Norsk Industri ber om nærmere utredning av konsekvenser knyttet til privat eierskap av utenlandskabler, her illustrert med utlegging av SK4 til Danmark. (Foto: Statnett)

Ber om mer utredning

Norsk Industri mener Stortinget bør be Regjeringen utrede konsekvensene av privat eierskap til utenlandskabler bedre.
Fredag, 14 oktober, 2016 - 09:26

Kilde: Norsk Industri

- Dette er en for viktig sak til at Regjeringen og Stortingsflertallet bestående av Høyre, FrP og Venstre skal haste dette gjennom nå, sier adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Men de kan fortsatt snu ved å støtte de andre partienes gode forslag om utredning av betingelsene for en privat kabel, når saken om kort tid stemmes over i Stortinget.

Energi- og miljøkomiteen på Stortinget har nå ferdigbehandlet forslag til endringer i energiloven som gir andre enn Statnett anledning til å eie og drive utenlandskabler for omsetning av kraft. Debatten i Stortinget gjenstår. Norsk Industri har aktivt fremmet sine synspunkter i høringen av OEDs lovutkast og i Energi- og miljøkomiteens høring.

TRENGER FORUTSIGBARHET

Prosessindustrien står for om lag en tredjedel av kraftforbruket i Norge. Norsk Industri ønsker økt industriaktivitet i Norge, og vi ønsker å bli utslippsfrie. Vi ønsker å foredle mer kraft i Norge til enda flere produkter som verden trenger mer av i en grønn omstilling. Til dette trenger vi sikker krafttilgang til konkurransedyktige priser, og vi trenger et forutsigbart kraftnettregime. Kraftnettet er en monopolvirksomhet som må reguleres deretter. En riktig utvikling av og rammene for utenlandskabler er i den sammenheng av vesentlig betydning.

Norsk Industri understreket i høringen i Energi- og miljøkomiteen at investeringer i utenlandskabler er omfattende investeringer som vil gi store samfunnsøkonomiske ringvirkninger, hvorav noen innebærer negative konsekvenser for landets industribedrifter. Slik lovforslaget er utformet, og som et flertall på Stortinget nå trolig vil slutter seg til, vil private kabler trolig medføre økte nettkostnader for norske industribedrifter i forhold til kabler investert av Statnett.

MÅ HØSTE ERFARINGER

Statnett har besluttet etablering av to utenlandskabler til henholdsvis Tyskland og Storbritannia, hver med en kapasitet på 1 400 MW. Statnett anbefaler at det høstes god erfaring fra alle nye kabler mellom Norden og land utenfor før ytterligere kabler tildeles konsesjon. Denne formuleringen støttes av OED og gjengis i Energimeldingen. Norsk Industri støtter Statnetts og OEDs synspunkt, og legger til grunn at nye prosjekter må ha vært i drift i noen år før det tildeles konsesjon til eventuelle ytterligere kabler.

Overfor Stortinget ble det understreket at en åpning for privat eierskap i utenlandskabler må utformes på en slik måte at samfunnets ressurser fortsatt utnyttes optimalt og at risikoen og alle kostnader ved utbygging tilfaller utbygger og ikke den norske forbruker. I proposisjonen er det ikke gitt føringer for hvordan en ny modell og betingelser for privat eierskap skal se ut. Dette svekker forutsigbarheten for industrien og for norske innbyggere.

UTREDNING VIL DESSVERRE IKKE BLI VEDTATT

Vi registrerer at flertallet i Energi- og miljøkomiteen (alle utenom regjeringspartiene og Venstre), er av samme oppfatning. Flertallet i komiteen ved AP, KrF, SV, SP og MDG har konkludert på følgende måte:
“Stortinget ber regjeringen komme tilbake Stortinget med en sak om regler for regulering av dekning av kostnader i sentralnettet både på drift og investeringer som følge av nye utenlandsforbindelser, regler for regulering av inntekter fra forbindelsene, regelverk for eiermessig skille mellom produksjon og utenlandsforbindelser, og avklaring av Statnetts rolle og organisering i forhold til private utenlandsforbindelser, slik at Stortinget kan behandle disse før en lovendring i energiloven § 4-2 trer i kraft.”

Dette er skrivning som er helt i tråd med Norsk Industris syn. Gitt at ingen av partiene snur i saken er imidlertid Stortingets sammensetning slik at Stortingsflertallet bestående av regjeringspartiene og Venstre, stemmer ned komiteflertallet. Det betyr at proposisjonen går igjennom uten ytterligere presiseringer vi mener det er et åpenbart behov for.

