I 2015 brukte vi 213 TWh energi her i landet. Det er 1,2 prosent mer enn i 2014. (Illustrasjonsfoto: Nettalliansen)

Vi bruker mer energi

I 2015 utgjorde den totale energibruken i Norge 213 TWh, noe som er 1,2 prosent mer enn året før. Forbruket økte mest i boliger og tjenesteytende næringer.
Tirsdag, 18 oktober, 2016 - 09:17

Kilde: SSB

Det ble i tillegg brukt rundt 23 TWh energi som råstoff i 2015. Dette gjelder hovedsakelig petrolkoks, LPG og naturgass som inngår i industriproduksjon, og som ikke brukes til energiformål. Denne typen forbruk steg med 5 prosent fra året før. Forbruket av råstoff er ikke inkludert i tallene som omtales ellers i denne teksten.

Økt energibruk i bygninger og i industrien

Energibruken steg mest for husholdninger og tjenesteytende næringer med en oppgang på henholdsvis 2 og 3 prosent fra året før. For begge disse gruppene steg forbruk av biobrensel strøm og fjernvarme mens forbruk av fyringsolje og parafin ble redusert. Økningen i energibruken i 2015 har sammenheng med at det var litt kaldere i 2015 enn i 2014.

Energi brukt til industriformål steg med rundt 1 prosent fra året før. Industrien står for vel 30 prosent av Norges totale energibruk og innad i industrien står kraftintensiv industri nesten for 80 prosent av energibruken. To tredeler av industriens energiforbruk er basert på strøm, og dette steg med 1,5 prosent fra året før. Det var varierende utvikling for ulike industrinæringer. Mens energibruken ble redusert for treforedling og jern, stål og ferrolegeringer med henholdsvis 2 og 4 prosent fra året før, så steg energibruken innen produksjon av kjemiske råvarer, ikke jern-holdige metaller og annen industri.

Mer bruk av strøm, biobrensel og fjernvarme

Strøm er det viktigste energiproduktet for de fleste forbruksgrupper, med unntak av transport og landbruksnæringer. I 2015 steg strømforbruket totalt sett med 1,6 prosent fra året før og utgjorde rundt halvparten av vårt totale energiforbruk. Bruk av petroleumsprodukter var samlet sett uendret fra året før og stod for 33 prosent. Biobrensel og fjernvarme utgjorde til sammen 8 prosent mens resten var kull, koks og gass.

Forbruk av biobrensel og fjernvarme steg relativt mye i 2015, med henholdsvis 7 og 8 prosent fra året før. Økningen for biobrensel skyldtes særlig økt vedforbruk. Sluttforbruk av biogass utgjorde rundt 287 GWh i 2015, noe som utgjør nesten 3 prosent av det totale biobrenselsforbruket. I tillegg til sluttforbruket ble det brukt om lag 74 GWh biogass til fjernvarme eller strømproduksjon. Fra 2015 er det hentet inn en mer komplett statistikk for bruk av biogass, og dette kan ha gitt noe utslag i resultatene.

Mer energi går til transport

Rundt tre fjerdedeler av vårt totale forbruk av petroleumsprodukter er oljeprodukter som brukes til transportformål, som bensin, diesel, marine gassoljer og jetparafin. Energiforbruk til transportformål steg totalt sett med 0,7 prosent fra 2014 til 2015. Dette forbruket omfatter forbruk til vei, bane og innenriks luft- og sjøfart. Tre fjerdedeler av energibruken i transport går til vei. Det var også denne transportformen som økte energibruken mest i 2015 (1 prosent). I løpet av de siste 10–12 årene har bensinforbruket blitt halvert mens dieselforbruk til transportformål har blitt fordoblet, og denne trenden fortsatte i 2015. Bensinforbruket ble redusert med knapt 6 prosent, mens bruk av diesel steg med om lag 3 prosent fra 2014 til 2015. Forbruk av tungolje i sjøfart ble kraftig redusert i 2015 og utgjorde da knapt en tredjedel av forbruket i 2014, med totalt 41 000 tonn. Det meste av dette ble brukt i utenriks sjøfart. Nedgangen fra året før har sammenheng med at internasjonale lovverk som forbyr bruk av drivstoff med høyt svovelinnhold, ble gjeldende fra januar 2015.

Energibruken til transportformål er stort sett basert på fossil brensel, men det brukes også noe biodrivstoff, biogass og strøm. Det utgjorde til sammen rundt 4,1 prosent av energibruken i transport i 2015. Da er strømforbruk i tog og sporveier medregnet, men ikke det som brukes i elektriske kjøretøy, siden det havner på andre forbruksgrupper i energibalansen.

