På tomten til den nedlagte cellulosefabrikken til Sødra på Tofte i Hurum vil Statkraft produsere bærekraftig biodisel for transportsektoren. (Foto: Statkraft)

Satser med bærekraftig biobrensel på Tofte

Etter at Statkraft i 2015 kjøpte industritomten på Tofte i Hurum kommune av Sødra, er det ny virksomhet i gang der hvor det fra 1897 til 2013 har vært produsert cellulose.
Mandag, 7 november, 2016 - 09:00

Kilde: Statkraft

Statkrafts formål med kjøpet var å bygge et anlegg for produksjon av 2. generasjons bærekraftig biodiesel for transportsektoren basert på norsk skogsråvare. Statkraft har ingen andre planer for området utover et ønske om at det etableres mindre virksomheter som sammen kan fungere som en næringsklynge der biodrivstoffproduksjon utgjør hovedtyngden.

Silva Green Fuel

Selskapet Silva Green Fuel AS ble etablert samme år i samarbeid med Södra som har 49% eierandel og Statkraft  med 51% eierandel. Silva Green Fuel har så langt brukt tiden på å finne en egnet teknologi for produksjon av biodrivstoff som kan skaleres opp til et større anlegg.

Målsettingen er å starte byggingen av et kommersielt anlegg på Tofte i slutten av 2020 for deretter å etablere flere produksjonsanlegg både i Norge og i andre land. Silva Green Fuel vil imidlertid først teste ut teknologien i et demonstrasjonsanlegg som vil kunne stå ferdig i et av de gjenværende byggene i 2018.

Alle planene er avhengig av investeringsbeslutninger i eierselskapene før de kan realiseres.

Statkraft Biomass

I dag er det produksjon av flis som er den mest synlige aktiviteten på området.  Det er selskapet Statkraft Biomass som lager flis av tømmer til oppvarming og elektrisitetsproduksjon. Tømmer fra Østlandet leveres på Tofte hvor det ligger til tørk i havneområdet for deretter å bli hogd opp til flis før det selges til blant annet Danmark.

Statkraft Biomass administreres fra Tofte og fra Statkrafts handelskontor i London. Flisproduksjonen er i seg selv en relativt enkel og velprøvd teknologi. På Tofte er det godt med lagringsplass for tømmer der hvor de gamle fabrikkbygningene stod. Selve flishoggingen utføres av mobile maskiner og flisen lastes om bord i båter som frakter flisen ut til kundene.

Tømmertransport

Tømmer til flisproduksjonen fraktes både på lastebiler og båter. Statkraft Biomass vil at mest mulig av tømmeret kommer sjøveien både fordi båtene tar store volumer og fordi trafikken reduseres på veiene i og rundt Tofte.  Siden oppstarten i april er det fraktet til sammen 34.000 tonn tømmer hvorav 17.000 tonn har kommet sjøveien, det vil si om lag halvparten. 

Statkraft Næringspark

Den opprinnelige cellulosefabrikken er demontert og sendt til Vietnam i 1.300 containere. I alt 180. 000 tonn betong er fjernet sammen med 110. 000 tonn stål. Dette er så langt vi vet den største ryddejobben i Norge i nyere tid.

De bygningene som står igjen leies ut til kontorer, verksteder og lager. Det er nå i alt 25 virksomheter på området.  Statkraft ønsker etableringene velkommen. Til sammen utgjør virksomhetene en næringsklynge hvor en fremtidig biodrivstoffproduksjon vil kunne utgjøre hovedtyngden. En blanding av industri og annen næringsvirksomhet.

Biodrivstoff kutter CO2 utslippene

2. generasjons biodrivstoff basert på fornybart skogsråstoff vil sammen med elektrifisering bli en betydelig bidragsyter til å få ned CO2 utslippene fra transportsektoren.

I motsetning til mange andre land, er kraftsektoren i Norge utslippsfri. Våre kutt må derfor tas andre steder og myndighetene vil legge til rette for økt biodrivstoffbruk i Norge. Statkraft jobber for å finne rett teknologi og lønnsomhet i biodrivstoffproduksjon.

Som Europa største produsent av ren energi er det naturlig at Statkraft også ser etter nye forretningsmuligheter innen fornybar energi. Biodrivstoff representerer en spennende forretningsutvikling. Statkraft mener at biodrivstoff fra skog kan utgjøre en betydelig fornybar energikilde.

Skog fremstår som den beste råvaren til biodrivstoff. Med en stadig lavere innenlands industriell utnyttelse av den norske skogen mener vi at tilgangen på råvarer til skogbasert biodrivstoff vil være god i fremtiden. Biodrivstoff vil i fremtiden være vesentlig for de fleste deler av transportsektoren, fra personbiler og tungtransport til maritim sektor og etter hvert luftfarten. Skal denne sektoren få ned utslippene er klimanøytralt drivstoff helt avgjørende sammen med økt elektrifisering.

Et godt samarbeid mellom Statkraft og Sødra Samarbeidet med Södra - gjennom selskapet Silva Green Fuel AS - er et godt fundament for å videreutvikle 2. generasjons biodrivstoff.  Vannkraft og skogdrift har lange tradisjoner i Norge. Gjennom samarbeidet med Södra kombineres Statkrafts brede kompetanse på fornybar energi med Södras erfaring på skogbasert bioenergi. De to miljøene vil komplettere hverandre på en god måte.

