Tung skatt på vannkraft, her illustrert med Eldelvi i Veitastrond i Sogn og Fjordane, svekker grønn omstilling, mener Energi Norge. (Foto: Marius Asheim)

Skatt svekker grønn omstilling

Fornybar vannkraft skattlegges hardere enn olje og gass, samtidig som samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter glipper. Det er et paradoks når Norge skal kutte 40 prosent av sine klimagassutslipp innen 2030 og legge til rette for grønn omstilling i økonomien.
Tirsdag, 6 september, 2016 - 09:28

Kilde: Energi Norge

– Vannkraften er avgjørende for å nå Norges klimamål. Tilgang på ren kraft til konkurransedyktig pris legger også grunnlag for nye arbeidsplasser i industrien og andre kraftkrevende næringer. Problemet i dag er at samfunnsøkonomisk lønnsomme vannkraftprosjekter skattes i hjel. Det gjør at samfunnet går glipp av viktige investeringer, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Stort opprustingsbehov

Norges 1500 vannkraftverk har behov for reinvesteringer på nærmere 50 milliarder kroner frem mot 2030, bare for å opprettholde dagens produksjon, ifølge NVE. Et eksempel er det 70 år gamle Hensfoss kraftverk i Buskerud. En oppgradering av kraftverket vil gi 20 prosent økt produksjon av fornybar energi. Dette alternativet vil gi best samfunnsøkonomisk lønnsomhet, men med dagens lave kraftpriser og høye skattetrykk vil investeringen være et tapsprosjekt for eieren Glittre Energi.

Vannkraftprodusenter betaler i dag eiendomsskatt, naturressursskatt, konsesjonsavgift og grunnrenteskatt på toppen av den ordinære selskapsskatten. Energi Norge er ikke uenig i at det skal være en egen særskatt for vannkraft, men ønsker en justering av den såkalte grunnrenteskatten.

Gis ikke rentefradrag

– I dag gis det ikke fradrag for rentekostnader i grunnrenteskatten, bare et lavt skjermingsfradrag på 0,7 prosent. Det fører til at jo svakere resultat et lånefinansiert vannkraftverk har, desto høyere blir den effektive skattesatsen. Med dagens regelverk skattlegges vannkraft mer enn noen andre næringer, selv hardere enn olje og gass. Det mener vi er et stort paradoks når alle politikere snakker om betydningen av et “grønt skifte”, påpeker Ulseth.

De fleste norske vannkraftverk betaler en effektiv skattesats på 58 prosent og oppover av driftsresultatet. Noen betaler over 100 prosent i skatt.

Energi Norges forslag

Stortinget har anmodet regjeringen om å øke skjermingsrenten for skatt på aksjeinntekter i statsbudsjettet for 2017. Energi Norge mener det samme må skje for grunnrenteskatten på vannkraft. Konkret foreslås det at skjermingsfradraget fastsettes som en langsiktig nøytral realrente på 2,5 prosent, justert for løpende inflasjon, med et påslag på tre prosentpoeng for regulatorisk risiko.

– Et høyere skjermingsfradrag i grunnrenteskatten vil åpne for flere vannkraftinvesteringer og bruk av nyere og mer effektiv teknologi. Det vil i neste omgang skape økt aktivitet i næringslivet og lette gjennomføringen av nødvendige utslippskutt i en rekke samfunnssektorer, mener Ulseth.

På forsiden nå

«Ivaretar ikke kravene til konsekvensutredninger i EU-direktiv», skriver Miljødirektoratet om OEDs forslag til havenergiforskrift.
Statkraft og Haugaland Næringspark har inngått en samarbeidsavtale med sikte på å få storskala datasentre til å etablere seg sentralt på Vestlandet.
Halvparten av staben til det tidligere Jacobsen Elektro, hovedtyngden av det tekniske miljøet, er nå i gang i det nye firmaet NORPEC AS etter at den tradisjonsrike elektrobedriften gikk konkurs sist fredag.
Statnett er ikke låst til å selge hele 132 kV-nettet i fylket til Mørenett alene, og mener det beste er en felles løsning hvor også nettselskapene på Nordmøre og i Romsdal er med.
Fredag formiddag ble samtlige arbeidere fra Bleikvassli Gruber fraktet ned fra fjellet med helikopter etter en ulykke under bygging av et kraftverk for Helgeland Kraft.
Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) gjør det enklere for forbrukere å få utbetalt kompensasjon etter svært langvarige strømbrudd. Fra 1. januar 2021 får nettkunder automatisk utbetaling av kompensasjon.
El og IT Forbundet krever kompetansefond, men får ikke støtte fra Energi Norge
Statnett og de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden og Baltikum selger 66 prosent av aksjene i den nordiske kraftbørsen Nord Pool til Euronext, som også eier Oslo Børs.
Stor omorganisering.
Men det kan bli nødvendig å stille krav for å hindre støy i nettet, ifølge rapport DNV GL har laget for Energi Norge.
Cecilie Bjelland overtar som ny direktør i KS Bedrift Energi 1. februar.
Agder Energi og Glitre Energi slår sammen sine digitale nysatsninger innen strømsalg.
Men vil ikke forby dem, og åpner for både abonnert effekt, målt effekt og tariffer basert på sikringsstørrelse, på visse betingelser.
Eidsiva Energis datterselskap Eidsiva Vekst selger sin aksjepost på 23,8 prosent i Moelven Industrier.
Svenske Energimarknadsinspektionen vil ikke ha implisitt tapshåndtering på Skagerrak-forbindelsen mellom Norge og Danmark.
Noen mangler timetall for 30 prosent av kundene.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) endrer inntektsreguleringen slik at det blir mer lønnsomt å være effektiv, men utsetter endringene fra 2021 til 2023.
Samlet inntektsramme for alle nettselskaper, eksklusiv Statnett, er beregnet til 19,2 milliarder kroner for 2020.
– Debatten baserer seg på et feilaktig et premiss om at vi står i fare for å få en hel bilpark som lader klokka 16, sier Unni Berge i Norsk elbilforening.
Statkraft og Enerparc inngår langsiktig kraftkjøpsavtale for solparkprosjekter i Bayern.
RME vurderer å fatte vedtak om at Statnetts beregning av påslag for systemtjenester ikke er i strid med energiloven.
Forbrukerne i Norge mistet i 2018 strømmen i gjennomsnitt 4,4 ganger, totalt i 2 timer og 48 minutter, på grunn av driftsforstyrrelser i strømforsyningsanlegg på 33-420 kilovolt.
Industrikonsernet OneCo har inngått avtale om å overta svenske Relacom AB som leverer løsninger innenfor blant annet energi.
Skagerak Kraft har besluttet å bygge nytt kraftverk ved Dalsfoss i Kragerøvassdraget. I januar starter forberedelsene og i begynnelsen av mars skal den første dynamittsalven fyres av.