Når regjeringen nå skal vurdere kapitaliseringsrenten for eiendomsskattegrunnlaget for vannkraftprodusenter, er det viktig at renten fastsettes ut ifra faglige fremfor politiske kriterier, mener Energi Norge. (Illustrasjonsfoto: Henny Stokset)

Eiendomsskatt er en betydelig kostnadspost for vannkraftprodusenter og en viktig inntektskilde for vertskommunene. Når Finansdepartementet nå skal vurdere prinsippene for fastsettelse av eiendomsskattegrunnlaget, er det viktig at faglige fremfor politiske vurderinger legges til grunn, mener Energi Norge.

Kilde: Energi Norge

Eiendomsskatten på vannkraftanlegg reduseres med om lag 380 millioner kroner i 2017 – fra rundt 2,3 milliarder i 2016. Dette skyldes i stor grad at kraftprisene har vært lave over flere år, slik at skattegrunnlaget er lavere enn tidligere. Men beregningen av eiendomsskatten påvirkes også av kapitaliseringsrenten.

– Regjeringen er nå i ferd med å vurdere kapitaliseringsrenten etter at Stortinget i desember anmodet om at denne reduseres. Det er uheldig dersom det legges politiske føringer til grunn for rentefastsettelse. Vi i Energi Norge er opptatt av at renten må fastsettes ut ifra faglige kriterier og hva uavhengige studier tilsier er en rimelig rente, sier næringspolitisk rådgiver Ingvar Solberg i Energi Norge.

Gjennomført kartlegging

Energi Norge har derfor bedt Thema Consulting Group foreta en kartlegging av relevante studier og analyser av de ulike elementene som inngår ved fastsetting av kapitaliseringsrenten.

– Denne kartleggingen viser at dagens kapitaliseringsrente på 4,5 prosent er betydelig lavere enn det faglige kriterier skulle tilsi. Thema konkluderer i sin rapport at kapitaliseringsrenten bør være i størrelsesorden 6-7 prosentpoeng før skatt, sier Solberg, og legger til at Energi Norges synspunkter og rapporten fra Thema Consulting Group er oversendt Finansdepartementet.

Kapitaliseringsrenten har i flere år ligget fast på 4,5 prosent. Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) har i et brev til Finansdepartementet gitt uttrykk for at denne renten må reduseres betydelig for å unngå redusert eiendomsskatt.