I løpet av de siste ti årene har BKK utbetalt 10 milliarder kroner i utbytte til sine eiere. (Illustrasjon: Sigurd Aarvig)

Styret i BKK AS foreslår at det for 2015 utbetales et utbytte til eierne på 450 millioner kroner. De siste ti årene har BKK betalt ut rundt 9 milliarder kroner i utbytte til eierne.

Kilde: BKK

Styret i BKK vedtok i 2014 en utbyttepolitikk som skal styrke soliditeten og bidra til at konsernet i hovedsak oppnår vekst gjennom investeringer i kjernevirksomheten.

BKK AS oppnådde et resultat på 750 mill. kroner i 2015, en økning på 179 mill. kroner fra 2014.

Konsernresultatet for 2015 er 846 mill. kroner mot et resultat for 2014 på 775 mill. kroner. Resultatforbedringen skyldes blant annet at konsernets eierandel i Småkraft AS ble solgt med regnskapsmessig gevinst i desember 2015. Områdeprisen for 2015 var 19,8 euro/MWh mot 27,1 året før. Resultateffekten av kraftprisfallet dempes imidlertid av inntektsbidrag fra kraft- og valutakontrakter, samt en økning i vannkraftproduksjonen på 17 prosent.

Utsikter fremover

Det er forventet at Norden vil være preget av kraftoverskudd og lave priser i årene som kommer. De lave prisene utfordrer den norske fornybarnæringen. Sammen med endringer i reguleringen av nettvirksomheten, kan dette bidra til strukturelle endringer. BKK møter de lave prisene med å øke effektiviteten og fokusere på kostnadsreduserende tiltak.

Fremover skal BKK i hovedsak oppnå vekst gjennom investeringer innen kjerneområdene. BKK skal være en ledende aktør innen utviklingen av klimavennlig energi og fremtidsrettede infrastrukturløsninger.      

Som følge av forventningen om at EUs tredje elmarkedspakke skal bli tatt inn i norsk lov og at alle anlegg i transmisjonsnettet da trolig må overtas av Statnett, er det fra 1.1.2016 inngått avtale om at Statnett kjøper BKK Netts eksisterende og nye sentralnettsanlegg. BKK Nett skal ferdigstille byggingen av ledningene Kollsnes-Mongstad og Mongstad-Modalen før Statnett overtar disse.       

BKK Nett AS skal videreutvikles som et av Norges ledende distribusjonsnettselskap. Fra og med 2016 har BKK skilt ut den konkurranseutsatte entreprenørvirksomheten fra BKK Nett til selskapet BKK EnoTek. På denne måten møter BKK regulatoriske krav og bygger samtidig opp et entreprenørselskap med betydelig kompetanse og potensial.         

BKKs inntjening er i stor grad basert på vannkraftproduksjon. Usikkerheten som er knyttet til produksjonsvolum og kraftpris medfører risiko for svingninger i BKKs økonomiske resultat. Om valutaforhold mellom euro og norske kroner holder seg stabilt, og det blir normal utvikling for nedbør og tilsig i Norge gjennom 2016, vil lave brenselspriser og høyt kraftoverskudd sette sitt preg på BKKs inntjening. For 2016 forventer styret dermed et underliggende resultat etter skatt som er lavere enn i 2015.