Helgeland Kraft leverer på det jevne i 2016.Nettet bidrar positivt. (Foto: Helgeland Kraft)

Foreløpig årsresultat for Helgeland Kraft 2016 ble 132 millioner kroner, som er 8 millioner kroner svakere enn året før.

Kilde: Helgeland Kraft

– Resultatet fra basisdriften (driftsresultat fra Nett, Vannkraft og Strøm) er likevel betydelig bedre enn fjoråret, noe vi er tilfreds med, sier adm. dir. Ove Brattbakk.

Høyere inntektsramme fra NVE og stabile driftsforhold frem til jule- og nyttårshelgen har gitt et godt resultat for Nett i 2016.

Gjennom året har det vært jobbet med forsterkninger og fornyinger av linjenettet på hele Helgeland. I tillegg har det vært gjort en viktig jobb med å rydde tilbake villmarken i Lomsdal-Visten nasjonalpark.

Strøm har levert et godt resultat som følge av god inntjening, stabile volum og god styring av kraftkjøp.

Vannkraft fikk et betydelig svakere resultat i 2016 enn året før, som i all hovedsak skyldes 30 % lavere produksjon som følge av mindre snøsmelting og nedbør enn vanlig.

Utbyggingen av de fem nye kraftverkene i Tosbotn har blitt forsinket på grunn av raset i begynnelsen av april, men tre av dem vil være i drift i løpet av første halvår.  I tillegg pågår byggingen av to nye anlegg i Rødøy (SmiSto Kraft AS) i samarbeid med Salten Kraftsamband for fullt.

-I 2017 forventes et svakere resultat på grunn av lavere inntektsramme for Nett. Et normalisert nivå på kraftproduksjon vil kunne veie noe opp for et fortsatt forventet svakt kraftprismarked i 2017. Vi forventer også etter hvert effekt av vårt kostnadsreduksjonsprogram.

I de senere år har vi foretatt store oppgraderinger av nettanlegg for å sikre god og stabil levering av strøm og reduserte vedlikeholdskostnader. I tillegg er det investert betydelig i nye vannkraftanlegg. Begge deler styrker Helgeland Kraft sin verdiskaping, sier Brattbakk.