelig lite fornøyd med tallenes klare tale, men er klar og tydelig på årsakene.

Som så mange andre i kraftbransjen er økonomien preget av vedvarende lave kraftpriser, understreker Leifsen. – I tillegg kommer nedskriving av verdier knyttet til anlegg som produserer fornybar energi. De store endringene fra 2014 har også sterk og tydelig sammenheng med resultatføring av negativ verdiutvikling på derivater, blant annet som følge av endringer i markedsverdien på underliggende renteswaper, valutaterminer og kraftsikringer.

Vardar, som i 2015 hadde driftsinntekter på 817 MNOK, er et industrikonsern som søker å skape langsiktige verdier gjennom langsiktige investeringer i fornybar energi. Kjernevirksomheten er vannkraft, vindkraft og bioenergi i Norge, Sverige og de baltiske landene. Samtlige A-aksjer i Vardar eies av Buskerud Fylkeskommune. I tillegg eier kommunene i fylket B-aksjer.