Sammen løfter sjefingeniør Helge Topp i DSB (t.v.) og fagsjef Leif T. Aanensen i NEK blikket mot fremtidens utfordringer innen elsikkerhet.

Elsikkerhet med fremtiden i sikte

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) besluttet ved årsskiftet å sette i gang et felles prosjekt som skal beskrive utfordringsbildet for elsikkerhet på kort, mellomlang og lang sikt.
Tirsdag, 7 juni, 2016 - 10:39

Kilde: NEK

DSB som nasjonal elsikkerhetsmyndighet, og NEK er de to organisasjonene som i første rekke legger rammene for elsikkerhetsarbeidet i Norge.Hensikten med prosjektet er fra DSBs side å skaffe et best mulig grunnlag for utforming og valg av virkemidler (regelverk, informasjon, kontroll og sanksjon) for å ivareta elsikkerheten i et samfunnssikkerhets- og beredskapsperspektiv. NEKs mål med prosjektet er tilsvarende å skaffe et best grunnlag for utvikling av en god strategi i det elektrotekniske normarbeidet innenfor området.

Prosjektet skal levere sin første utredning, som nå sendes ut til åpen høring, innen 1. juli 2016.

Om høringen

Prosjektet sender ikke et ferdig konsept ut på høring. De stramme tidsrammene gir ikke rom for komplett ferdigstillelse innen 25. mai 2016. Det vil pågå arbeider parallelt med høringen, frem til høringsfristen. Prosjektet har imidlertid tilstrebet å gi høringsinstansene best mulig underlag for å komme med konstruktiv kritikk på hvordan man tilnærmer seg utfordringsbildet, både analytisk og metodisk. Videre prøver man å synliggjøre hvilke prioriteringer som legges til grunn for denne første utredningen, hvor dypt man går ned i materien, drøftelser rundt bruk av virkemidler, vekting av ulike momenter med videre. Det er altså ikke innholdet alene, men også hvordan man vurderer informasjon det ønskes tilbakemeldinger på.
Prosjektet mener at høringsdokumentet bør gi tilfredsstillende grunnlag for å utforme konstruktive høringssvar.

Prosjektets referansegruppe

Den 12. februar ble det sendte ut en åpen invitasjon til 54 virksomheter om å delta i referansegruppe for prosjektet. I skrivende stund teller referansegruppen 31 medlemmer fra i alt 22 virksomheter. Gruppen hadde sitt første møte den 13. april 2016, hvor det ble gitt nyttige innspill til prosjektet. Referansegruppen vil ha sitt neste møte, som også vil være et høringsmøte den 7. juni 2016.

Utstrakt dialog

Prosjektet har hatt utstrakt dialog med anerkjente kompetansemiljøer. Disse har gitt meget nyttige bidrag til utredningen. Videre har prosjektet hatt kontakter mot NEKs komitestruktur, et arbeid som også vil fortsette i høringsperioden.

Fundamentet for utredningen

Utredningen bygger på to underliggende lag:
• Lag 1, som inneholder et dokumentbibliotek, spesielt relevante tilsynsrapporter, referater fra dialogmøter, telefonkonferanser, referansegruppe og styringsgruppe.
• Lag 2, som inneholder sektor- og temaanalyser

Dokumenter i lag 1 og lag 2 er ikke gjenstand for åpen høring. Arbeid med og supplering av materiale i disse to lagene vil minst pågå frem til den formelle overleveringen av utredningen. Nye og viktige funn vil i likhet med innspill som kommer i høringen påvirke innholdet i den ferdige utredningen som vil tilhøre lag 3. Det vises til selve utredningen for nærmere redegjørelse om metodikk.

Høringsdokumenter

Det henstilles sterkt om at alle høringsinstansene benytter skjemaet, da alle høringssvar skal sammenstilles for behandling etter høringsfristen. Bruk av skjemaet sikrer samtidig at det gis tilstrekkelig informasjon om hvilket punkt kommentaren gjelder, hva som er utfordringen og hvilken endring høringsinstansen foreslår.
Høringsinstansene står fritt til å dele informasjon om høringen til andre relevante aktører.

