Fra september til oktober økte strømprisen med 18,6 prosent. Det har løftet nivået til den høyeste på tre og et halvt år. (Illustrasjonsfoto: Agder Energi)

PPI steg med 2,3 prosent fra september til oktober etter nedgang de to foregående månedene. Det var i hovedsak høyere strømpriser og økt oljepris som bidro til oppgangen.

Kilde: SSB

Prisene på olje og gass samlet sett steg 4,3 prosent og var viktigste bidragsyter til oppgangen i PPI. Gassprisen var tilnærmet uendret fra september til oktober. Oljeprisen var i overkant av 50 dollar per fat gjennom store deler av oktober og har dermed økt betydelig siden januar i år da det ble notert priser under 30 dollar per fat.

Nærmere 20 prosent høyere strømpriser på én måned

Strømprisene økte 18,6 prosent fra september til oktober. Elektrisitetsprisen svinger normalt en del, blant annet som følge av sesong og vær, slik at månedsendringer i denne størrelsesorden ikke er unormalt. Like fullt bidro oppgangen til at prisene i oktober var de høyeste siden april 2013.

PPI falt dersom energivarer holdes utenfor

Som for olje og strøm steg også prisene på raffinerte petroleumsvarer. Det var altså energivarene som drev oppgangen i PPI. Dersom energivarene holdes utenfor, falt PPI 0,7 prosent. Dette skyldes i stor grad lavere priser på utvinningstjenester som har hatt en nedadgående trend gjennom hele året. Prisene på metaller falt også. Her var det først og fremst lavere priser på eksporterte metaller som bidro da prisene på hjemmemarkedet gikk noe opp.

Gassprisen trakk ned tolvmånedersendringen

Tolvmånedersendringen i PPI har vært negativ siden juni 2014, noe som må sees i sammenheng med fallet i oljeprisen som startet høsten 2014. I oktober i år var imidlertid oljeprisen, for første gang siden juli 2014, høyere enn prisen tolv måneder tidligere. Likevel var PPI totalt 4,5 prosent lavere i oktober i år enn i oktober i fjor. Denne nedgangen skyldes i stor grad lavere pris på naturgass.