Gjengedalsvassdraget, Strupin i Jølet.( Foto: Tor Aasen)

Frustrert over NVE-anbefaling

Det er et dramatisk inngrep i et av Norges mest verneverdige vassdrag, når Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) nå sier ja til kraftutbygging. – Helt uforståelig, sier leder Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet.
Fredag, 27 januar, 2017 - 09:34

Av: Tor Bjarne Christensen/Naturvernforbundet

Gjengedalsvassdraget har store naturverdier med de truede naturtypene bekkekløfter og fossesprøytsoner, våtmarksområder med mye våtmarksfugl, en storlaksestamme og et rikt friluftsliv. Naturvernforbundet frykter at kraftutbyggingen vil ramme lakse- og ørretstammen og få dramatiske konsekvenser for vassdraget.

Helt uforståelig
– Gjengedalsområdet er et av de største og mest mangfoldige villmarksområdene som er igjen på Vestlandet. At NVE i det hele tatt kunne finne på å tilrå konsesjon til utbygging her, er helt uforståelig, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Naturvernforbundet fikk i 2015 utarbeidet en ny kartleggingsrapport for vassdraget, etter mistanke om underrapportering i konsesjonssøknaden. I denne ble det dokumentert uvanlig store kvaliteter i Gjengedalsgjeldet, med flere rødlistede arter, samt naturtype i klasse A. Elva er i tillegg hjem for flere arter rovfugl, fossekall, oter, laks og sjøørret.

Lovstridig?
Naturvernforbundet setter spørsmålstegn ved om NVEs tilrådning faktisk er i strid med naturmangfoldloven. Loven har klare forvaltningsmål for sjeldne naturtyper og arter. Utbyggingen av Gjengedalsvassdraget kan bety slutten for flere kritisk truede mosearter.

– Konsekvensene av en utbygging her kan bli svært store. Finnes det da noen plass der naturen representerer store nok verdier? sier en opprørt Erik Solheim i Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane.

Gjengedalsvassdraget, som ligger ved inngangen til Naustdal og Gjengedal landskapsvernområde, var truet av en stor utbygging på slutten av åttitallet. Disse planene ble skrinlagt etter massiv motstand. Siden har det dukket opp nye vannkraftplaner.

Ber Søviksnes gripe inn
– Gjengedalsvassdraget er unikt, og elva er blant de mest verneverdige i hele Sogn og Fjordane. Likevel er utbygger tilrådd konsesjon, og det på svært sviktende kunnskapsgrunnlag. Nå krever vi at den nye olje- og energiministeren, Terje Søviknes, tar affære og avviser konsesjonen, sier Ask Lundberg.

 

På forsiden nå

Av hele Statnetts 132 kV-nett i Møre og Romsdal.
Ved å bytte til større aggregater i Usta kraftverk i Hallingdal, kan E-CO produsere mer kraft når prisene er høyest og hindre flomtap om våren. Nå er snart halve jobben gjort.
Men havvind er enda dyrere, Ifølge energiministeren.
Hege Brende slutter som leder av HydroCen og Norsk vannkraftsenter, for å bli en del av ledelsen i Norges geologiske undersøkelse (NGU).
Statnett vil sprenge kabeltunnel mellom Sogn og Ulven med påhugg rett bak en barnehage. Oslo kommune er bekymret for barna og hovedvannledningen. Barnehagen mener Statnett bør bruke tunnelboremaskin og slippe inngrepet.
Svein Erik Svarte er ansatt som daglig leder.
SVs Lars Haltbrekken foreslår verneplan for vindkraft etter mønster fra vannkraften. Norwea støtter ikke tanken.
Møre og Romsdal forlenger avtalen med Tafjord.
Statnett reduserer klimaavtrykket i Rogalands første fossilfrie anleggsplass.
Proffe, kapitalsterke vindkraftaktører som sitter på avstand kan miste av syne at de går inn i virkeligheten og nærmiljøet til folk, advarer NVE-sjefen.
Statnett har, sammen med de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden, oppdatert veikartet for hvordan den nye nordiske modellen for balansering av kraftsystemet skal innføres.
Gjennom forskningsprosjektet iFleks skal Statnett finne ut hvordan variasjoner i strømprisen påvirker forbrukerne.
I 2024 kan flytende hydrogen til store ferger og hurtigbåter bli en viktig del av BKKs satsing på elektrifisering.
Distriktsenergi ber om at NVE og reguleringsmyndigheten for energi (RME) dropper tvangsmulktene, og lar de som allerede har betalt, få tilbake pengene.
Kommer fra stillingen som finansdirektør i Orkla ASA.
Fjordkraft Holding ASA fikk et underliggende driftsresultat på 63 millioner kroner i tredje kvartal 2019. Det er en økning på åtte prosent sammenliknet med samme periode i fjor.
Sammen med sin nye partner geo introduserer Istad Kraft ny teknologi for å kontrollere oppvarming og varmtvann.
Mørenett har etablert landets kraftigste infrastruktur for elferge-lading. Gjennom en sjøkabel får begge sider av fjorden kraft fra samme trafo i Hareid.
Det er ikke nok å bygge mer fornybar energi for å lege om kraftsystemet, ettermontering av CO2-fangstutstyr og riving av kullkraftverk vil også bli nødvendig, ifølge IEA.
NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.