NVE har ilagt Nordkraft Magasin AS et overtredelsesgebyr på 1,5 MNOK for brudd på minstevannføring i Hunddalselven i Narvik kommune i Nordland. (Illustrasjonsfoto: OBOS)

NVE ilegger Nordkraft Magasin AS et overtredelsesgebyr på 1 500 000 kroner for brudd på konsesjonsvilkåret om slipp av minstevannføring i Hunddalselven i Narvik kommune i Nordland, og brudd på internkontrollforskriften etter vassdragslovgivningen. Bruddet foregikk i perioden 1982-2014.

Kilde: NVE

– Selskapet har ikke sluppet den minstevassføringen de er pålagt, og som er nødvendig for å opprettholde økosystemet i og langs vassdraget. I tillegg har selskapet utvist sendrektighet i å forvisse seg om at kravet til slipp av vann blir etterlevd, sier seksjonssjef Øyvind Leirset i NVEs miljøtilsyn.

I konsesjonen til å bygge Sildvik kraftverk er det krav om at det hele året skal slippes 100 liter i sekundet i Hunddalselven, som er en av sidegrenene i Rombaksvassdraget. For å sikre denne vannmengden ble det under bygging montert et slipprør. Kraftverket ble satt i drift 15.1.1982. I 2009 foretok regulanten målinger av vannmengden som ble sluppet gjennom røret. Det ble da konstatert at kapasiteten til røret var for liten til å etterleve kravet om minstevannføring. I tillegg til en mindre lekkasje ble det sluppet 63 liter i sekundet.

Først sommeren 2014 gjorde Nordkraft Magasin AS de nødvendige tiltakene som sikret konsesjonskravet om slipp av vann.

– Krav om slipp av minstevannføring i konsesjoner er satt for at økosystemet skal opprettholdes trass i at vann blir ledet bort fra vassdraget. Størrelsen på minstevassføringen er satt ut fra en vurdering som er gjort i konsesjonsprosessen for å sikre levevilkår for vannlevende organismer, forklarer Leirset.

Avvik også ved Sørfjord kraftverk
Parallelt med utbyggingen og drifting av Sildvik kraftverk, foretok Nordkraft Magasin AS også bygging av Sørfjord kraftverk og utbygging av Austerdalsvassdraget i Tysfjord kommune. Kontrollmålingene som Nordkraft Magasin AS gjorde i dette vassdraget i 2010 dokumenterte også avvik fra kravet om slipp av minstevannføring over en tilsvarende tidsperiode som for Sildvik kraftverk. Reguleringene i dette vassdraget er vesentlig mer komplisert enn for Sildvik kraftverk. Denne saken har NVE derfor fulgt opp med krav om fiskeundersøkelser.

– NVE er forbauset over at et stort konsern som Nordkraft Magasin AS ikke har hatt bedre kontroll på konsesjonskravene om minstevannføring enn det tilfellene i Austerdalen og Hunnddalen har vist. NVE forventer at vassdragskonsesjonærer har et bevisst forhold til konsesjonen og de kravene som er stillet, sier Leirset.

Ved utmålingen av overtredelsesgebyret har NVE lagt særlig vekt på grovheten av bruddet, at forholdet har foregått over mange år, og at selskapet har hatt en betydelig økonomisk gevinst. NVE kan kun legge til grunn manglende etterlevelse av de angitte krav i perioden etter 1.1.2010 ved utmålingen av gebyret. Økonomisk gevinst i denne perioden er beregnet til 670 000 kroner.

Nordkraft Magasin AS kan klage på vedtaket til Olje- og Energidepartementet innen tre uker fra det er mottatt.