Dette er en viktig sak der det må legges til rette for mest mulig forutsigbarhet. Kraftnettet er et monopol og vital infrastruktur som krever en forutsigbar regulering av inntekter og utgifter – det er kjernen i energiloven som vi er så stolte av! At vi nå slipper opp dette uten å vite mer, er svært uheldig, sier Lier-Hansen.

Vi må derfor ta oss tid til å utrede dette bedre, slik flertallet i komiteen ønsker. Ikrafttredelse av denne loven haster ikke! Nå kommer det to kabler (UK og Tyskland).

- Slik Statnett og OED understreker må vi uansett vente med nye prosjekter til vi har sett konsekvensene av de nye kablene mellom Norden og landene rundt. Behandlingen i Stortinget er ikke før den 18. oktober, så det er ikke for sent å snu, sier Lier-Hansen.

På forsiden nå

Det er blitt overført flere hundre millioner kroner fra Jacobsen Elektro til andre søsterselskap i konsernet Jacobsen Elektro Holdning AS. Dette er hovedårsaken til at den tradisjonsrike elektrobedriften er truet av konkurs.
Vil ha drivstoffstasjoner i Nordsjøen basert på havvindparker.
BKK har i år måtte brukte flere hundre tusen kroner på å fly ut minigravemaskiner med helikopter for å rydde opp etter ekstrem nedbør.
Olje- og energidepartementet søker etter leder og fire medlemmer til Energiklagenemnda.
Flytende havvind kan skape verdier på opptil 117 milliarder kroner og gi 128.400 årsverk i Norge over en 30-års periode, ifølge ny analyse.
Hilde Gillebo (45) hentes fra Institutt for energiteknikk (IFE).
Equinor skulle ikke ha antydet at gass har lave CO2-utslipp, ifølge britisk regulator.
Mens Equinor snakket varmt om gass, tror Statnett-sjef Auke Lont mer på batterier og hydrogen.
NVE tar hensyn til private Equinor-interesser, og trosser advarsler om svekket forsyningssikkerhet fra Statnett og Gjøa-operatøren.
– Påstanden om at vindkraften som bygges i Norge er en trussel for naturmangfoldet, er direkte misvisende, sier konsernsjef Ståle Gjersvold i TrønderEnergi, som vurderer å gå inn i svensk vindkraft.
DigiPlex investerer 600 millioner kroner i to nye datasentre på Fetsund og Hobøl.
Varanger Kraft har solgt 49 prosent av aksjene i Varanger KraftVind AS og slik sikret finansiering for andre trinn av Raggovidda Vindpark.
I løpet av det siste året er det produsert 20,1 TWh vindkraft i Sverige. Det er ny rekord.
Etter sabotasje på forankringslinene i 2017 forsøker Waves4Power seg igjen med testing av sitt bølgekraftverk på Runde i Møre og Romsdal.
I sin høringsuttalelse til nasjonal ramme etterlyser forbundet også en analyse av det fremtidige kraftbehovet.
Jacobsen Elektro har engasjert Kvale Advokatfirma til å bistå med en restrukturering av selskapet og forhandle med kreditorene om en akkordløsning.
Smarte, automatiske ladesystemer vil gjerne lade elbilene om natta, når spotprisene er lavest. Men om alle gjør det, kan det overbelaste nettene like ille som om ettermiddagen.
Entreprenørselskapet BKK Enotek fusjonerer med MultiVolt, samtidig som det loves flere arbeidsplasser i Sogn og Fjordane.
Rederiet Utkilens nye kjemikalieskip «Mostraum» er det første tankskipet tilrettelagt for landstrøm.
Ber NVE forsterke Statnetts insentiver til å drive mer effektivt.
Nettselskapene vil ta eierskap til egne data og stille krav til lagringsformat fra leverandører, ifølge studie fra SINTEF Energi.
Andelen elektrisitet i energimiksen vil dobles til 40 prosent i 2050, anslår DNV GL i en ny rapport.
Hafslund Nett fikk tirsdag sammen med SINTEF Energi, Skagerak Nett, Eidsiva, Lyse og Istad Smartgridsenterets innovasjonspris for prosjektet «Feil- og avbruddshåndtering i smarte distribusjonsnett (FASaD)».
Statnett foreslår å dele Norges nordligste budområde, NO4, i to.