NVE kontrollerer at kraftselskapene har beredskap mot havari og sikrer at kraftforsyningens sin rolle i den sivile beredskapen blir ivaretatt, her illustrert med Bessaker vindpark. (Foto: NVE)

Stor aktivitet og mange anlegg under bygging i energibransjen i 2016, ble fulgt opp av tilsvarende stor tilsynsaktivitet fra NVE.

Kilde: NVE

– Det er et stort volum på NVEs tilsynsaktiviteter, og det benyttes et bredt spekter av kontrollmetoder. Vi prioriterer høyt å være ute hos virksomhetene på tilsyn, for å komme tett på bygging og drift. Vi har i 2016 vært ute på 429 inspeksjoner ved dammer og andre vassdragsanlegg og 46 inspeksjoner på energianlegg under bygging. I tillegg gjorde vi over 100 revisjoner hos virksomheter, sier avdelingsdirektør Ingunn Åsgard Bendiksen.

Totalt har NVE kontrollansvar for 23 fagområde innen vann- og energisektoren. I 2016 ble det utført kontroller på 20 av disse områdene. Områdene er svært ulike og blir fulgt opp av ulike fagmiljøer med ulik spisskompetanse i NVE. Mange i NVE har tilsynsoppgaver som en integrert del av jobben sin, og det blir utført tilsynsoppgaver ved alle av NVEs fem regionkontorer og ved hovedkontoret i Oslo.

– I 2016 fikk vi også kontrollert 40 yrkesbygg for å følge opp energiattesten, og fant ut at 55 prosent vil få varsel om retting og vurdering av tvangsmulkt, og vi kontrollerte nettsidene til 110 nettselskap for å se til at de ikke prioriterer egen kraftproduksjon og hvordan de presenterer prisen på elsertifikat, sier Bendiksen.

I tillegg til kontrollaktivitetene følger vi også opp ulike typer data som sendes inn til NVE. Hver uke blir innrapportert vannstand for ca. 500 reguleringsmagasiner kontrollert. NVE kontrollerer også data fra 445 dameiere som årlig rapporterer inn nøkkelinformasjon om dammene og fra 342 energiselskap som årlig innrapporterer inn tekniske og økonomiske data.

Tilsynene til NVE ser til at krav i regelverk, vedtak og konsesjoner blir fulgt. Det kan gi betydelig skade på samfunnsverdier dersom aktørene ikke følger de kravene som er satt. Blir det oppdaget avvik fører dette til en reaksjon. I 2016 varslet NVE 211 reaksjoner og gjorde 117 vedtak om bruk av reaksjoner.