Høringsfrist

Alle høringssvar bes formidlet i elektronisk form senest innen 17. juni 2016. Høringssvarene bes sendt til lta@nek.no. Det gjøres oppmerksom på at høringssvarene kan gjøre offentlig på prosjekteiernes hjemmesider. Mer informasjon på denne linken:

https://www.standard.no/toppvalg/nek/horinger/dsbnek-elsikkerhetsprosjektet–horing/

 

På forsiden nå

Utnytter mulighetene i reguleringen.
– Det blir avdekket altfor mange avvik som burde vært oppdaget i den årlige internkontrollen, sier leder for DSBs seksjon for elsikkerhet, Jon Eirik Holst.
Vokser videre innen drift av AMS og kritisk IoT-infrastruktur
Aldri har det vært registrert høyere vindkraftproduksjon i Norge og Sverige enn i forrige uke.
Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening og Turistforeningen klager på at forlengelsen av konsesjonen aldri ble sendt på høring.
NVE foreslår et 8 prosents «skråtak» på NorthConnects inntekter og «hjemfall» til Statnett etter 25 år. Det er for tidlig for NorthConnect å si om det er bra nok til at kabelen bygges.
NVE fraråder OED å tillate NorthConnect å kjøre kabelen med en kapasitet på 1400 MW pluss 400 MW i dynamisk overlast for å levere systemtjenester.
NVE har oversendt sin analyse av NorthConnect til OED.
REN Røros-sjefen vil heller satse på å gi kunden økt komfort og skjule kompleksiteten bak kulissene.
Entreprenøren Valard holder Statnett ansvarlig for materialer som skal ha vært så dårlige at en linje falt ned og førte til store forsinkelsesbøter. Statnetts samarbeid med Dalekovod får også unngjelde.
Den danske regjeringen setter av penger på statsbudsjettet for å finne mulige plasseringer av en eller flere energi-øyer på minst 10 GW havvind.
Equinor har fullført kjøpet av en eierandel på 50 prosent i det polske havvindprosjektet Baltyk I fra Polenergia.
Statnett og det kroatiske selskapet Dalekovod har signert kontrakt for bygging av den nye kraftledningen Lyse-Fagrafjell som skal sikre strømforsyningen til Sør-Rogaland.
Etter å ha produsert rundt 100 TWh gjennom 50 år, gjennomføres en omfattende oppgradering av Rana kraftverk. I første fase dreier det seg om en investering på rundt 500 millioner kroner.
«Ivaretar ikke kravene til konsekvensutredninger i EU-direktiv», skriver Miljødirektoratet om OEDs forslag til havenergiforskrift.
Statkraft og Haugaland Næringspark har inngått en samarbeidsavtale med sikte på å få storskala datasentre til å etablere seg sentralt på Vestlandet.
Halvparten av staben til det tidligere Jacobsen Elektro, hovedtyngden av det tekniske miljøet, er nå i gang i det nye firmaet NORPEC AS etter at den tradisjonsrike elektrobedriften gikk konkurs sist fredag.
Statnett er ikke låst til å selge hele 132 kV-nettet i fylket til Mørenett alene, og mener det beste er en felles løsning hvor også nettselskapene på Nordmøre og i Romsdal er med.
Fredag formiddag ble samtlige arbeidere fra Bleikvassli Gruber fraktet ned fra fjellet med helikopter etter en ulykke under bygging av et kraftverk for Helgeland Kraft.
Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) gjør det enklere for forbrukere å få utbetalt kompensasjon etter svært langvarige strømbrudd. Fra 1. januar 2021 får nettkunder automatisk utbetaling av kompensasjon.
El og IT Forbundet krever kompetansefond, men får ikke støtte fra Energi Norge
Statnett og de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden og Baltikum selger 66 prosent av aksjene i den nordiske kraftbørsen Nord Pool til Euronext, som også eier Oslo Børs.
Stor omorganisering.