Vi er glade for at NVE har valgt oss som samarbeidspartner i innsatsen for å styrke ordningen med energimerking av elektriske forbrukerprodukter, sier Svein Ola Ulven, adm.direktør i NEMKO. (Foto: Nemko)

NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) har valgt Nemko som partner for kontrollbistand for energimerke- og økodesignforskriften for elektriske produkter.

Kilde: NEMKO

Undersøkelser i både Norge og EU viser at det er lav kunnskap om hva energimerkene betyr, og det er et stort behov for kontroll og rådgivning. Feilmerking og manglende merking gjør det vanskelig for både forbrukere og distributører. Nemko skal med sin kompetanse bidra til at merkingen blir riktig og etterrettelig.

– Det er veldig gledelig at vår kompetanse og løsninger ble valgt. Det å kunne hjelpe NVE med å påse at forbrukerne faktisk får det de er blitt lovet av leverandører og forhandlere ser vi på som veldig positivt. Nemko skal bidra til at forbrukerne får det beste beslutningsgrunnlaget for å kunne ta bevisste valg. Både med hensyn til både å spare penger og miljø, sier administrerende direktør i Nemko, Svein Ola Ulven.

Behov for kontroll i hele Europa

NVE er delegert ansvaret fra Olje-og energidepartementet for EUs økodesign- og energimerkedirektiv for produkter. Dette innebærer at NVE følger regelverksutviklingen i EU og gjennomfører regelverket i norsk rett. I tillegg har NVE ansvar for å føre tilsyn med at kravene som følger av regelverket, etterleves i Norge. Nemko får en utførende rolle i markedskontrollen av produkter i Norge. Økodesigndirektivet er ett av flere direktiver som må overholdes før produktet kan utstyres med CE-merket.  Tilsynsarbeidet skal intensiveres, både fordi det er et behov for kontroll og veiledning, ikke bare Norge, men også i resten av Europa.  

Tilsynet har til hensikt å sikre at energisparepotensialet utløses, at det er like konkurransevilkår for de som produserer eller bringer produktene til markedet, samt ivareta konsumentenes interesser ved at de faktisk kjøper produkter som er i samsvar med de oppgitte salgsopplysningene.

 -Det er viktig at de som handler energirelaterte varer kan ta gode valg. Nemko scoret høyest på kompetanse og løsningsforslag i vår anbudskonkurranse om bistand til kontrolloppgaver, og vi ser frem til samarbeidet. Nemko vil i første omgang kontrollere merkingen i butikker og nettbutikker, og senere verifisere at produsentenes merking er i samsvar med de faktiske produktegenskapene, sier Anne Vera Skrivarhaug, avdelingsdirektør i NVE. 

-Vi ser frem til å sammen å bidra til å gjøre det enklere for distributører å etterleve kravene om energimerking, og gi forbrukere bedre grunnlag for sine valg, avslutter Ulven.  

Fakta om økodesignforskriften og energimerkeforskriften for produkter

Økodesigndirektivet og energimerkedirektivet er to virkemidler som er initiert av EU og som har til hensikt å henholdsvis redusere energirelaterte produkters miljøbelastning i hele deres livssyklus, og gi forbrukeren mulighet til å velge det mest energieffektive produktet på markedet.

Økodesignkrav innebærer blant annet at det skal settes minimumskrav til energieffektivitet for energirelaterte produkter som skal selges på EUs marked. Ved å stille klare krav om energieffektivitet, vil produsenter tilpasse seg kravene allerede i designfasen for produktet.

Energimerkeordningen stiller krav til at produkter blir tydelig merket på en skala fra A (grønn) til G (rødt) i henhold til produktets energieffektivitet. Gjennom dette kan forbruker velge de mest energieffektive produktene, med lave driftskostnader og mindre miljøpåvirkning.