Norsk Industri ber om nærmere utredning av konsekvenser knyttet til privat eierskap av utenlandskabler, her illustrert med utlegging av SK4 til Danmark. (Foto: Statnett)

Ber om mer utredning

Norsk Industri mener Stortinget bør be Regjeringen utrede konsekvensene av privat eierskap til utenlandskabler bedre.
Fredag, 14 oktober, 2016 - 09:26

Kilde: Norsk Industri

- Dette er en for viktig sak til at Regjeringen og Stortingsflertallet bestående av Høyre, FrP og Venstre skal haste dette gjennom nå, sier adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Men de kan fortsatt snu ved å støtte de andre partienes gode forslag om utredning av betingelsene for en privat kabel, når saken om kort tid stemmes over i Stortinget.

Energi- og miljøkomiteen på Stortinget har nå ferdigbehandlet forslag til endringer i energiloven som gir andre enn Statnett anledning til å eie og drive utenlandskabler for omsetning av kraft. Debatten i Stortinget gjenstår. Norsk Industri har aktivt fremmet sine synspunkter i høringen av OEDs lovutkast og i Energi- og miljøkomiteens høring.

TRENGER FORUTSIGBARHET

Prosessindustrien står for om lag en tredjedel av kraftforbruket i Norge. Norsk Industri ønsker økt industriaktivitet i Norge, og vi ønsker å bli utslippsfrie. Vi ønsker å foredle mer kraft i Norge til enda flere produkter som verden trenger mer av i en grønn omstilling. Til dette trenger vi sikker krafttilgang til konkurransedyktige priser, og vi trenger et forutsigbart kraftnettregime. Kraftnettet er en monopolvirksomhet som må reguleres deretter. En riktig utvikling av og rammene for utenlandskabler er i den sammenheng av vesentlig betydning.

Norsk Industri understreket i høringen i Energi- og miljøkomiteen at investeringer i utenlandskabler er omfattende investeringer som vil gi store samfunnsøkonomiske ringvirkninger, hvorav noen innebærer negative konsekvenser for landets industribedrifter. Slik lovforslaget er utformet, og som et flertall på Stortinget nå trolig vil slutter seg til, vil private kabler trolig medføre økte nettkostnader for norske industribedrifter i forhold til kabler investert av Statnett.

MÅ HØSTE ERFARINGER

Statnett har besluttet etablering av to utenlandskabler til henholdsvis Tyskland og Storbritannia, hver med en kapasitet på 1 400 MW. Statnett anbefaler at det høstes god erfaring fra alle nye kabler mellom Norden og land utenfor før ytterligere kabler tildeles konsesjon. Denne formuleringen støttes av OED og gjengis i Energimeldingen. Norsk Industri støtter Statnetts og OEDs synspunkt, og legger til grunn at nye prosjekter må ha vært i drift i noen år før det tildeles konsesjon til eventuelle ytterligere kabler.

Overfor Stortinget ble det understreket at en åpning for privat eierskap i utenlandskabler må utformes på en slik måte at samfunnets ressurser fortsatt utnyttes optimalt og at risikoen og alle kostnader ved utbygging tilfaller utbygger og ikke den norske forbruker. I proposisjonen er det ikke gitt føringer for hvordan en ny modell og betingelser for privat eierskap skal se ut. Dette svekker forutsigbarheten for industrien og for norske innbyggere.

UTREDNING VIL DESSVERRE IKKE BLI VEDTATT

Vi registrerer at flertallet i Energi- og miljøkomiteen (alle utenom regjeringspartiene og Venstre), er av samme oppfatning. Flertallet i komiteen ved AP, KrF, SV, SP og MDG har konkludert på følgende måte:
“Stortinget ber regjeringen komme tilbake Stortinget med en sak om regler for regulering av dekning av kostnader i sentralnettet både på drift og investeringer som følge av nye utenlandsforbindelser, regler for regulering av inntekter fra forbindelsene, regelverk for eiermessig skille mellom produksjon og utenlandsforbindelser, og avklaring av Statnetts rolle og organisering i forhold til private utenlandsforbindelser, slik at Stortinget kan behandle disse før en lovendring i energiloven § 4-2 trer i kraft.”