Södra og Statkraft har samarbeidet siden 2009 i et felles selskap Statkraft Södra Vindkraft AB, og dette samarbeidet er meget godt. Södra og flere andre store skogselskap i Sverige har en raskt økende interesse for drivstoff fra fornybare ressurser basert på blant annet mål om en fossilfri transportsektor i 2030.

Verdiskaping og positive ringvirkninger

På Tofte ligger alt til rette for en fremtidig biodrivstoffsatsing med en infrastruktur for å håndtere store mengder trevirke, et stort industriområde sentralt på Østlandet og en meget god dypvannskai for utskiping.

Biodrivstoffindustrien som planlegges følger myndighetens strenge miljøkrav, men det er ikke mulig å unngå at industriell virksomhet generer økt aktivitet. Et fremtidig anlegg vil ikke ha samme store volum sammenlignet med det som var tidligere, og produksjonen generer betydelig mindre støy og lukt. Det vil være nødvendig å transportere skogsråstoffet, men det er ikke snakk om de mengdene som kom under tiden med celluloseproduksjon. Mest mulig av tømmertransporten vil utføres med båter, men det vil være behov for transport på vei også.

Vårt ønske er at aktiviteten vi planlegger på Tofte skal komme innbyggerne til gode gjennom økt verdiskaping og positive ringvirkninger i lokalsamfunnet. Selv om våre planer ikke vil være i samme størrelse som den tidligere industrien vil biodrivstoffproduksjon kreve både bemanning og eksterne tjenester. Vi håper at den nye aktiviteten i fremtiden skal gi inspirasjon og levevilkår til mange andre næringer og at vi kan få en bærekraftig næringsklynge med senter på og rundt Tofte.

På forsiden nå

Britiske myndigheter har tildelt Equinor og SSE kontrakter for å utvikle tre store havvindprosjekter i Doggerbank-området i Nordsjøen. Det vil gi investeringer på ca. 100 milliarder kroner.
Olje- og energidepartementet sier nei til tre småkraftprosjekter i Troms som NVE hadde godkjent.
Statsminister Erna Solberg sier til Energiteknikk at forslaget til nasjonal ramme for vindkraft akkurat nå ikke virker konfliktreduserende.
Naboene får ikke sove og går til politiet, men Statnett vil ikke stoppe arbeidene i kabeltunnelen mellom Smestad og Sogn i tidsrommet 23.00-01.00.
Da Vamma 12 ble åpnet onsdag, ba Hafslund E-CO-sjefen om lavere skatt for å kunne bygge flere lignende prosjekter. Ett av dem er Sarpefossen. Statsminister Erna Solberg kan ikke love noe.
Bjørn Thorud er av Solenergiforeningen hedret for sin mangeårige innsats for å fremme solenergi Norge.
Statnett har i statsråd fått konsesjon til en ny 420 kV kraftledning fra Lyse transformatorstasjon i Forsand kommune til en ny transformatorstasjon på Fagrafjell i Sandnes og Time kommuner.
Montører henger under helikoptre og reparerer høyspentlinjer mens spenningen er på, og sparer samfunnet for store summer.
NVE avslår søknaden om å bygge Skomeåni kraftverk i det vernede vassdraget Skomeåni i Bygland i Aust-Agder.
Ny batteriteknologi kan bidra til utfasing av kullprodusert elektrisitet på Svalbard.
Danske Ørsted planlegger installasjon av GEs Haliade-X 12 MW havvindmøller i to av sine amerikanske havvindparker.
Hjartdal kommune selger Hjartdal Elverk og sikrer innbyggerne lavere nettleie.
Energi Norge mener satsingen på havvindteknologi bør skje uten dyre støtteordninger som rammer strømkundene.
Statnett har mottatt søknader om 650 MW nytt forbruk i Bergensregionen, det meste fra petroleumsnæringen. Nå må de bygge mer nett.
Reguleringseksperter i NVE er en så robust gruppe at de tåler å høre at det de holder på med ikke er det viktigste, tror statsminister Erna Solberg.
ABB har inngått avtale med Skagerak Nett om leveranse av Tørdal transformatorstasjon i Telemark.
Isolasjonen i masseimpregnerte sjøkabler tåler muligens høyere temperaturer enn tidligere antatt. Fremtidige sjøkabler kan i så fall belastes hardere, og det betyr vesentlig økt overføringsevne.
FoU-prosjektet om sjøkablers tålegrense kan bidra til at de eksisterende kablene kan kjøres hardere, men kun i korte perioder, ifølge Statnett.
Med en samlet installert kapasitet på 110 MW.
Det er blitt overført flere hundre millioner kroner fra Jacobsen Elektro til andre søsterselskap i konsernet Jacobsen Elektro Holdning AS. Dette er hovedårsaken til at den tradisjonsrike elektrobedriften er truet av konkurs.
Norge kan lære av Storbritannia, mener Equinor.
Søndag 15. september, fra midnatt til midnatt, ble det første døgnet noensinne med dansk overskudd av vindkraft time for time.
BKK har i år måtte brukte flere hundre tusen kroner på å fly ut minigravemaskiner med helikopter for å rydde opp etter ekstrem nedbør.