Dersom vi skal redusere klimagassutslippene nok til å nå togradersmålet, må vi blant annet flerdoble andelen energi med null, eller lave klimagassutslipp - som fornybar energi, kjernekraft og energiproduksjon med karbonfangst og lagring. (Illustrasjonsfoto: Tore Halvorsen)

Den nordiske fornybarnæringen – gjennom bransjeorganisasjonen Nordenergi – har i et felles brev til EU-parlamentet etterlyst økte ambisjoner for EUs kvotehandelssystem (ETS). Det skjer bare få uker før parlamentet skal stemme over forslaget til endringer i EUs klimakvotedirektiv.

Kilde:Energi Norge

Brevet ble også overlevert til nordiske representanter i Europaparlamentet i et møte i Brussel Energi Nettverk (BEN) mandag. Der løftes EUs kvotehandelssystem frem som det sentrale virkemiddelet for bedre klima, sikker forsyning og grønn vekst i Europa.

– Tiden er nå kommet for å styrke dette virkemiddelet slik at klimamålene i Paris-avtalen kan nås på en god måte gjennom en tydelig karbonpris. Vi håper parlamentarikerne i Europa-parlamentet benytter muligheten til å gi et klart signal om at utslippene i Europa skal reduseres raskt mot 2050 og at kraftproduksjon med utslipp må fases ut, sier Sigrid Hjørnegård, direktør for fornybar energi, klima og miljø i Energi Norge.

Energi Norge – som leder sekretariatet til Nordenergi våren 2017 – er særlig opptatt av en raskere innstramming av kvotetaket og et større uttak av kvoter ved overskudd i markedet. Et tredje sentralt punkt er koordineringen av ETS med andre virkemidler.