Nettanlegg er infrastruktur som egner seg godt for pensjonskassers og livselskapers investeringer, men da må særnorske begrensninger for plassering av midler fjernes. (Foto: Otera)

Strenge særnorske begrensninger for plassering av midler fra pensjonskasser og livselskaper hindrer nødvendig kapitaltilgang til fornybarnæringen og bør derfor fjernes, mener Energi Norge.

Kilde: Energi Norge

Det fremkommer i høringssvaret til Finansdepartementets forslag til nye kapitalkrav for pensjonskasser.

Norge har i dag strengere regler for plassering av midler fra pensjonskasser og livselskaper enn andre land – med en begrensning på 15 prosent til investering i såkalt «forsikringsfremmed virksomhet». Dette er en begrensning som flere fagmiljøer – inkludert en utredning advokatfirmaet Thommessen har gjennomført for Energi Norge og Finans Norge – mener er i strid med Solvens II og dermed Norges EØS-forpliktelser.

Energi Norge mener norske aktører må gis likeverdige konkurransevilkår med utenlandske pensjonskasser og livselskaper.

– Fornybarnæringen står foran store investeringer de nærmeste årene, særlig innenfor nettanlegg. I denne prosessen vil det være viktig for næringen å ha tilgang på kapital fra flere kilder, og nettanlegg er infrastruktur som egner seg godt for pensjonskassers og livselskapers investeringer, sier næringspolitisk rådgiver Ingvar Solberg i Energi Norge.

Energi Norge har også tidligere tatt opp dette temaet med Finansdepartementet  og anmodet om at denne 15 prosent begrensningen fjernes. (LINK)

Bør revurdere standpunkt

Finanstilsynet foreslår også i høringsdokumentet at en ny kategori for infrastrukturinvesteringer som vil gi et lavere kapitalkrav hvis de tilfredsstiller visse kriterier, ikke tas inn i det nye pensjonskasseregelverket nå.

Energi Norge ber Finansdepartementet revurdere dette standpunktet.