Med vedvarende lave kraftpriser som bakgrunn går Eidsiva Energi i dialog med sine eiere om utbyttepolitikken i årene som kommer. (Foto: Tore Halvorsen)

Kraftbransjens inntjening er vesentlig svekket de siste årene, og dette ser ut til å vedvare i lang tid framover. Selv om Eidsivas virksomheter utvikles og vokser innenfor områder som i mindre grad påvirkes av kraftprisene, vil konsernets resultater også de neste årene i stor grad være avhengig av kraftproduksjon og pris.

Kilde: Eidsiva Energi

Styret i Eidsiva Energi mener konsernets aksjonæravtale har hatt en fornuftig og forsvarlig modell for utbytte i årene som har gått. Samtidig viser simulering av resultater fram mot 2020 at styret ut fra et forsiktighetshensyn må vurdere om et utbytte på dagens nivå er bærekraftig de neste årene.

Som en følge av dette sendte styret et brev til selskapets eiere 7. april i år der de ba om en dialog knyttet til justering av nivået for rullerende utbytteplan de kommende årene.

– Det viktigste for oss nå er dialog med eierne via eierutvalget om rullerende utbytteplan. Jeg opplever at vi har profesjonelle og gode eiere, og at prosessen er konstruktiv. Vi ønsker å fortsette dialogen i tiden som kommer, med mål om å ha en avklaring på utbyttespørsmålet før utgangen av 2016, sier styreleder i Eidsiva Energi, Øystein Løseth.