NVE legger nå til rette for at boligselskaper kan bli plusskunder, gjennom implementering av en løsning som er utarbeidet i samråd med Statnett. (Illustrasjonsfoto: Tore Halvorsen)

NVE ønsker å legge til rette for at boligselskap kan bli plusskunder, og at boligselskapets produksjon av elektrisitet skal kunne gå til dekning av strømforbruk i boligselskapet og boligselskapets boenheter. For å legge til rette for dette har NVE i samråd med Statnett utarbeidet en løsning som kan implementeres i det nye nasjonale systemet for utveksling av målerverdier i kraftmarkedet (Elhub).

Kilde: NVE

Løsningen innebærer at boligselskapets produksjon blir fellesavregnet og fordelt på alle sluttbrukere av elektrisitet i boligselskapet. Denne løsningen er beskrevet i tilleggshøringen om plusskunder, som ble gjennomført i 2015. Løsningen vil sikre at sluttbrukere i boligselskaper vil bli målt og avregnet hver for seg, samtidig som de får alle fordelene av å være plusskunder. Det vil derfor være unødvendig å fellesmåle hele boligblokker for å legge til rette for fornybar kraftproduksjon fra solcelleanlegg.

Fellesmåling avvikles

Ved å innføre individuell måling, vil den enkelte boenhet bli målt og avregnet regelmessig på bakgrunn av faktisk forbruk. Den enkelte beboer får dermed riktig insentiv til energieffektivisering. Å tillate fellesmåling har flere uheldige sider, blant annet at forbrukere i fellesmålte anlegg ikke har tilgang til kraftmarkedet og til innovative tjenester knyttet til smarte målere. Forbrukerne i fellesmålte anlegg vil heller ikke være sikret informasjon fra nettselskap om utkoblinger og liknende. Forbrukerne mister også rettigheter knyttet til utbetaling ved svært langvarige avbrudd.

NVE mener også at fellesmåling kan føre til en urimelig fordeling av nettkostnadene mellom fellesmålte kunder og individuelt målte kunder. Det ble derfor stilt krav om individuell måling allerede i 2010, og mange av nettselskapene har foretatt og er i ferd med å gjennomføre nødvendige investeringer

Pågående avvikling av eksisterende fellesmåling kan derfor fortsette som før, slik at den enkelte boenhet blir avregnet hver for seg av nettselskapet.

Løsningen for plusskunder gjennom Elhub vil sikre at sluttbrukere av elektrisitet i boligselskaper får fordelene av å være plusskunde. Det legges opp til at boligselskap får fellesmålt produksjonen og fordelt produksjonen på alle abonnentene i boligselskapet. Da kan kraften bli brukt som om den var produsert i den enkelte boenhet.

Energi- og miljøkomiteens merknad i debatten om endringer i energiloven om at boligselskaper skal kunne bli plusskunder, vil bli fulgt opp i forbindelse med innføring av Elhub, som er planlagt 20. februar 2017.