OED har gitt grønt lys for utbygging av Tolga kraftverk til tross for sterke protester fra blant andre Naturvernforbundet. (Foto: Ivar Øyan)

Opplandskraft DA har i statsråd fått tillatelse til å bygge Tolga kraftverk med tilhørende 132 kilovolt (kV) netttilknytning i Tolga kommune i Hedmark.

Kilde: OED

Årlig kraftproduksjon er anslått til 191 gigawattimer (GWh). Dette tilsvarer årsforbruket til om lag 9.500 husstander. Rundt halvparten av kraften vil bli produsert om vinteren når behovet for kraft er størst, etter som  kraftverket utnytter regulert vann fra Aursunden.

– Den regulerbare vannkraften er ryggraden i kraftsystemet vårt, og vil fortsette å være det framover. Utbyggingen av kraftverket i Tolga vil gi tilgang på mer fornybar kraft, styrke forsyningssikkerheten og skape lønnsomme arbeidsplasser i regionen, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP). 

I konsesjonsbehandlingen av prosjektet og de forskjellige utbyggingsalternativene er de samfunnsmessige fordelene ved utbygging av fornybar vannkraftproduksjon veid opp mot de negative virkningene. Det gis tillatelse til utløp fra kraftverket nedstrøms Eidsfossen.

Ulempene knytter seg hovedsakelig til virkninger for harr og ørret, friluftsbasert fiske og landskap. Det er fastsatt vilkår om avbøtende tiltak i form av minstevannføring hele året i Glomma, samt en rekke vilkår for å ivareta toveis vandring av fisk forbi kraftverket. Fisketurismen støttes med et fond på 5 millioner kroner som skal forvaltes av Tolga kommune.

 I 2013 ba fire store natur- og miljøorganisasjoner i sin høringsuttalelse om at konsesjonssøknaden for Tolga kraftverk måtte avslås på bakgrunn av de store, negative konsekvensene for fiske, friluftsliv, landskap og biologisk mangfold langs Glommas siste uberørte strekning. Organsiasjonenen bak høringsuttalelsen var Naturvernforbundet, Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO, nå Norsk Friluftsliv), Norges jeger- og fiskerforbund og SABIMA.