Så langt er det brukt store ressurser på vanndirektivet. Energi Norge mener derfor at prosessene og organiseringen i neste vannplanperiode må forenkles. (Illustrasjonsfoto: Tore Halvorsen)

Første planrunde i gjennomføringen av vanndirektivet er under avslutning. Det er brukt store ressurser på gjennomføringen uten at dette har gitt en ønsket merverdi i forvaltningen av vann og vassdrag. Energi Norge mener derfor at prosessene og organiseringen i neste vannplanperiode må forenkles.

Kilde: Energi Norge

Erfaringen fra planperioden 2009 – 2015 viser at det er brukt store ressurser i forvaltningen på flere nivåer og blant berørte interessenter, uten en forholdsmessig merverdi i forvaltningen av vann og vassdrag. Det er derfor viktig at prosessen og organiseringen forbedres til neste planperiode. Vanndirektivet har i første planrunde medført et stort arbeid på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Ønsker endring

Energi Norge sendte mandag et brev til Klima- og miljødepartementet og Olje- og energidepartementet med sine anbefalinger for gjennomføringen av vannplanene i neste planperiode 2016-2021. Energi Norge mener derfor at prosessene og organiseringen i neste vannplanperiode må forenkles, effektiviseres og tydeliggjøres og foreslår en helt ny modell for neste periode.

– Neste planperiode må forenkles ved at man tar utgangspunkt i de planer som er laget i første planperiode. Bare endringer skal realitetsbehandles, og endringer må begrunnes i vesentlig ny kunnskap, sier Sigrid Hjørnegård, direktør fornybar energi, klima og miljø i Energi Norge.

Klarere ansvar til sektormyndighetene

For sektorer med store rikspolitiske interesser slik som den regulerbare vannkraften, er det nasjonalt nivå som må bestemme premissene for lokalt og regionalt planarbeid.
Energi Norge mener derfor at det er viktig å gi klarere ansvar til sektormyndighetene for å sikre hensiktsmessig gjennomføring i alle ledd, med tilpasset faglig og juridisk kompetanse, samt styrke nasjonal styring med planarbeidet, slik at rikspolitiske hensyn blir ivaretatt gjennom hele prosessen.

– Regulerbar vannkraft er avgjørende for flomberedskap, klimapolitikk, verdiskaping og forsyningssikkerhet. I denne perioden har disse hensynene blitt for lite vektlagt og det må bli bedre i neste runde, sier Hjørnegård.

Må utforme vannplaner som ivaretar miljø og fornybar energi

Regjeringen la 15.april frem stortingsmeldingen om energipolitikken Meld. St. 25 (2015-2016). Meldingen har bred omtale av vannkraften, og betydningen av å bevare og videreutvikle denne som stammen i det norske energisystemet. Spesielt legges det vekt på den regulerbare vannkraften inn i en framtid der fornybar energi også må kunne dekke effektbehovet til enhver tid.
Energi Norge vil understreke viktigheten i at Norge utformer vannplaner som ivaretar miljø og fornybar energi i et bredt samfunnsperspektiv, der hensynet til reguleringsevne, fornybarhet, flomdemping tillegges økende vekt. Oppfølging av energimeldingen må derfor ivaretas gjennom føringer og rammer for det regionale planarbeidet, og i utvikling av metoder og kunnskapsgrunnlag.

-Det er nå, i startfasen av neste planrunde, man har den beste muligheten for å etablere et effektivt og treffsikkert forvaltningssystem for de neste planrundene, og det haster derfor med å gjennomføre de mest overordnete grepene, understreker Hjørnegård.