Nå er det viktig at Storting og regjering setter vannkraft og skatt på dagsorden, mener Energi Norge i nye innspill til regjeringens utvalg for grønn konkurransekraft. (Illustrasjonsfoto: BKK)

Energi Norge har gitt nye innspill til regjeringens utvalg for grønn konkurransekraft med konkrete forslag for å styrke konkurransekraften til fornybarnæringen. Næringen er inne i en spennende, men krevende periode, og trenger gode tiltak.

Kilde: Energi Norge

Innspillet er blant annet basert på en ny analyse av vekststrategiene i noen av de store selskapene, og en kartlegging av nye virksomheter innenfor elektrifisering av transport. Antallet er mer enn femdoblet på ti år, og mangfoldet viser betydelig aktivitet i skjæringspunktet mellom energi, transport og digitale tjenester.

Trenger gode tiltak

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft består av Connie Hedegaard og Idar Kreutzer. De skal lever sin rapport i oktober med anbefaleringer om «hva bør være de overordnede prioriteringer og tiltak for å utvikle innovasjon og grønn konkurransekraft for Norge?». Energi Norge har hatt nær dialog med utvalget gjennom blant annet møter i november 2015 og april 2016 samt skriftlige innspill i desember 2015. På bakgrunn av energimeldingen og grønn skattekommisjon er det denne uken sendt inn nye, mer konkrete forslag.

– Fornybarnæringen er inne i en spennende, men krevende periode, og trenger gode tiltak for videre vekst. Behandlingen av energimeldingen i Stortinget gir tydeligere retning og forutsigelighet, men fremdeles mangler vi politikk for økt verdiskaping, sier Oluf Ulseth, administrerende direktør i Energi Norge.

Må diskutere skatteregimet

Energimeldingen peker på krevende investeringsklima for vannkraften i Norge med lave kraftpriser. Samtidig er det påfallende at meldingen ikke drøfter skatteregimet for vannkraften i lys av arbeidet med grønn skattekommisjon. Energi Norge har tatt til ordet for at vi trenger en omlegging av skattesystemet for vannkraft, der kraftselskapene gis den samme skattereduksjonen som annet næringsliv og der skjermingsfradraget i grunnrenteskatten økes. Skattesystemet gir ikke nødvendige incentiver for investeringer slik det nå er utformet.

– En rekke eksempler fra våre medlemmer viser at vi nå risikerer å legge bort viktige reinvesteringer i årene som kommer på grunn av skattesystemet. Det er nå viktig at ekspertutvalget også drøfter skatteregimet for vannkraften, sier Ulseth.

Store vekstmuligheter

Innspillet fra Energi Norge legger ellers vekt på vekstmulighetene ved å ta kraften i bruk. I innspillet trekker Energi Norge frem en rekke muligheter, blant annet gjennom etableringen av datasenter i Norge, elektrifisering av offshore-installasjoner og ikke minst av elektrifisering av transport.

– Norge er et foregangsland for omstilling av transportsektoren. Undersøkelsen av virksomheter som har oppstått som ledd i dette skiftet viser hvilke muligheter som ligger i digitalisering og grønn verdiskaping. Et fortsatt trykk for å oppnå utslippsmål og tilpasset virkemiddelbruk vil øke grunnlaget for denne veksten selv om vi ikke produserer elektriske kjøretøyer i Norge, sier Ulseth.