Nå har Forskningsrådet samlet informasjon om 1800 bedrifter som arbeider med miljøvennlig energi her i landet. Disse fordeler seg på disse virksomhetsområdene. (Illustrasjon: Energi21)

Disse jobber med miljøvennlig energi

Forskningsrådet arbeider målrettet for å mobilisere næringslivet til økt FoU-innsats. Som en del av dette arbeidet har Forskningsrådet nå laget en oversikt over nærmere 1800 norske bedrifter som jobber med miljøvennlig energi, for å få et innblikk i hvem de er og deres holdning til forskning.
Onsdag, 31 august, 2016 - 09:50

Kilde: Energi21

Målet med kartleggingen er å gi Forskningsrådet et godt kunnskapsgrunnlag for mobilisering av næringslivet til å søke FoU-midler og tiltak i oppfølging av bl.a. FoU-strategien Energi21, Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning og Regjeringens EU-strategi.

– Miljøvennlig energi og særlig fornybar energiteknologi utgjør en stor mulighet for omstilling og grønn vekst for norsk næringsliv. Dette er et av verdens sterkest voksende markeder. Målrettet satsing på FoU er en viktig forutsetning for å lykkes i det inter­nasjonale energi­teknologimarkedet. Det er spennende at det allerede er så mange som 1800 bedrifter som har aktivitet innenfor dette området, sier Fridtjof Unander, divisjonsdirektør for Energi, ressurser og miljødivisjonen i Forskningsrådet. – Kartleggingen vil være svært nyttig i Forskningsrådets mobiliseringsarbeid.

De 1800 bedriftene er klassifisert innenfor ni områder: Vannkraft, Vind og hav, Bioenergi, Solenergi, Fjernvarme, Distribusjon, Omsetning, Effektivisering og Annet. Halvparten av bedriftene tilhører området Vannkraft. I kartleggingen er det lagt vekt på hva som kjennetegner bedriftene, særlig når det gjelder FoU, men også geografisk fordeling og bedriftsstørrelse. Bedriftsoversikten bygger på data fra flere kilder, bl.a. Energi Norge, Enova, Multiconsult og Forskningsrådets egne databaser. 

Geografisk fordeling

Bedriftene fordeler seg på alle landets fylker med konsentrasjoner rundt de store kunnskaps-sentrene. Vannkraftbedriftene, som i stor grad består av små og mellomstore vannkraft­produsenter, dominerer i de fleste fylkene med unntak av det sentrale Østlandet og Sør-Trøndelag. Ser man bort fra disse, kommer sentrering rundt de store UoH-miljøene tydeligere frem. Denne sentreringen kan også forklares med at en del foretak har hovedkontor i de større byene.

FoU-innsats

Samlet sett har om lag 45 prosent av bedriftene, over 800 stykker, søkt Forskningsrådets aktiviteter og/eller SkatteFUNN, som prosjektansvarlig og/eller samarbeidspartner en eller flere ganger i årenes løp.

Om lag halvparten av disse, i overkant av 400, har søkt både Forskningsrådets aktiviteter og SkatteFUNN. Nærmere ti prosent av bedriftene, 170 stykker, har søkt EUs 7. rammeprogram og/eller Horisont 2020 en eller flere ganger.

På forsiden nå

Stange Energi ligger som et smørøye, midt i forsyningsområdet til det nylig fusjonerte Elvia. Sjefen, Ragnhild S. Sveen, tror det er et spørsmål om tid før selskapets nettvirksomhet forsvinner.
Per Sivertsen har overtatt som administrerende direktør i Indre Salten Energi.
OED har i dag gitt grønt lys for bygging av et småkraftverk og tommelen ned for fire.
NordREG anbefaler å utvikle et fellesnordisk regulatorisk rammeverk for uavhengig aggregering.
Statnett og Energinet reduserer kapasiteten på Danmarks-kablene fra fra 1700 MW til 1450 MW.
Velger bort forskningsområder for å bli tydeligere på hvor de vil være verdensledende.
Selskapets inntjening før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) ble i 2019 17,2 millioner euro, ned fra 28,4 millioner euro i 2018.
Syv kraftselskap i Troms og Finnmark går sammen om å etablere 25 hurtigladepunkter for elbiler i det sammenslåtte fylket.
Hafslund E-CO tjente i fjor 677 millioner kroner på derivathandel, mens de i 2018 tapte 740 millioner kroner på det samme.
Men kan ta lengre tid hvis det krever lovendring og må behandles i Stortinget.
For få IKT-ressurser i nettselskapene, Ifølge rapport laget for NVE.
Styring av vindmøller på Lolland i Danmark skal avlaste kabelforbindelsen til Sjælland.
Med støtte fra Enova på 74 millioner kroner kan Oslo få 100 nye elektriske busser.
Kontrakten om overvåking av kraftnettet med kunstig intelligens kan bli norske Esmart Systems' kommersielle gjennombrudd i USA.
Elektrifisering av transport-, bygg- og industrisektoren kan redusere klimagassutslippene i Europa med 60 prosent innen 2050, ifølge ny rapport.
Med Cloud Explorers og PRISM skal Fjordkraft bli mer effektive i jakten på nye kunder.
Salgs- og markedsleder Carine Klemmetsen og daglig leder Arild Klette Steinsvik kjøper 21 prosent av aksjene i Energi Teknikk.
Elsikkerhetsforum anbefaler at elsikkerhetsforvaltningen og beredskapsforvaltningen for el og ekom samles i én etat.
– Et tegn på et velfungerende marked.
​Styret i Opplandskraft DA har vedtatt å bygge ut Hinøgla kraftverk i Nord-Fron kommune i Innlandet. Kraftverket vil gi 10,5 GWh ny kraft.
RME vil gjøre reglene for hvem som kan sitte hvor i morselskap og datterselskap litt mindre strenge enn først foreslått, uten at Distriktsenergi blir helt fornøyd.
Hammerfest Energi Nett investerer 18 millioner kroner i oppgradering av Breivikbotn transformatorstasjon i Hasvik kommune.
Oslo tingrett har dømt staten til å betale 34,5 millioner kroner i erstatning til Sandhaugen Vindkraftverk AS i Finnmark.
Fred. Olsen Windcarrier sikret ny havvind-kontrakt i Taiwan med GIEK-garanti.