Økt energiproduksjon

Den samlede produksjonen av primære energiprodukter steg med 5 prosent fra 2014 til 2015. Dette skyldtes økt produksjon av både naturgass og råolje. Samlet produksjon av råolje, NGL og kondensat har blitt redusert hvert år i perioden 2001–2013 men både i 2014 og 2015 var det en oppgang sammenlignet med året før. Produksjon av naturgass har steget jevnt siden produksjonen startet i 1977. I 2015 kom produksjonen opp i 121 millioner Sm3, noe som er 7 prosent mer enn året før, og den største produksjonen noensinne i Norge. Økningen har sammenheng med økt etterspørsel etter gass fra Europa.

Olje- og gassproduksjon er svært energikrevende og i 2015 ble det brukt rundt 56 TWh til dette formålet, noe som er 2,4 prosent mer enn året før. Dette tilsvarte omtrent den totale mengden energi brukt til transportformål innenlands. Naturgass brukt på felter og terminaler utgjorde over 80 prosent av energiforbruket innen olje- og gassutvinning i 2015.

På forsiden nå

Siemens skisserer 5 GW havvind i Nordsjøen, saltvanns-pumpekraftverk i Lysefjorden og nye kabler til utlandet.
Miljødirektoratet er positive, men mener akvakultursektoren er et bedre konsesjons-forbilde.
Energiministeren vet ikke om skrotingen av vindkraftrammen gir mer eller mindre vindkraft enn om rammen hadde blitt presset gjennom.
Store endringer på kort tid skaper for sterk motstand, ifølge NVE-sjef Kjetil Lund.
Regjeringer dropper NVEs forslag om nasjonal ramme for vindkraft på land, melder NRK.
Jacobsen Elektro AS har begjært åpning av tvangsakkord. Det opplyser selskapet i en pressemelding som ble sendt ut onsdag ettermiddag.
Både Den Norske Turistforening (DNT) og Norsk Friluftsliv er fornøyd med at Regjeringen skroter nasjonal rammeplan for vindkraft.
Ved utgangen av 2018 var det 10 865 ladepunkter for elektriske biler her i landet og per april 2019 landstrømanlegg ved 92 kaianlegg.
60 nettselskaper har undertegnet opprop for «en rettferdig og likere nettleie».
I en kombinasjon av bransjekunnskap og kvikke hoder har to medarbeidere i Omexom utviklet en refleksmagnetskinne for å synliggjøre kraftmaster.
Multiconsult har fått i oppdrag å prosjektere utbedring av dammen ved Rismålsvatnet i Sørfold kommune i Nordland.
Av 90 TWh ny kraft i Norden fram mot 2040 venter NVE at 11 TWh kommer fra norsk vann. Det nordiske kraftoverskuddet kan dobles.
Hordaland fylkeskommune frykter strømmangel og manglende klimaeffekt.
Uavklarte situasjoner i det finansielle markedet gir uforutsigbare fremtidspriser på strøm i Norden.
Scatec Solar og partnere har nå koblet det siste av seks 65 MW solkraftverk til nettet i Benban solkraftanlegg i Egypt.
Selv om finansminister Siv Jensen har sagt nei.
Organisasjonen Fiskebåt, som arbeider for å ivareta fiskernes interesser, sier nei til havvindanlegget Hywind Tampen.
Elhub inngår IT-driftsavtale med Basefarm. Kontraktsverdien er på rundt 130 millioner kroner.
LESERINNLEGG
Å sette ned grensen for grunnrenteskett til 1,5 MVA, vil sette en effektiv stopper for all småkraft, advarer Høyre-representantene Liv Kari Eskeland og Tom-Christer Nilsen i dette innlegget.
I en stall som ombygges til leiligheter utenfor Bergen skal gjenbrukte elbilbatterier sørge for intelligent energistyring.
Frykter at Statnett skal ta foten av gasspedalen i en situasjon med effektmangel, slik at Nyhamna-anlegget, fergerederier og fiskeoppdrettere blir stående uten strøm.
Fusjonen mellom Sunnfjord Energi og BKK er nå formelt gjennomført.
54 relevante aktører, blant dem Østfold Energi, har i regi av Smart Innovation Norway etablert et nettverk for kunstig intelligens.
Tingretten har gitt staten fullt medhold i at Nei til EU ikke har rettslig interesse, og avvist at grunnloven er brutt. Nå anker Nei til EU.