Avtalen mellom SINTEF Ocean og NGI skal blant annet styrke og utvide det gjensidige samarbeid og forskning innen offshore vindkraft.

Nyopprettede SINTEF Ocean og NGI (Norges Geotekniske Institutt) har inngått samarbeidsavtale. Avtalen skal blant annet styrke og utvide det gjensidige samarbeid og forskning innen offshore vindkraft.

Kilde: NGI

Utsikten til Trondheimsfjorden fra toppen av Tyholt satte på beste vis rammene for den nye samarbeidsavtalen mellom SINTEF Ocean og NGI, som ble underskrevet fredag ettermiddag. Nettopp havet er et viktig satsningsområde for de to sterke forskningsmiljøene, som med den nye samarbeidsavtalen vil undersøke, forske og styrke mulighetene for bruken av havet som ressurs.

«Både SINTEF og vi har mange års erfaringer fra offshore teknologi. Først og fremmest knyttet til olje og gass utvikling. Begge har vi dog identifisert og strategisk satset på offshore vindkraft som et område hvor vi både ønsker og kan bidra. Sammen er vi sterke og ledende innen dette felt», sier Lars Andresen, administrerende direktør i NGI.

Understøtter langtidsplanen
Høsten 2015 la Regjeringen frem langtidsplanen for marin forskning. Målet for denne planen er blant annet mer innovasjon og større verdiskapning gjennom økt samarbeid mellom forskningsmiljøene i Norge. Det styrkede samarbeidet og fellessatsingen rundt offshore vind mellom SINTEF Ocean og NGI understøtter nettopp denne planen.

Synlig samhandling
Den nye samarbeidsavtalen vil blant annet legge til rette for mer koordinert innsats som ett samlet miljø innen offshore teknologi, viten, forskning og rådgivning. SINTEF Ocean og NGI vil dermed, i både ord og handling, sammen være en attraktiv ressurs for fremtidige samarbeidspartnere. 
Ambisjonene for det nye samarbeidet er dessuten å skape og utvikle flere felles FoU prosjekter, med minst ett felles prosjekt i året. Nylig ble det første felles prosjektet mellom SINTEF Ocean og NGI tildelt støtte fra Norges Forskningsråd. Prosjektet WAS-XL skal, som det heter i prosjektformuleringen, undersøke «Wave And Soil support for eXtra Large monopiles».

Samarbeidet mellom SINTEF Ocean og NGI trer i kraft umiddelbart.

FAKTA:

  • SINTEF, som er Norges største forskningsinstitutt, samlet i begynnelsen av 2017 sin forskning rettet mot havrommet i et nytt institutt, med navnet SINTEF Ocean.
  • SINTEF Ocean AS har samlet forskning, laboratorier og ansatte fra instituttene; MARINTEK; SINTEF Fiskeri og havbruk; samt avdeling for miljøteknologi i SINTEF Materialer og kjemi.
  • NGI – Norges Geotekniske Institutt, er Norges største geotekniske fagmiljø og er et ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Utover hovedkontor og laboratorier i Oslo og avdelingskontor i Trondheim, har NGI også kontor i Houston, Texas, og i Perth, Australia.
  • NGI har mer enn 40 års erfaring som leverandør av fundamenteringsløsninger innen olje og gass, og har vært med på å bygge Norges utvikling som oljenasjon.

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi – Bygg, anlegg og samferdsel – Naturfare – Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.