Energi Norge ønsker endringer av reguleringsmodellen som håndterer grensesnittet mellom regionalnettet og distribusjonsnettet. (Illustrasjonsfoto: Varanger Kraft)

Grensesnittet mellom regionalnett og distribusjonsnett er ikke klart definert. Dette kan gi uheldige tilpasninger som påvirker eget og andre selskapers økonomi uten at effektiviteten forbedres. Energi Norge mener like anlegg må håndteres likt for alle nettselskap i reguleringsmodellen.

Kilde: Energi Norge

NVEs høringsforslag til håndtering av anlegg i grensesnittet mellom regional- og distribusjonsnett er ikke en langsiktig god løsning, mener Energi Norge.

I den foreslåtte metoden vil selskaper med denne typen anlegg innrapportere faktiske eller estimerte årlige drifts- og vedlikeholdskostnader, samt årlige avskrivninger og bokførte verdier. I dag beregnes en egen normkostnad for disse komponentene. Endringen vil ha virkning fra inntektsrammene for 2017.

Energi Norge mener at NVE isteden må følge opp og eventuelt revidere forskriftenes krav til teknisk grensesnitt mellom regional- og distribusjonsnettet og sørge for at alle nettselskapene fra 2017 regnskapsfører sine kostnader i henhold til definisjonen. På denne måten vil en i fremtiden slippe å særbehandle grensesnittsvariablene i inntektsrammefastsettelsen.

– Vi ønsker at NVE skal definere hvordan skillet mellom regionalnett og distribusjonsnett skal være. En slik praksis, der alle basert på samme grensesnitt mellom regionalnett og distribusjonsnett fører og rapporterer tilhørende kostnader til riktig nettnivå, vil sikre likebehandling av alle selskaper og man unngår ekstra rapportering og arbeid med grensesnittvariabler. Dette vil bidra til en forenkling både hos selskapene og NVE, sier Trond Svartsund, næringspolitisk rådgiver i Energi Norge.

Rapporteringen vil bli mangelfull

Regnskapsføringen hos de fleste nettselskapene er ikke god nok til å separere kostnaden knyttet til disse anleggene i grenseskillet mellom regional- og distribusjonsnett, på en presis måte. En slik rapportering som NVE ønsker vil derfor bli preget av manglende datagrunnlag og påfølgende subjektive vurderinger. Energi Norge mener derfor at NVE i stedet for å etablere en ny særskilt rapportering av kostnader, som vil være basert på et upresist grunnlag, bør følge opp selskapenes praktisering av definisjonen av henholdsvis regional- og distribusjonsnettanlegg gitt i kontrollforskriften.

Vil slippe særbehandling

Energi Norge mener at NVE isteden må følge opp, og eventuelt revidere, forskriftenes krav til teknisk grensesnitt mellom regional- og distribusjonsnettet og sørge for at alle nettselskapene fra 2017 regnskapsfører sine kostnader i henhold til definisjonen. På denne måten vil en fra 2019 slippe å særbehandle grensesnittvariablene i inntektsrammefastsettelsen.

Energi Norge og nettselskapene bidrar gjerne NVE med å lage en definisjon på skillet mellom regional- og distribusjonsnett.