Prosjektleder Erlend Tveiterås foran resultatet av sin innsats, Tverrgjuvlo kraftverk på Voss. (Foto: BKK)

Igår åpnet BKK sitt 33. kraftverk, Tverrgjuvlo småkraftverk i Voss kommune. Den årlige kraftproduksjon dekker forbruket til 900 husstander.

Kilde: BKK

Arbeidet med kraftverket i Teigdalen startet sommeren 2014. Etter vel to års byggetid kunne ordfører i Voss, Hans Erik Ringkjøb, trykke på knappen som satte kraftverket i normal drift.

– Utbyggingen har skjedd med godt samarbeid mellom BKK, Voss kommune og grunneierne. Det er viktig å løfte frem vannkraften og ikke bare snakke om sol og vind. BKK er en motor for utvikling i hele regionen. Sammen med Voss Energi står kraftselskapet for rundt 60 millioner kroner i inntekter til kommunekassen, sa ordføreren før han startet kraftverket.

Unik posisjon
Grunneiere, leverandører, BKKs ledelse og nøkkelpersoner i prosjektet var blant de 50 som deltok på åpningen av kraftverket i Teigdalen. I sin åpningstale minnet styreleder i BKK AS, Oddvard Nilsen, forsamlingen på hvor viktig vannkraften har vært for Norge, og understreket at den ikke er mindre viktig i dag.

– Norge er i en unik posisjon sammenlignet med de aller fleste land i verden når det gjelder fornybar energi. Vannkraften gir oss en robust, pålitelig og klimavennlig energiforsyning som de fleste land kan misunne oss. Den norske vannkraften spiller også en viktig rolle i det grønne skiftet hos våre naboland. Uten vår fleksible vannkraft kunne ikke Danmark faset ut så mye av kullkraften sin. Sverige er også avhengig av oss, sa Nilsen.

Kraftverket startet med en vei
BKKs egen entreprenør har utført størstedelen av anleggsarbeidet og hatt ansvaret for blant annet tunneldriving, inntak og betongarbeid i stasjonen. Øystesefirmaet GBS Entreprenør har også hatt en stor rolle i det utførende arbeidet.

Konsernsjef Jannicke Hilland, som også er styreleder i BKK Produksjon, fikk frem historikken bak kraftverket, som startet med en forespørsel fra grunneiere om støtte til vei, ti år tilbake i tid. De mente BKK kunne ha bruk for denne veien ved en kraftutbygging i Tverrgjuvlo. BKK undersøkte mulighetene, og det viste det seg at fallrettighetene til Tverrgjuvlo var ervervet av Ing. Gjestdal tidlig på 1920 tallet og kjøpt av Bergen kommune. Fallrettene var senere overført til BKK.

– Vi gjennomførte en mulighetsstudie og så at dette var et prosjekt som var liv laga. Her kunne vi bygge ut ny vannkraft uten store naturinngrep, og prosjektet så ut til å være lønnsomt. Vi startet arbeidet med å få konsesjon, og grunneierne fikk en avtale om bidrag til ny vei, sa Hilland.

Konsesjonssøknaden ble sendt inn til NVE i februar 2008, men på grunn av manglende nettkapasitet ble ikke søknaden tatt til behandling før i 2011. Like før jul i 2012 fikk BKK positivt vedtak om konsesjon. 

Små inngrep
Tverrgjuvlo kraftverk ligger i en sideelv til Teigdalselva, som er en del av Vossovassdraget. Miljøvurderinger viser at kraftverket ikke er i konflikt med Vosso sin status som nasjonalt laksevassdrag. For å kompensere for ulemper ved utbyggingen vil det være minstevannføring i inntaket på 150 liter/sekund i perioden 1. mai til 30. september og 50 liter/sekund resten av året.

Tverrgjuvlo kraftverk har en peltonturbin og ytelsen er 5 megawatt med en middelproduksjon på 18 GWh i året. Kraftstasjonen ligger ute i dagen. Driftstunnelen er 600 meter lang, og fra tunnelen går det en 420 meter lang sjakt opp til inntaket. Utbyggingen har kostet rundt 80 millioner kroner.

Gave til ungdomsklubb på Voss
Når BKK åpner et kraftverk, er det tradisjon for å overrekke en gave til et godt formål i kommunen. Ved åpningen av Tverrgjuvlo kraftverk mottok ordfører Hans Erik Ringkjøp 20.000 kroner på vegne av Vangsgryto, en kommunal ungdomsklubb på Voss.