Nivla kraftverk, her under bygging, er nå satt i drift i Lærdal. Majoritetseier er Østfold Energi. (Foto: Østfold Energi)

Etter en byggeperiode på ca. 18 måneder, ble Nivla kraftverk i Lærdal satt i prøvedrift 6. juni. Anlegget fungerer godt og etter planen skal Nivla Kraft AS overta kraftverket i juli. Nivla kraftverk vil ha en samlet årsproduksjon på ca. 12 GWh, noe som tilsvarer forbruket til ca. 600 husstander.

Kilde: Østfold Energi

– Vi gleder oss til å drifte Nivla kraftverk, som er et flott og moderne anlegg. Kraftverket utnytter vannkraftressursene i Lærdal på en god måte, og vil gi skatteinntekter til kommunen, sier Heine Johannes Linga. Han er vedlikeholdsleder og ansvarlig for driftsoperatørene i Østfold Energi.

Godt samarbeid mellom byggherre og utfører

Det var rett før jul i 2012 at Nivla kraft AS, som eies av Østfold Energi (60,5 %) og grunneiere langs Nivlavassdraget (39,5 %), fikk konsesjon til å bygge Nivla Kraftverk i Lærdal kommune. De siste kontaktene ble inngått rett før jul i 2014, og den lokale entreprenøren Oscar Brugrand AS startet med arbeidet vinteren 2015.

– Både byggingen av anlegget og de første ukene av prøvedriften har gått usedvanlig bra, forteller Knut Skår. Han er innleid fra Okken kraft som prosjektleder for byggingen av Nivla kraftverk.

Skår mener mye av årsaken til suksessen er dyktige folk som alle har jobbet mot samme mål, nemlig best mulig fremdrift i byggeperioden og høy kvalitet i anlegget.

– Både byggeleder Jon Kvåle og anleggsentreprenør Odd Inge Brugrand har fungert fantastisk godt. De er veldig nøyaktige og ingenting overlates til tilfeldighetene. At de i tillegg har lokal kjennskap til både naturen og kommunen kommer godt med. Også Spetals verk, som har levert de tekniske komponentene, har gjort en kjempejobb. Det er flott med selvstendige leverandører som fullfører oppdraget uten for mange spørsmål. Byggeperioden og prosjektet som en helhet har vært preget av en veldig god tone, et godt samarbeid og god kommunikasjon mellom byggherre og utfører.

  Godt tilpasset miljøet og naturen

– Kraftkommunen Lærdal har mye storslått og vakker natur det er viktig å ivareta i slike prosesser. Nivla kraftverk viser at det er mulig å bygge flotte anlegg uten for stor inngripen i naturen. Selve bygget er ingen ruvende konstruksjon og det kommer knapt til å være mulig og se når vegetasjonen etter hvert vokser til. Dette har blitt et flott anlegg, som er veldig godt tilpasset både naturen og miljøet, sier Knut Skår.  

Nivla kraftverk henter vannet fra inntaksdammen i Råsdalen 2,1 km ovenfor kraftstasjonen, hvor det ledes gjennom en nedgravd rørgate 188 høydemeter ned til kraftstasjonen. Området har verdifull vegetasjon og det er tatt spesielle hensyn for å ivareta og beskytte denne under byggingen. Skår forteller at det innledningsvis i prosjektet ble laget en miljøplan som ble godkjent av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

– NVE har vært her på tilsyn regelmessig og de har vært veldig godt fornøyde med hvordan vi har fulgt denne planen. Oscar Brugrand AS vet hvilke krav NVE stiller og har lagt opp arbeidet på en god måte. Massene som er gravd opp legges tilbake, slik at området tilbakestilles naturlig. Det vil på sikt ikke være mulig å se rørgatetraséen. Det er heller ikke tilfeldig hva slags materialer som er valgt på stasjonsbygningen, den er kledd med lerk som skal bli grått med tiden og dermed skli inn i terrenget, sier Skår.

– Likevel har det blitt et veldig funksjonelt bygg for oss som skal drifte det. Innvendig er det god plass, og kontrollanlegg, trafo og generator er i separate rom, noe som ivaretar sikkerheten i bygget, legger Heine Johannes Linga til.

Det gjenstår noe oppryddingsarbeid rundt stasjonsområdet, og det skal settes opp et display for minstevannføring ved inntaksdammen 2,1 km. ovenfor kraftstasjonen.  Dette arbeidet regner man med å være ferdige med til høsten.

– Konsesjonen fastsetter krav til minstevannsføring, noe som sikrer at det alltid vil renne vann i elva. Det er krav til at det slippes forbi 400 liter vann i sekundet i sommerhalvåret og 50 liter i vinterhalvåret, forklarer Heine Johannes Linga.