Krafthistorisk spor med Indre Offerdal mølle i Årdal kommune i Sogn og Fjordane. Nå har OED gitt grønt lys for å bygge Offerdal kraftverk.

Offerdal Kraftverk AS har i statsråd fått tillatelse til å bygge Offerdal kraftverk med tilhørende 132 kV kraftoverføring i Årdal kommune i Sogn og Fjordane.

Kilde: OED

Årlig kraftproduksjon er anslått til 95 gigawattimer (GWh). Dette tilsvarer årsforbruket til om lag 5.000 husstander. Drøyt tredjeparten av kraften vil produseres om vinteren når behovet for kraft er størst.

– Utbyggingen av kraftverkene i Offerdal vil gi tilgang på mer fornybar kraftproduksjon, styrket forsyningssikkerhet og skape lønnsomme arbeidsplasser i regionen. Den regulerbare vannkraften er ryggraden i kraftsystemet vårt, og vil fortsette å være det fremover, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

I konsesjonsbehandlingen av prosjektet er de samfunnsmessige fordelene ved utbygging av fornybar vannkraftproduksjon veid opp mot de negative virkningene. Ulempene knytter seg hovedsakelig til kulturmiljø, naturmangfold og landskap. Det er fastsatt vilkår om avbøtende tiltak i form av minstevannføring hele året både i Indre- og Ytre Offerdalselvi, og med økt vannslipp om sommeren.