En ny NVE-undersøkelse avdekker at det kan hefte mangler ved energiselskapenes rapportering av strømbrudd. (Illustrasjonsfoto: Hafslund)

Alle strømavbrudd i Norge skal registreres og rapporteres til NVE. Data om avbrudd brukes til å beregne kostnadene ved avbrudd og til produksjon av avbruddsstatistikk. En ny konsulentrapport avdekker at det kan være forhold ved selskapenes metoder, verktøy og rutiner som medfører at enkelte avbrudd ikke registreres fullstendig.

Kilde: NVE

NVE har bedt Norconsult Informasjonssystemer vurdere nettselskapenes registrering og rapportering av avbrudd. Konsulenten har utført en spørreundersøkelse etterfulgt av intervjuer hos seks ulike nettselskap. Rapporten oppsummerer resultatene fra undersøkelsen, sammen med konsulentens observasjoner.

Resultater

Observasjonene viser at de fleste selskapene mener de har tilstrekkelig kompetanse til å arbeide med avbruddsregistrering og rapportering. Det er likevel store forskjeller i antatt tidsforbruk på dette arbeidet. Det er også forskjeller i selskapenes egen oppfatning av kvaliteten på avbruddsregisteringen fra høy- og lavspenningsnettet. Selskapene mener at de har gode rutiner for å registrere alle avbrudd som skyldes hendelser i høyspenningsnettet korrekt og fullstendig, likevel fremgår det at enkelte type avbrudd ikke blir rapportert. Selskapene medgir at det kan være noe underrapportering av avbrudd pga. hendelser i lavspenningsnettet og peker på manglende etterlevelse av rutiner og manglende ressurser som viktige årsaker til dette.

Resultatene fra undersøkelsen tyder på at de større nettselskapene har stor nytte av programvare og feltverktøy for komplett rapportering og effektiv tidsbruk. Denne effekten er ikke like tydelig hos de minste nettselskapene.

Videre oppfølging fra NVE

NVE er opptatt av at selskapene har gode rutiner for avbruddsregistrering og at disse følges. Rapporten fra Norconsult Informasjonssystemer har bidratt til å gi NVE økt forståelse av mulige styrker og svakheter ved nettselskapenes arbeid og vil inngå som et bidrag i NVEs videre arbeid med regulering (tilsyn, veiledning og regelverksutvikling) innen avbruddsregistrering- og rapportering.