Salg av varme fra anlegg blant annet fyrt med flis bidrar til økt sysselsetting og verdiskaping. (Illustrasjonsfoto: Eidsiva Energi)

Skaper verdier med biovarme

Utbygging av biovarmeanlegg for salg av varme gir økt sysselsetting og lokal verdiskaping. Det er konklusjonen i Henriette Vivestads masteroppgave.
Mandag, 25 juli, 2016 - 11:19

Kilde: Innovasjon Norge

Henriette Vivestad har i sin mastergradsoppgave ved NMBU undersøkt 122 varmesalgsanlegg som er støttet av Innovasjon Norges bioenergiprogram. Undersøkelsene hun har gjort viser at salg av varme gir positiv økonomi for bedriftene og en vesentlig klimagassreduksjon fra fossile kilder.

Med masteroppgaven ønsket hun å se på hvilke og hvor store ringvirkninger som følger av investering og drift av varmesalgsanleggene, som har fått støtte gjennom Bioenergiprogrammet. 81 av 122 varmesalgsanlegg svarte, som tilsvarer er en svarprosent på 66,4.

Varmesalgsanleggene er lokalisert i 16 fylker. Fylkene med flest anlegg og som sammen står for over halvparten av anleggene er Oppland, Buskerud, Akershus og Rogaland.

Sysselsettingseffekt

- Bioenergibransjen bidrar til økt sysselsetting. Når jeg har sett på antall timer brukt i perioden før igangsetting av anleggene og til drift og vedlikehold viser det seg at de 122 varmesalgsanleggene førte til 76 årsverk i perioden før igangsetting og 43 årsverk årlig til drift og vedlikehold, sier Vivestad.

Totalt har Innovasjon Norge gitt investeringsstøtte på 128,5 millioner kroner til de 122 varmesalgsanleggene. Flere av aktørene har påpekt at støtten som kommer fra Innovasjon Norge er helt avgjørende for investeringsbeslutningen.

Det betyr at for hver million Innovasjon Norge har gitt ut i støtte er det blitt 0,59 nye årsverk i perioden før igangsetting av anleggene og 0,33 løpende årsverk til

 Drift og vedlikehold.

Investeringene i varmesalgsanleggene har i svært mange tilfeller ført til at fossile varmekilder er blitt byttet ut. For alle anleggene er det estimert at de totalt har ført til en reduksjon i utslipp fra fossile energikilder på 34 000 tonn CO2-eq. Det vil si at hver støttekrone Innovasjon Norge har gitt ut har ført til en reduksjon på 263 g CO2-eq.

Reduksjon i klimagassutslipp

Brenselet som benyttes i varmesalgsanleggene er i hovedsak flis, med noen få forekomster av ved, halm og høvelspon. Gjennomsnittlig transportavstand er på 15,3 kilometer og denne avstanden kan i høy grad regnes som lokal. Av svarene som ble mottatt gjennom både spørreundersøkelse og intervjurunde virker det som om varmeprodusentene ønsker å benytte seg av lokal arbeidskraft så langt det lar seg gjøre.

Transportavstanden på tømmer reduseres og fører til store reduksjoner i klimagassutslipp. Ett eksempel kan trekkes frem der 3000 m3 tømmer transporteres 23,5 km kortere enn tidligere noe som har ført til en årlig reduksjon i klimagassutslipp fra fossile kilder på 26,78 tonn CO2.. 

Økonomi

Gjennomsnittlige kostnader i investeringsfasen er beregnet til 1,6 kr/års-kWh i planleggingsfasen, 8,9 kr/års-kWh før rørnett inkludert nedlegging, 8,2 kr/års-kWh for fyrhus og 18,7 kr/års-kWh for anlegget.

- Kostnadene varierer relativt mye i forhold til effekten på anlegget, men jeg viser med en egen tabell kostnad etter størrelse i oppgaven, sier Vivestad. - Det ble ikke funnet noen anlegg med underskudd i undersøkelsen. Det ble derimot funnet en ventet trend der de mindre anleggene har høyest kostnad per kWh produsert.

Med en gjennomsnittlig kostnad for brensel på 24,7 øre/kWh, en gjennomsnittlig pris for varmen på 68,6 øre/kWh, en planlagt produksjon på 183,8 GWh og en gjennomsnittlig vedlikeholdskostnad på 42 273 kr er den årlige verdiskapingen beregnet til 73,8 millioner kroner. Dette tilsvarer en årlig verdiskaping på 410 000 kr/GWh.  

Nøkkeltall fra undersøkelsen:

  • 122 varmesalgsanlegg i størrelsesorden 40 – 1700 kW
  • Årlig produksjonsmengde: 183,8 GWh
  • Investeringsstøtte: 128,5 mill. kroner
  • Klimagassreduksjon fra fossile kilder: 34 000 tonn CO2-eq
  • Verdiskaping: 73,8 mill. kroner - Kr 410 000 pr GWh

På forsiden nå

Av hele Statnetts 132 kV-nett i Møre og Romsdal.
Ved å bytte til større aggregater i Usta kraftverk i Hallingdal, kan E-CO produsere mer kraft når prisene er høyest og hindre flomtap om våren. Nå er snart halve jobben gjort.
Men havvind er enda dyrere, Ifølge energiministeren.
Hege Brende slutter som leder av HydroCen og Norsk vannkraftsenter, for å bli en del av ledelsen i Norges geologiske undersøkelse (NGU).
Statnett vil sprenge kabeltunnel mellom Sogn og Ulven med påhugg rett bak en barnehage. Oslo kommune er bekymret for barna og hovedvannledningen. Barnehagen mener Statnett bør bruke tunnelboremaskin og slippe inngrepet.
Svein Erik Svarte er ansatt som daglig leder.
SVs Lars Haltbrekken foreslår verneplan for vindkraft etter mønster fra vannkraften. Norwea støtter ikke tanken.
Møre og Romsdal forlenger avtalen med Tafjord.
Statnett reduserer klimaavtrykket i Rogalands første fossilfrie anleggsplass.
Proffe, kapitalsterke vindkraftaktører som sitter på avstand kan miste av syne at de går inn i virkeligheten og nærmiljøet til folk, advarer NVE-sjefen.
Statnett har, sammen med de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden, oppdatert veikartet for hvordan den nye nordiske modellen for balansering av kraftsystemet skal innføres.
Gjennom forskningsprosjektet iFleks skal Statnett finne ut hvordan variasjoner i strømprisen påvirker forbrukerne.
I 2024 kan flytende hydrogen til store ferger og hurtigbåter bli en viktig del av BKKs satsing på elektrifisering.
Distriktsenergi ber om at NVE og reguleringsmyndigheten for energi (RME) dropper tvangsmulktene, og lar de som allerede har betalt, få tilbake pengene.
Kommer fra stillingen som finansdirektør i Orkla ASA.
Fjordkraft Holding ASA fikk et underliggende driftsresultat på 63 millioner kroner i tredje kvartal 2019. Det er en økning på åtte prosent sammenliknet med samme periode i fjor.
Sammen med sin nye partner geo introduserer Istad Kraft ny teknologi for å kontrollere oppvarming og varmtvann.
Mørenett har etablert landets kraftigste infrastruktur for elferge-lading. Gjennom en sjøkabel får begge sider av fjorden kraft fra samme trafo i Hareid.
Det er ikke nok å bygge mer fornybar energi for å lege om kraftsystemet, ettermontering av CO2-fangstutstyr og riving av kullkraftverk vil også bli nødvendig, ifølge IEA.
NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.