Et betydelig innvesteringsfall i kraftforsyningen kan resultere i bortfall av flere tusen årsverk, her illustrert med montasje av generator i Embretsfoss 4 kraftverk i Modum i Buskerud. (Foto: Glitre Energi)

Et betydelig fall i investeringer i kraftforsyningen kan gi en sysselsettingssvikt på flere tusen årsverk.

Dette fremgår av rapporten «Langsiktige konsekvenser av dagens vannkraftbeskatning», som Pöyry Management Consulting (Norway) har utarbeidet for Energi Norge og Norsk Industri.

Kraftforsyningen sysselsetter direkte ca. 15 500 ansatte. I tillegg kommer tilknyttede arbeidsplasser i leverandørindustrien. I følge beregninger som Pöyry har gjort kan et fall på 11-12 milliarder kroner i nye kraftanlegg og opprustning og utvidelser i eldre anlegg (O/U) gi en samlet sysselsettingssvikt på 8000 årsverk, eller rundt 1600 årsverk per år om man forutsetter at prosjektene kunne vært realisert over en periode på fem år. I tillegg kommer redusert sysselsetting pga. utsatt rehabilitering i størrelsesorden 560 årsverk.

Samlet sett betyr det 2 160 færre heltidsarbeidsplasser i anleggsvirksomhet per år som følge av lavere investeringsaktivitet, eller om lag 11 000 årsverk over femårsperioden.

Mens sysselsettingseffekten i anleggsperioden er betydelig har den begrenset effekt i driftsfasen. De fleste prosjektene i O/U er knyttet til eksisterende anlegg og infrastruktur. Eksisterende bemanning vil derfor kunne ivareta både drift og vedlikehold. I tillegg kan rehabilitering bidra til redusert vedlikeholdsbehov, og dermed redusert behov for driftspersonell.