I den energirelaterte delen av statsbudsjettet for 2017 dreier mye seg om tiltak for å få ned utslippene av klimagasser. (Foto: Stortinget)

I den energirelaterte delen av statsbudsjettet for 2017 dreier mye seg om finansiering av tiltak for å redusere utslippet av klimagasser. Blant annet bevilges det 360 MNOK til CO2-håndtering og 200 MNOK til forskningsprogrammet CLIMIT.

Støtte til tiltak som bidrar til redusert utslipp av klimagasser går som en rød tråd gjennom budsjettet. Enova er tilgodesett med 2,3 milliarder kroner, inkludert påslaget på nettariffen, anslått til 630 millioner kroner. Dette er 90 MNOK mer enn i 2016-budsjettet. Regjeringen varsler i statsbudsjettet at overføringene til Enova fra og med 2018 erstattes med en ordinær utgiftspost, i stedet for avkastning fra klima- og energifondet. Regjeringen legger opp til en årlig overføring på 2 milliarder kroner fra og med 2018. Sammen med inntektene fra påslaget på nettariffen og renter på innestående kapital vil dette innebære at Enova tilføres om lag 2,7 milliarder kroner årlig fra og med 2018.

I statsbudsjettet for 2017 avsetter regjeringen 25 MNOK til etablering av et nytt investeringsselskap for å støtte tiltak som bidrar til reduserte klimagassutslipp. Forskningsprogrammet ENERGIX får øket sine bevilgninger med 35 MNOK til 286 MNOK.

30 MNOK er avsatt til etablering av Norwegian Energy Partners, en sammenslåing av de nåværende prosjektorganisasjonene INTSOK og INTPOW. Et hovedformål er å få til en koordinert innsats mot det internasjonale markedet, blant annet med teknologier som har positive klimamessige effekter.