Fra byggingen av den nye kraftledningen mellom Ørskog og Sogndal, ved Risevatnet i Svelgen i Bremanger kommune i Sogn og Fjordane. (Foto: Statnett)

I deler av Sogn og Fjordane har alle med planer om utbygging av ny kraftproduksjon ventet i 7 år på tilgang til nett. Nå er så store deler av den nye kraftledningen mellom Ørskog og Sogndal ferdig at Statnett igjen kan si ja til å koble ny kraftproduksjon til ledningsnettet. Dette gjelder i Indre Sogn og på strekningen mellom Ålfoten og Sogndal.

Kilde: Statnett

– Vi registrerer at flere kraftprodusenter ønsker å komme på nett og vi er glade for å endelig kunne åpne sentralnettet for ny produksjon i de siste delene av Sogn og Fjordane, sier seksjonsleder Anders Grønstvedt i Statnett. – Vi planlegger å ferdigstille hele forbindelsen mellom Ørskog og Sogndal i år og ned til Høyanger i vår. Derfor kan nye kraftprodusenter nå koble seg til nettet.

I 2009 var det ikke lengre driftsmessig forsvarlig å ta inn økt kraftproduksjon mellom Aurland og Ørskog som følge av at nettkapasiteten var fullt utnyttet. I påvente av Ørskog -Sogndal har det derfor vært tilkoblingsstopp for ny produksjon i dette området.

-Avklaring av tilgang til nett er avgjørende for at mange prosjekter for fornybar kraft vil bli realisert. Med dette er et viktig hinder for realisering av ny kraftproduksjon borte, sier Grønstvedt og understreker samtidig at eventuelle begrensninger på underliggende nett må avklares med netteier.

– Vi vil også takke SFE Nett som har bidratt med konstruktive vurderinger for å minimere ulempene av manglende nettkapasitet og sørget for god informasjonsflyt, uttaler Grønstvedt.

Det er mange planer om å bygge ut ny fornybar kraft også andre steder i Norge. Det er viktig for utbyggerne å kunne koble ny vind- og vannkraft til ledningsnettet innen utgangen av 2021, slik at de kan ta del i elsertifikatordningen.  

– Det er avgjørende med god koordinering mellom nettutbygging og kraftutbygging, påpeker Grønstvedt.  Hvert enkelt fornybarprosjekt må vurderes spesielt for å finne mulighetene for tilknytning innen 2021. Vi har nå bare tid til å bygge omfattende nye nettanlegg for de prosjektene som allerede har meldt sine behov til oss, avslutter Grønstvedt.