LO-sekretær Are Tomasgård karakteriserer bygging av strømkabelforbindelser med utlandet som en moderne versjon av keiserens nye klær. (Foto: Lars Horn)

Hvordan kan krafteksport være miljøvennlig når det må bygges store nye nettforbindelser gjennom norsk natur for å transportere strømmen til enorme sjøkabler mellom Norge og kontinentet – og når de regulerte vassdragene våre får mye større svingninger i vannmagasinene enn tidligere?

Av: Are Tomasgard, LO-sekretær

Visste du at mye av strømmen som kommer ut fra kraftverkene bare forsvinner når strømmen transporteres over lange distanser. Og at enda mer av strømmen forsvinner når strømmen skal transformeres fra det innenlandske nettet til en sjøkabel mellom Norge og for eksempel Tyskland eller England.

Da visste du kanskje også at det forsvinner mye strøm når strømmen skal transporteres gjennom sjøkabelen. Det vil si transformeres fra sjøkabelen til det innenlandske nettet i Europa. Videre at strømmen transporteres i det innenlandske nettet i Europa og når strømmen til slutt ender opp fremme i en stikkontakt for eksempel i Berlin.

Visste du at over 20 prosent av strømmen bare forsvinner under transport til kunder i Europa? Overføringstap kalles det.

Overføringstapet ved eksport av strøm til kunder i utlandet er omtrent dobbelt så høyt sammenlignet med transport til norske kunder, og nesten ti ganger større en overføringstapet vi får dersom strømmen leveres for eksempel til et aluminiumsverk som ligger vegg i vegg med kraftverket.

Stortinget vil la private bygge sjøkabler

Nå vil flertallet på Stortinget tillate private aktører å bygge sjøkabler mellom Norge og Europa.

Hvem betaler da for overføringstapet? Ikke de europeiske kundene. De betaler markedsprisen på strøm i Europa. For øvrig en strømpris som i økende grad importeres tilbake til Norge og påvirker din og min strømpris når det bygges flere nettforbindelser mellom Norge og Europa.

Da er det bare oss igjen til å betale da!

Overføringstapet i det norske nettet øker ved økt eksport av strøm til Europa, fordi dette betyr at strømmen må transporteres over lange avstander. Dess lengre avstand- dess større overføringstap!

Du og jeg må betale økt nettleie

I tillegg må vi betale for et innenlands nett som er så sterkt at det tåler belastningen av eksport av et stort strømvolum med et stort nettap ved overføring. Dette betyr høyere nettleie for deg og meg.

Videre er det slik at de såkalte flaskehalsinntektene i sjøkabelen mellom Norge og Europa er de eneste inntektene kablene gir. Dette betyr at det er prisdifferansen mellom markedene som gir inntekter. Er det stor differanse i strømprisen mellom Norge og Europa, vil vi ha høye inntekter i kablene. Er det små strømprisforskjeller, blir inntektene i kablene lavere. Full prisutjevning betyr 0 kroner i inntekt. I tillegg kommer overføringstapet som pådyttes norske strømkunder.

Dess flere kabler, dess mer utjevnes strømprisene mellom markedene kablene binder sammen.

Dess mer prisutjevning mellom Norge og Europa- dess lavere flaskehalsinntekter – og dess lavere flaskehalsinntekter, dess mer nettleie å betale for norske nettleiebetalere. Det vil deg og meg, samt norske virksomheter og kommuner.

Kablene vil presse strømprisene opp

Hittil har Statnett eid og driftet alle sjøkablene til Europa, og inntektene har blitt ført tilbake til nedbetaling av kablene og nettutvikling i det innenlandske nettet.

Paradokset er at dess flere kabler som bygges mellom Norge og Europa – dess høyere blir nettkostnadene. Og dess lavere blir samtidig inntektene fra samtlige kabler; også de vi allerede har bygget og som eies og drives av Statnett på vegne av fellesskapet.

Nettleien kan derfor få en eksplosiv vekst i årene fremover dersom regjeringen gjør alvor av sine forslag om å privatisere utbygging av sjøkabler til utlandet!

I tillegg vil strømprisene i Norge øke kraftig ved en slik politikk. Dette skjer fordi strømprisen blir satt i markedet ut fra både strømvolum til eksport, med overføringstap, og økt direkte prispåvirkning fra Europa. Begge deler vil presse strømprisen opp.

Sjøkabler til Europa er rådyrt. Innenlands nett koster både mye penger og urørt natur.

På toppen av det hele kommer overføringstapet som gjør det hele til en form for klimapolitikkens svar på eventyret om «keiserens nye klær».

Norske innbyggere og norsk natur blir taperne

Regjeringspartiene Høyre og FRP, sammen med Venstre – er selve eksponentene med sitt forslag om å gi private aktører konsesjoner for å bygge sjøkabler for strømoverføring til Europa.

Enten skjønner de ikke – eller så skjønner de. Om de skjønner, er det likevel vanskelig å forstå at noen politikere faktisk ønsker å påføre oss norske strømkunder mer kostnader – og norsk natur flere og større inngrep.

Det er vanskelig å forstå at noen faktisk ønsker økte overføringstap; ønsker at fornybar ren strøm bare skal forsvinne på veien mot Europa.

Klimaet taper på økt overføringstap.

Se – keiseren er jo naken. Hvorfor har han ikke klær på. Kan vi leve uten klær i vinterlandet Norge?