NVE vil gi klarere føringer for hvordan strømnettselskapene skal utforme nettleien. Foto: Fredrikstad Energi

NVE ønsker effekttariffer

NVE mener det er behov for å standardisere tariffstrukturen i Norge, og skriver i sin oppsummering av konsepthøringen i fjor at de vil gi klarere føringer for hvordan strømnettselskapene skal utforme nettleien.
Mandag, 6 juni, 2016 - 19:04

Kilde: Energi Norge

NVE legger opp til at flere former for effekttariffering skal være akseptabelt i en overgangsperiode. Regelverket for utforming av tariffer skal beskrive hvilke tariffledd som kan eller skal benyttes for uttakskunder i distribusjonsnettet, og gi klarere rammer for hvordan disse tariffleddene kan utformes og hvilke kostnader som kan belastes de ulike tariffleddene.
– NVE har gjort en grundig jobb i sin vurdering av fremtidig tariffutføring i distribusjonsnettet, men vi regner med at det i tiden som kommer blir diskusjon både om utforming og standardisering av tariffene, sier næringspolitisk rådgiver Trond Svartsund i Energi Norge.

Bør prises mest mulig riktig

NVE skriver i sin konklusjon at bruk av strøm bør prises mest mulig riktig. I dag settes energileddet som priser strømnettbruken for høyt. Energileddet bør gjenspeile de tapskostnadene som kundens bruk påfører strømnettet, slik kan nettet utnyttes mest mulig effektivt. NVE legger opp til å foreslå at energileddet i fremtiden skal dekke marginale tapskostnader, og at det i utgangspunktet ikke vil være anledning til å hente inn kostnader utover dette gjennom energileddet. Fordi nettet må dimensjoneres etter effektbehovet mener NVE det er relevant å gi signaler til kunden om at deres beslutninger og forbruk kan ha betydning for utbygging og dimensjonering av strømnettet.

– Dette kan bidra til en mer effektiv bruk av nettet, sier Svartsund.

NVE skriver at de legger opp til at tariffene skal utformes slik at det blir mer lønnsomt å redusere strømforbruket når det er høy belastning i strømnettet. NVE mener effekttariffer kan gi endret brukeratferd og dette kan redusere eller utsette behovet for fremtidige investeringer.

Nye strømmålere

Smart strøm (AMS – automatiske strømmålere) gjør det mulig å avregne kundenes forbruk time for time. NVE mener det vil være aktuelt at regelverket angir en plikt til å avregne effekt. Effekt kan avregnes basert på kundenes målte effektuttak i nærmere definerte perioder, eller ved at nettselskapene avregner forbruk i timer med typisk høy belastning i nettet en høyere pris enn forbruk i timer hvor nettet er mindre belastet. Det kan også være aktuelt at nettselskapene kan tilby sikringsdifferensierte tariffer.

Det legges opp til at NVE skal gi klarere føringer for nivået på en effektpris, og at de skal standardisere hvordan avregningsgrunnlag og avregningsperiode fastsettes. NVE legger ikke opp til at nettselskapene skal utforme tariffer basert på abonnert effekt.
– NVEs vurderinger om et lavere energiledd mener vi er riktig og det kan dessuten være fornuftig å teste ut noen tariffmodeller før en velger en modell og metode. Utformingen av disse tariffene er svært viktig fordi de vil bestemme hva kundene skal betale og hva som skal være kostnadsfritt, for eksempel om det skal være gratis å lade elbilen på natten, sier Svartsund.

Viktig med god kommunikasjon til kundene

Enkelte nettselskap har prøvd å innføre effekttariffer for sine kunder. I noen nettselskap har overgangen fra energitariffer til effekttariffer gått knirkefritt uten mye klager fra kundene, mens andre har opplevd klager og støy i overgangen.
– En vellykket omlegging av tariffstrukturen fordrer at nettselskapene har god kommunikasjon med kundene og at selskapene lager et godt informasjonsopplegg, sier Svartsund.

NVE legger opp til en ordinær forskriftshøring for å få implementert de endringene som må gjøres.

På forsiden nå

Utnytter mulighetene i reguleringen.
– Det blir avdekket altfor mange avvik som burde vært oppdaget i den årlige internkontrollen, sier leder for DSBs seksjon for elsikkerhet, Jon Eirik Holst.
Vokser videre innen drift av AMS og kritisk IoT-infrastruktur
Aldri har det vært registrert høyere vindkraftproduksjon i Norge og Sverige enn i forrige uke.
Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening og Turistforeningen klager på at forlengelsen av konsesjonen aldri ble sendt på høring.
NVE foreslår et 8 prosents «skråtak» på NorthConnects inntekter og «hjemfall» til Statnett etter 25 år. Det er for tidlig for NorthConnect å si om det er bra nok til at kabelen bygges.
NVE fraråder OED å tillate NorthConnect å kjøre kabelen med en kapasitet på 1400 MW pluss 400 MW i dynamisk overlast for å levere systemtjenester.
NVE har oversendt sin analyse av NorthConnect til OED.
REN Røros-sjefen vil heller satse på å gi kunden økt komfort og skjule kompleksiteten bak kulissene.
Entreprenøren Valard holder Statnett ansvarlig for materialer som skal ha vært så dårlige at en linje falt ned og førte til store forsinkelsesbøter. Statnetts samarbeid med Dalekovod får også unngjelde.
Den danske regjeringen setter av penger på statsbudsjettet for å finne mulige plasseringer av en eller flere energi-øyer på minst 10 GW havvind.
Equinor har fullført kjøpet av en eierandel på 50 prosent i det polske havvindprosjektet Baltyk I fra Polenergia.
Statnett og det kroatiske selskapet Dalekovod har signert kontrakt for bygging av den nye kraftledningen Lyse-Fagrafjell som skal sikre strømforsyningen til Sør-Rogaland.
Etter å ha produsert rundt 100 TWh gjennom 50 år, gjennomføres en omfattende oppgradering av Rana kraftverk. I første fase dreier det seg om en investering på rundt 500 millioner kroner.
«Ivaretar ikke kravene til konsekvensutredninger i EU-direktiv», skriver Miljødirektoratet om OEDs forslag til havenergiforskrift.
Statkraft og Haugaland Næringspark har inngått en samarbeidsavtale med sikte på å få storskala datasentre til å etablere seg sentralt på Vestlandet.
Halvparten av staben til det tidligere Jacobsen Elektro, hovedtyngden av det tekniske miljøet, er nå i gang i det nye firmaet NORPEC AS etter at den tradisjonsrike elektrobedriften gikk konkurs sist fredag.
Statnett er ikke låst til å selge hele 132 kV-nettet i fylket til Mørenett alene, og mener det beste er en felles løsning hvor også nettselskapene på Nordmøre og i Romsdal er med.
Fredag formiddag ble samtlige arbeidere fra Bleikvassli Gruber fraktet ned fra fjellet med helikopter etter en ulykke under bygging av et kraftverk for Helgeland Kraft.
Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) gjør det enklere for forbrukere å få utbetalt kompensasjon etter svært langvarige strømbrudd. Fra 1. januar 2021 får nettkunder automatisk utbetaling av kompensasjon.
El og IT Forbundet krever kompetansefond, men får ikke støtte fra Energi Norge
Statnett og de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden og Baltikum selger 66 prosent av aksjene i den nordiske kraftbørsen Nord Pool til Euronext, som også eier Oslo Børs.
Stor omorganisering.