Vannkraften er den overlegent mest lønnsomme naturressursen i norsk økonomi. (Illustrasjonsfoto: John Anders Skau/Agder Energi)

Vannkraften suverent mest lønnsom

Av flere fornybare naturressurser gir vannkraften det overlegent største overskuddet i norsk økonomi. På lenger sikt kan overskuddet vokse ytterligere ettersom EU strammer inn klimapolitikken.
Mandag, 28 november, 2016 - 09:47

Kilde: SSB

Kraftprisene, og dermed overskuddet i kraftsektoren, falt betydelig i 2012. Likevel er lønnsomheten i kraftsektoren vesentlig høyere enn i de andre sektorene som baserer seg på fornybare naturressurser. Selv etter prisfallet i 2012, er overskuddet i kraftsektoren mer enn dobbelt så stort som overskuddet i jord- og skogbruk, fiskeoppdrett, og i fisket til sammen.

I «Kapitalavkastning og ressursrente i kraftsektoren»» analyserer forskeren Mads Greaker ulike sider ved kraftsektoren.

Kraftprisene er forventet å stige igjen

De neste fem årene ser det ut til at kraftprisene vil holde seg lave på grunn av flere faktorer: rask utbygging av ny, subsidiert, fornybar kraft, lave priser på andre energibærere og lave kvotepriser i EUs kvotemarked for klimagasser. På lenger sikt, derimot, forventes det at kraftprisene vil stige igjen da EUs mål om 43 prosent reduksjon av utslippene i EU ETS fra 1990 nivå innen 2030 vil måtte føre til vesentlig økte priser på utslipp i EU.

Kraftprisene i Norge vil knyttes tettere til markedsforholdene i resten av Europa

Siden begynnelsen av 1990-tallet har det skjedd store endringer i ramme¬betingelsene for kraftsektoren. Markedet ble sluppet fritt i 1991. Videre dannet Norge, Sverige, Finland og Danmark en felles kraftbørs. Norge har bygget, og planlegger å bygge, flere direkte overføringskabler til kontinentet. Kraftprisene i Norge har dermed blitt knyttet enda tettere til markedsforholdene i resten av Europa. Hvilke følger har det hatt for lønnsomheten i kraftsektoren, og for andre sektorer som bruker kraft, for eksempel kraftkrevende industri?

Markant økning i overskuddet rundt 2000

Overskuddet i kraftsektoren økte markant rundt år 2000, og har siden ligget på et vesentlig høyere nivå enn på 1990-tallet. En viktig drivkraft har vært økte elektrisitetspriser som følge av integrering av elektrisitetsmarkedene i Europa, men det har også vært produktivitetsøkninger i kraftsektoren fra starten av nittitallet og frem til nå som kan skyldes dereguleringen i 1991.

Lavere økonomisk risiko i kraftsektoren enn i industrien

Ved å sammenligne avkastningen på investert kapital for ulike sektorer i Norge ser vi at det ikke er slik at høy avkastning i kraftsektoren betyr lav avkastning i industrien og omvendt. I perioden 2000 til 2008 hadde begge sektorer stigende og etter hvert svært høy avkastning. Mens finanskrisen rammet avkastningen i industrien sterkt, holdt avkastningen seg oppe i kraftsektoren noe som kan tyde på at risikoen er høyere i industrien enn i kraftsektoren.

På forsiden nå

Stange Energi ligger som et smørøye, midt i forsyningsområdet til det nylig fusjonerte Elvia. Sjefen, Ragnhild S. Sveen, tror det er et spørsmål om tid før selskapets nettvirksomhet forsvinner.
Per Sivertsen har overtatt som administrerende direktør i Indre Salten Energi.
OED har i dag gitt grønt lys for bygging av et småkraftverk og tommelen ned for fire.
NordREG anbefaler å utvikle et fellesnordisk regulatorisk rammeverk for uavhengig aggregering.
Statnett og Energinet reduserer kapasiteten på Danmarks-kablene fra fra 1700 MW til 1450 MW.
Velger bort forskningsområder for å bli tydeligere på hvor de vil være verdensledende.
Selskapets inntjening før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) ble i 2019 17,2 millioner euro, ned fra 28,4 millioner euro i 2018.
Syv kraftselskap i Troms og Finnmark går sammen om å etablere 25 hurtigladepunkter for elbiler i det sammenslåtte fylket.
Hafslund E-CO tjente i fjor 677 millioner kroner på derivathandel, mens de i 2018 tapte 740 millioner kroner på det samme.
Men kan ta lengre tid hvis det krever lovendring og må behandles i Stortinget.
For få IKT-ressurser i nettselskapene, Ifølge rapport laget for NVE.
Styring av vindmøller på Lolland i Danmark skal avlaste kabelforbindelsen til Sjælland.
Med støtte fra Enova på 74 millioner kroner kan Oslo få 100 nye elektriske busser.
Kontrakten om overvåking av kraftnettet med kunstig intelligens kan bli norske Esmart Systems' kommersielle gjennombrudd i USA.
Elektrifisering av transport-, bygg- og industrisektoren kan redusere klimagassutslippene i Europa med 60 prosent innen 2050, ifølge ny rapport.
Med Cloud Explorers og PRISM skal Fjordkraft bli mer effektive i jakten på nye kunder.
Salgs- og markedsleder Carine Klemmetsen og daglig leder Arild Klette Steinsvik kjøper 21 prosent av aksjene i Energi Teknikk.
Elsikkerhetsforum anbefaler at elsikkerhetsforvaltningen og beredskapsforvaltningen for el og ekom samles i én etat.
– Et tegn på et velfungerende marked.
​Styret i Opplandskraft DA har vedtatt å bygge ut Hinøgla kraftverk i Nord-Fron kommune i Innlandet. Kraftverket vil gi 10,5 GWh ny kraft.
RME vil gjøre reglene for hvem som kan sitte hvor i morselskap og datterselskap litt mindre strenge enn først foreslått, uten at Distriktsenergi blir helt fornøyd.
Hammerfest Energi Nett investerer 18 millioner kroner i oppgradering av Breivikbotn transformatorstasjon i Hasvik kommune.
Oslo tingrett har dømt staten til å betale 34,5 millioner kroner i erstatning til Sandhaugen Vindkraftverk AS i Finnmark.
Fred. Olsen Windcarrier sikret ny havvind-kontrakt i Taiwan med GIEK-garanti.