Siden 2008 er 4,7 TWh fornybar varme satt i drift med støtte fra Enova. Bildet viser varmesentral i Agder Energi. (Foto: Anders Martinsen)

4,7 TWh fornybar varme med Enova-støtte

Siden 2008 er anlegg tilsvarende 4,7 TWh fornybar varme satt i drift med støtte fra Enova. Fjernvarme utgjør over halvparten av ny produksjon av fornybar varme som Enova har støttet i perioden 2008 – 2015.
Onsdag, 12 oktober, 2016 - 12:49

Kilde: Enova

Bioenergi er den klart største energikilden i varmeprosjektene. Det er store regionale forskjeller i bruken av bioenergi – Østlandet dominerer.  Vi forventer en økning på 1,3 TWh i fornybar termisk leveranse fram mot 2020, flis og varmepumper øker mest 

Enova støtter omlegging til fornybar varme gjennom flere program. Programmene er skreddersydd for ulike typer aktører, som fjernvarmeselskap, byggeiere og industribedrifter. For hvert prosjekt som støttes, inngås det kontrakt om forventet årlig leveranse av fornybar energi. Dette kalles kontraktfestet energiresultat, og ligger til grunn for utbetaling av støtte fra Enova.

Ved utgangen av 2015 hadde Enova støttet over 4,7 TWh fornybar varme siden 2008. Det omfatter varme- og brenselproduksjon fra fornybare energikilder, og fordeler seg på prosjekter i drift eller under utbygging. Dette er fordelt på ca. 4,0 TWh årlig varmeleveranse og i overkant av 0,7 TWh årlig biogassproduksjon.  

Fjernvarme dominerer dette resultatet med 2,7 [1] TWh fornybar energileveranse, eller om lag 58 prosent. Det er i tillegg kontraktfestet spart kompressorenergi gjennom fjernkjøling på 37 GWh årlig fjernkjøling. Det er støttet lokale løsninger for fornybar varmeproduksjon i industrien og yrkesbygg som gir henholdsvis 0,4 TWh og 0,8 TWh. Enova har dessuten støttet varmeanlegg som produserer elektrisitet i tillegg til varme. Denne strømproduksjonen er basert på forbrenning av avfall eller returtre. Siden 2012 har strømproduksjon fra forbrenningsanlegg basert på fornybar energi blitt støttet gjennom el-sertifikatmarkedet.

På forsiden nå

NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.
I 2018 bidro fornybarnæringen med mer enn 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til samfunnet.
På Hægeland i Vest-Agder er Omexom i oppstartfasen med å legge 9,1 kilometer med høyspentkabel i bakken for Agder Energi Nett.
Telenor har valgt Entelios som leverandør av strøm til mer enn 13 000 anlegg over hele landet.
SFE Nett vinner fram, Hydro og Elkem får ikke gjennomslag.
Hafslund Nett er i ferd med å digitalisere sine gamle anlegg ved hjelp av trådløse og energieffektive små sensorer.
Uklart regelverk, ulik praksis og manglende nordisk kraft-samarbeid gjør det dyrere å nå klimamålene, ifølge Fortum.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og den danske reguleringsmyndigheten DUR foreslår å godkjenne den felles søknaden fra Statnett og Energinet om å innføre implisitt tapshåndtering på Skagerrakforbindelsen.
Helgeland Kraft Strøm vant anbudet for levering av strøm til Rana kommunes anlegg de neste to årene med opsjon på ytterlige to år.
Equinor kan få heftig anleggsbidrag for nytt nett i Bergensområdet.
Aker Solutions har gått inn i fullskala flytende havvindparker i California og Sør-Korea, men etterlyser et norsk hjemmemarked. Arbeiderpartiet vil satse, Frp vil skåne strømkundene og la markedet ordne opp.
Solenergiklyngen får styrket finansiering med en ramme på seks millioner kroner i offentlig støtte.
Med 1 øre/kWh.
Natt til torsdag ble det oppdaget en vannlekkasje i kraftstasjonen til BKK på Steinsland i Modalen.
Statnett foreslår å øke utbyggingsvolumet på Sørlige Nordsjø II og ønsker selv å koordinere utviklingen av eventuelle nye mellomlandsforbindelser med havvind-tilknytning.
NVE-sjef Kjetil Lund frykter en todelt utvikling med store og kompetanserike selskaper i befolkningsrike områder og små selskaper uten nødvendig kraft ellers i landet.
Jacobsen Elektro mot avvikling:
33 ansatte i det konkurstruede Jacobsen Elektro - så og si hele service og tjenesteavdelingen - har sagt opp jobbene sine. De har skrevet kontrakt med selskapet Norpec AS, som er under etablering.
Konsernsjefene i Fortum, Statkraft og Vattenfall oppfordrer EU til å styrke sine klimaambisjoner for å innfri Paris-avtalen.
En klassifisering av Minne-Charlottenberg (132 kV) til transmisjonsnett og tvangssalget det fører med seg, kan gi ekstrakostnader på opptil 200 millioner kroner, advarer Statnett.