Det norske folk står sammen når store og tragiske hendelser skjer, her illustrert med blomsterhavet foran Oslo Domkirke i juli for fem år siden. (Foto: Tore Halvorsen)

Når det utenkelige skjer

Risiko- og trusselbildet i Norge er i endring. Hyppigere ekstremvær, økt migrasjon, terror, helseutfordringer, økt sikkerhetspolitisk spenning og teknologiavhengighet setter landets beredskap under press.
Fredag, 22 juli, 2016 - 10:02

Direktør i DSB, Cecilie Daae hadde denne kronikken på trykk i Dagbladet torsdag 21. juli:

Fem år etter 22. juli 2011 har debatten om hvordan Norges sikkerhet og beredskap skal og bør bedres, preget mediene - med fokus på politiets kapasiteter. Men det er også nødvendig å diskutere videre styrking av den generelle motstandskraften i det norske samfunnet, med fokus på kritiske samfunnsfunksjoner.

Samfunnssikkerhet – vår evne til å opprettholde nødvendige kritiske samfunnsfunksjoner og ivareta liv, helse og befolkningens grunnleggende behov – forutsetter at vi lærer av hendelser og kriser, erkjenner risiko og tilpasser oss et endret trusselbilde. DSB bidrar i dette arbeidet med blant annet å identifisere kritiske samfunnsfunksjoner i samarbeid med andre etater og direktorater, utarbeide nasjonalt risikobilde og vurderinger av sårbarhet i samarbeid med kommuner, fylkesmenn, frivillige organisasjoner og næringsliv, deretter handlingsplaner og tiltak.

Det er svært krevende å skulle ha en effektiv og god beredskap for alle typer av hendelser og situasjoner. Moderne samfunn er sårbare og krevende å beskytte. Derfor satser vi på beredskapsløsninger og krisehåndteringsevne som er relevante i flere typer hendelser. Det betyr ikke at vi skal eller kan ha beredskap for alt mulig, men at vi baserer vår beredskap på gode risikoanalyser og ressurser som er anvendelige for flere typer hendelser.

På NATOs toppmøte i Warszawa tidligere denne måneden ble det påpekt at dagens utfordring er et trusselbilde som i stor grad retter seg mot sivile aktører og sivile strukturer og at nasjonene må modernisere sin sivile beredskap for å effektivt kunne håndtere de nye sikkerhetspolitiske utfordringene.  

Det sivile samfunnets grunnleggende krisehåndteringsevne og Forsvarets kapasitet utgjør til sammen den motstandskraften, det totalforsvar, som er nødvendig for å kunne møte alle og helt ulike trusler mot det norske samfunnet. Med et endret risiko- og trusselbilde er det nødvendig at vi har et modernisert og helhetlig totalforsvar som takler fremtidens utfordringer.

Evnen til å håndtere kriser i fredstid er en forutsetning for å kunne håndtere komplekse og langvarige beredskapssituasjoner, samt sikkerhetspolitiske kriser og krig. Derfor er arbeidet med samfunnssikkerhet på sivil side så viktig. Vi må kontinuerlig forberede oss på å håndtere det utenkelige.

På forsiden nå

Proffe, kapitalsterke vindkraftaktører som sitter på avstand kan miste av syne at de går inn i virkeligheten og nærmiljøet til folk, advarer NVE-sjefen.
Mørenett har etablert landets kraftigste infrastruktur for elferge-lading. Gjennom en sjøkabel får begge sider av fjorden kraft fra samme trafo i Hareid.
Det er ikke nok å bygge mer fornybar energi for å lege om kraftsystemet, ettermontering av CO2-fangstutstyr og riving av kullkraftverk vil også bli nødvendig, ifølge IEA.
NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.
I 2018 bidro fornybarnæringen med mer enn 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til samfunnet.
På Hægeland i Vest-Agder er Omexom i oppstartfasen med å legge 9,1 kilometer med høyspentkabel i bakken for Agder Energi Nett.
Telenor har valgt Entelios som leverandør av strøm til mer enn 13 000 anlegg over hele landet.
SFE Nett vinner fram, Hydro og Elkem får ikke gjennomslag.
Hafslund Nett er i ferd med å digitalisere sine gamle anlegg ved hjelp av trådløse og energieffektive små sensorer.
Uklart regelverk, ulik praksis og manglende nordisk kraft-samarbeid gjør det dyrere å nå klimamålene, ifølge Fortum.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og den danske reguleringsmyndigheten DUR foreslår å godkjenne den felles søknaden fra Statnett og Energinet om å innføre implisitt tapshåndtering på Skagerrakforbindelsen.
Helgeland Kraft Strøm vant anbudet for levering av strøm til Rana kommunes anlegg de neste to årene med opsjon på ytterlige to år.
Equinor kan få heftig anleggsbidrag for nytt nett i Bergensområdet.
Aker Solutions har gått inn i fullskala flytende havvindparker i California og Sør-Korea, men etterlyser et norsk hjemmemarked. Arbeiderpartiet vil satse, Frp vil skåne strømkundene og la markedet ordne opp.
Solenergiklyngen får styrket finansiering med en ramme på seks millioner kroner i offentlig støtte.
Natt til torsdag ble det oppdaget en vannlekkasje i kraftstasjonen til BKK på Steinsland i Modalen.
Statnett foreslår å øke utbyggingsvolumet på Sørlige Nordsjø II og ønsker selv å koordinere utviklingen av eventuelle nye mellomlandsforbindelser med havvind-tilknytning.
NVE-sjef Kjetil Lund frykter en todelt utvikling med store og kompetanserike selskaper i befolkningsrike områder og små selskaper uten nødvendig kraft ellers i landet.
Konsernsjefene i Fortum, Statkraft og Vattenfall oppfordrer EU til å styrke sine klimaambisjoner for å innfri Paris-avtalen.