Nå har Forskningsrådet samlet informasjon om 1800 bedrifter som arbeider med miljøvennlig energi her i landet. Disse fordeler seg på disse virksomhetsområdene. (Illustrasjon: Energi21)

Disse jobber med miljøvennlig energi

Forskningsrådet arbeider målrettet for å mobilisere næringslivet til økt FoU-innsats. Som en del av dette arbeidet har Forskningsrådet nå laget en oversikt over nærmere 1800 norske bedrifter som jobber med miljøvennlig energi, for å få et innblikk i hvem de er og deres holdning til forskning.
Onsdag, 31 august, 2016 - 09:50

Kilde: Energi21

Målet med kartleggingen er å gi Forskningsrådet et godt kunnskapsgrunnlag for mobilisering av næringslivet til å søke FoU-midler og tiltak i oppfølging av bl.a. FoU-strategien Energi21, Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning og Regjeringens EU-strategi.

– Miljøvennlig energi og særlig fornybar energiteknologi utgjør en stor mulighet for omstilling og grønn vekst for norsk næringsliv. Dette er et av verdens sterkest voksende markeder. Målrettet satsing på FoU er en viktig forutsetning for å lykkes i det inter­nasjonale energi­teknologimarkedet. Det er spennende at det allerede er så mange som 1800 bedrifter som har aktivitet innenfor dette området, sier Fridtjof Unander, divisjonsdirektør for Energi, ressurser og miljødivisjonen i Forskningsrådet. – Kartleggingen vil være svært nyttig i Forskningsrådets mobiliseringsarbeid.

De 1800 bedriftene er klassifisert innenfor ni områder: Vannkraft, Vind og hav, Bioenergi, Solenergi, Fjernvarme, Distribusjon, Omsetning, Effektivisering og Annet. Halvparten av bedriftene tilhører området Vannkraft. I kartleggingen er det lagt vekt på hva som kjennetegner bedriftene, særlig når det gjelder FoU, men også geografisk fordeling og bedriftsstørrelse. Bedriftsoversikten bygger på data fra flere kilder, bl.a. Energi Norge, Enova, Multiconsult og Forskningsrådets egne databaser. 

Geografisk fordeling

Bedriftene fordeler seg på alle landets fylker med konsentrasjoner rundt de store kunnskaps-sentrene. Vannkraftbedriftene, som i stor grad består av små og mellomstore vannkraft­produsenter, dominerer i de fleste fylkene med unntak av det sentrale Østlandet og Sør-Trøndelag. Ser man bort fra disse, kommer sentrering rundt de store UoH-miljøene tydeligere frem. Denne sentreringen kan også forklares med at en del foretak har hovedkontor i de større byene.

FoU-innsats

Samlet sett har om lag 45 prosent av bedriftene, over 800 stykker, søkt Forskningsrådets aktiviteter og/eller SkatteFUNN, som prosjektansvarlig og/eller samarbeidspartner en eller flere ganger i årenes løp.

Om lag halvparten av disse, i overkant av 400, har søkt både Forskningsrådets aktiviteter og SkatteFUNN. Nærmere ti prosent av bedriftene, 170 stykker, har søkt EUs 7. rammeprogram og/eller Horisont 2020 en eller flere ganger.

På forsiden nå

Men havvind er enda dyrere, Ifølge energiministeren.
Statnett vil sprenge kabeltunnel mellom Sogn og Ulven med påhugg rett bak en barnehage. Oslo kommune er bekymret for barna og hovedvannledningen. Barnehagen mener Statnett bør bruke tunnelboremaskin og slippe inngrepet.
SVs Lars Haltbrekken foreslår verneplan for vindkraft etter mønster fra vannkraften. Norwea støtter ikke tanken.
Møre og Romsdal forlenger avtalen med Tafjord.
Statnett reduserer klimaavtrykket i Rogalands første fossilfrie anleggsplass.
Proffe, kapitalsterke vindkraftaktører som sitter på avstand kan miste av syne at de går inn i virkeligheten og nærmiljøet til folk, advarer NVE-sjefen.
Statnett har, sammen med de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden, oppdatert veikartet for hvordan den nye nordiske modellen for balansering av kraftsystemet skal innføres.
Gjennom forskningsprosjektet iFleks skal Statnett finne ut hvordan variasjoner i strømprisen påvirker forbrukerne.
I 2024 kan flytende hydrogen til store ferger og hurtigbåter bli en viktig del av BKKs satsing på elektrifisering.
Distriktsenergi ber om at NVE og reguleringsmyndigheten for energi (RME) dropper tvangsmulktene, og lar de som allerede har betalt, få tilbake pengene.
Kommer fra stillingen som finansdirektør i Orkla ASA.
Fjordkraft Holding ASA fikk et underliggende driftsresultat på 63 millioner kroner i tredje kvartal 2019. Det er en økning på åtte prosent sammenliknet med samme periode i fjor.
Sammen med sin nye partner geo introduserer Istad Kraft ny teknologi for å kontrollere oppvarming og varmtvann.
Mørenett har etablert landets kraftigste infrastruktur for elferge-lading. Gjennom en sjøkabel får begge sider av fjorden kraft fra samme trafo i Hareid.
Det er ikke nok å bygge mer fornybar energi for å lege om kraftsystemet, ettermontering av CO2-fangstutstyr og riving av kullkraftverk vil også bli nødvendig, ifølge IEA.
NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.
I 2018 bidro fornybarnæringen med mer enn 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til samfunnet.
På Hægeland i Vest-Agder er Omexom i oppstartfasen med å legge 9,1 kilometer med høyspentkabel i bakken for Agder Energi Nett.
Telenor har valgt Entelios som leverandør av strøm til mer enn 13 000 anlegg over hele landet.