Dette er skrivning som er helt i tråd med Norsk Industris syn. Gitt at ingen av partiene snur i saken er imidlertid Stortingets sammensetning slik at Stortingsflertallet bestående av regjeringspartiene og Venstre, stemmer ned komiteflertallet. Det betyr at proposisjonen går igjennom uten ytterligere presiseringer vi mener det er et åpenbart behov for.

Dette er en viktig sak der det må legges til rette for mest mulig forutsigbarhet. Kraftnettet er et monopol og vital infrastruktur som krever en forutsigbar regulering av inntekter og utgifter – det er kjernen i energiloven som vi er så stolte av! At vi nå slipper opp dette uten å vite mer, er svært uheldig, sier Lier-Hansen.

Vi må derfor ta oss tid til å utrede dette bedre, slik flertallet i komiteen ønsker. Ikrafttredelse av denne loven haster ikke! Nå kommer det to kabler (UK og Tyskland).

- Slik Statnett og OED understreker må vi uansett vente med nye prosjekter til vi har sett konsekvensene av de nye kablene mellom Norden og landene rundt. Behandlingen i Stortinget er ikke før den 18. oktober, så det er ikke for sent å snu, sier Lier-Hansen.

På forsiden nå

SVs Lars Haltbrekken foreslår verneplan for vindkraft etter mønster fra vannkraften. Norwea støtter ikke tanken.
Proffe, kapitalsterke vindkraftaktører som sitter på avstand kan miste av syne at de går inn i virkeligheten og nærmiljøet til folk, advarer NVE-sjefen.
Statnett har, sammen med de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden, oppdatert veikartet for hvordan den nye nordiske modellen for balansering av kraftsystemet skal innføres.
I 2024 kan flytende hydrogen til store ferger og hurtigbåter bli en viktig del av BKKs satsing på elektrifisering.
Kommer fra stillingen som finansdirektør i Orkla ASA.
Fjordkraft Holding ASA fikk et underliggende driftsresultat på 63 millioner kroner i tredje kvartal 2019. Det er en økning på åtte prosent sammenliknet med samme periode i fjor.
Sammen med sin nye partner geo introduserer Istad Kraft ny teknologi for å kontrollere oppvarming og varmtvann.
Mørenett har etablert landets kraftigste infrastruktur for elferge-lading. Gjennom en sjøkabel får begge sider av fjorden kraft fra samme trafo i Hareid.
Det er ikke nok å bygge mer fornybar energi for å lege om kraftsystemet, ettermontering av CO2-fangstutstyr og riving av kullkraftverk vil også bli nødvendig, ifølge IEA.
NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.
I 2018 bidro fornybarnæringen med mer enn 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til samfunnet.
På Hægeland i Vest-Agder er Omexom i oppstartfasen med å legge 9,1 kilometer med høyspentkabel i bakken for Agder Energi Nett.
Telenor har valgt Entelios som leverandør av strøm til mer enn 13 000 anlegg over hele landet.
SFE Nett vinner fram, Hydro og Elkem får ikke gjennomslag.
Hafslund Nett er i ferd med å digitalisere sine gamle anlegg ved hjelp av trådløse og energieffektive små sensorer.
Uklart regelverk, ulik praksis og manglende nordisk kraft-samarbeid gjør det dyrere å nå klimamålene, ifølge Fortum.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og den danske reguleringsmyndigheten DUR foreslår å godkjenne den felles søknaden fra Statnett og Energinet om å innføre implisitt tapshåndtering på Skagerrakforbindelsen.
Helgeland Kraft Strøm vant anbudet for levering av strøm til Rana kommunes anlegg de neste to årene med opsjon på ytterlige to år.
Equinor kan få heftig anleggsbidrag for nytt nett i Bergensområdet.