Agder Energi-eide Hunsfoss kraftverk i elven Otra på Sørlandet er et av anleggene som er med i den lange rekken av vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022. (Foto: Agder Energi)

Vi leverte de tre første innstillingene på flere år om reviderte vannkraftrevisjonene til OED i fjor. Nye er i prosess, og vi tar mål av oss til å sette ytterligere fart på gjennomføringen i tiden fremover.

Det er Rune Flatby som forteller dette. Som avdelingsdirektør for konsesjonsbehandling i NVE er han ansvarlige for den praktiske gjennomføringen av nærmere 400 gamle vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022.

Flatby opplyser at forvaltningsplanene til vanndirektivet nå er ferdig behandlet i fylkene. Neste etappe er sentral godkjenning i Klima- og miljødepartementet. Revisjon av konsesjoner er et viktig virkemiddel for å nå målsetningene for forvaltningsplanene. NVE prioriterer dette arbeidet høyt fremover.

Det er viktig å være klar over at dette er tids- og ressurskrevende oppgaver. Her dreier det seg blant annet om et betydelig antall store og omseggripende konsesjoner, med mange brukerinteresser og ønsker om forbedringer i forhold til vannføring, magasindisponering og forhold knyttet til natur og miljø. Disse må veies mot behovet for sikker kraftforsyning og målsetninger om økt fornybar energi, avslutter Flatby.