På Kollsnes i Hordaland står en ny kraftstasjon klar til å forsyne olje- og gassfeltet Martin Linge i Nordsjøen med strøm. Her skal strøm fra hovednettet, i hovedsak fra vannkraft, transformers fra 300 kV til 100 kV og overføres offshore. (Foto: Total)

Forbruket av strøm i Norge vil øke med rundt 10 TWh mellom 2015 og 2020 på bakgrunn av økt etterspørsel fra alle sektorer, anslår NVE i rapporten "Energibruk i Fastlands-Norge". Dette viser at elektrifisering er en viktig del av klimaløsningen.

Kilde: Energi Norge

Størst forbruksøkning er ventet i petroleumsnæringen – gjennom at flere anlegg vil tilknyttes kraftnettet. Samtidig vil mer og mer energibruk i industrien konverteres til strøm, mens grønne datasentre er forventet å bli en ny kraftkrevende industri i Norge.

– Det er ingen motsetning mellom å bruke mer strøm og å nå målet om nullutslippssamfunnet. Heller tvert imot. Vi må bruke mer strøm på flere områder for å komme i mål, sier næringspolitisk rådgiver Guro Bøe Wensaas i Energi Norge.

Effektiv energibruk

Energi Norge mener elektrifisering er en viktig del av løsningen på klimautfordringen, som både vil føre til reduserte utslipp og bedre forsyningssikkerhet. Samtidig blir det viktig å holde fokus oppe på riktig og effektiv bruk av energi. Rapporten fra NVE viser at vi er på god vei.

– Energibruk i byggsektoren har flatet ut de siste fem årene og det er også forventet en fortsatt flat utvikling i samlet energibruk i husholdningene mot 2020. Dette skyldes blant annet stadig mer energieffektive bygninger, bedre oppvarmingsteknologier og en overgang til mer energieffektive kjøretøy. Dette er en gledelig utvikling, avslutter Bøe Wensaas.