Gjengedalsvassdraget, Strupin i Jølet.( Foto: Tor Aasen)

Frustrert over NVE-anbefaling

Det er et dramatisk inngrep i et av Norges mest verneverdige vassdrag, når Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) nå sier ja til kraftutbygging. – Helt uforståelig, sier leder Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet.
Fredag, 27 januar, 2017 - 09:34

Av: Tor Bjarne Christensen/Naturvernforbundet

Gjengedalsvassdraget har store naturverdier med de truede naturtypene bekkekløfter og fossesprøytsoner, våtmarksområder med mye våtmarksfugl, en storlaksestamme og et rikt friluftsliv. Naturvernforbundet frykter at kraftutbyggingen vil ramme lakse- og ørretstammen og få dramatiske konsekvenser for vassdraget.

Helt uforståelig
– Gjengedalsområdet er et av de største og mest mangfoldige villmarksområdene som er igjen på Vestlandet. At NVE i det hele tatt kunne finne på å tilrå konsesjon til utbygging her, er helt uforståelig, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Naturvernforbundet fikk i 2015 utarbeidet en ny kartleggingsrapport for vassdraget, etter mistanke om underrapportering i konsesjonssøknaden. I denne ble det dokumentert uvanlig store kvaliteter i Gjengedalsgjeldet, med flere rødlistede arter, samt naturtype i klasse A. Elva er i tillegg hjem for flere arter rovfugl, fossekall, oter, laks og sjøørret.

Lovstridig?
Naturvernforbundet setter spørsmålstegn ved om NVEs tilrådning faktisk er i strid med naturmangfoldloven. Loven har klare forvaltningsmål for sjeldne naturtyper og arter. Utbyggingen av Gjengedalsvassdraget kan bety slutten for flere kritisk truede mosearter.

– Konsekvensene av en utbygging her kan bli svært store. Finnes det da noen plass der naturen representerer store nok verdier? sier en opprørt Erik Solheim i Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane.

Gjengedalsvassdraget, som ligger ved inngangen til Naustdal og Gjengedal landskapsvernområde, var truet av en stor utbygging på slutten av åttitallet. Disse planene ble skrinlagt etter massiv motstand. Siden har det dukket opp nye vannkraftplaner.

Ber Søviksnes gripe inn
– Gjengedalsvassdraget er unikt, og elva er blant de mest verneverdige i hele Sogn og Fjordane. Likevel er utbygger tilrådd konsesjon, og det på svært sviktende kunnskapsgrunnlag. Nå krever vi at den nye olje- og energiministeren, Terje Søviknes, tar affære og avviser konsesjonen, sier Ask Lundberg.

 

På forsiden nå

Frykter at Statnett skal ta foten av gasspedalen i en situasjon med effektmangel, slik at Nyhamna-anlegget, fergerederier og fiskeoppdrettere blir stående uten strøm.
Jacobsen Elektro er ett skritt nærmere konkurs. Det er klart etter at en av kreditorene har sendt en konkursbegjæring til Drammen tingrett. Kravet skal behandles 16. oktober.
Tingretten har gitt staten fullt medhold i at Nei til EU ikke har rettslig interesse, og avvist at grunnloven er brutt. Nå anker Nei til EU.
Equinor og partnerne på Snorre og Gullfaks har besluttet å bygge havvindparken Hywind Tampen. Prisen blir snaut 5 milliarder kroner.
Ekspedisjonssjef Andreas Hilding Eriksen ble av Kongen i Statsråd fredag utnevnt til ny departementsråd i Olje- og energidepartementet.
En rekke land er blitt enige om å tillate eksport av CO2 for lagringsformål under den såkalte «Londonprotokollen».
Skal forhandle med Mørenett og Sogn og Fjordane Energi (SFE).
Flere hundre småkraftverk går mot konkurs eller styrt avvikling dersom Sanderud-utvalget får gjennomslag, ifølge Småkraftforeninga.
Etterlyser en tydelig nasjonal styring av vindkraftutbyggingen.
Den norske fornybarnæringen vokste med 71 prosent i 2018. Årsaken er særlig en kraftig vekst innenfor landbasert vindkraft.
Statnett tildelte torsdag kontrakter for rundt 330 millioner kroner for bygging av nye Fagrafjell transformatorstasjon på grensen mellom Time og Sandnes kommuner i Rogaland.
Omdømmet til kraftnæringen er i positiv utvikling. Det viser Kantars Energibarometer for tredje kvartal 2019.
Kraftriket har etter en prosess med 36 søkere ansatt forlagsmannen Anders Kvamme som ny direktør.
– Det er umulig for oss som har et globalt marked å prioritere én turbin her borte i nord, sier Ben Bjørke i Siemens.
Norwea er kritisk til å nekte kommuner å bygge havvind nært land, utenfor utpekte områder.
Billigere CO2-pris bidrar til å gi lavere strømpriser i Norden i 2020.
Helgeland Krafts konserndirektør for nett, Frode Valla, går over i ny stilling som direktør for forretningsutvikling.
NVE varsler at de vil avvise Eidsiva Netts søknad om å omklassifisere utenlandsforbindelsen mellom Minne og Charlottenberg til regionalnett.
Ved å å oppgradere Hjertevann kraftverk og bygge Røvatn kraftverk.
– Det er sjokkerende at KrF, som lovet en storsatsning på å fase ut kull i utviklingsland, i stedet kutter energibistanden og overføringene til Norfund, sier Zero-leder Marius Holm.
Energi-bransjeorganisasjonene har ikke funnet noen store overraskelser i regjeringens forslag til statsbudsjett.
Har signert avtale om etablering av mellomlager for CO2 på Kneppeskjæret i Sydhavna.
Innen 2030 har regjeringen som mål å realisere 10 TWh energisparing i bygg, men det halter i handlingsplanen for måloppnåelse, mener Nelfo.