Tafjord forbedret sitt driftsresultat fra vannkraft med 86 MNOK i 2016. (Foto: Tafjord)

God underliggende drift, økt inntektsramme for nettvirksomheten og en engangskompensasjon fra NVE etter fusjonen mellom Tafjord Kraftnett og Tussa Nett i 2014, ga TAFJORD et resultat etter skatt på 147,3 mill. kr. for 2016.

Kilde: Tafjord

Vannkraftproduksjonen ble i 2016 på 1.301 GWh (million kilowattimer) mot 1.169 GWh i 2015. Områdeprisen på kraft i NO3 var også høyere enn for fjoråret; 26,6 øre/kWh mot 19 øre/kWh. Dette ga til sammen et driftsresultat for virksomhetsområdet Vannkraft for 2016 på 170 mill. kr, noe som er en økning på 86 mill. kr i forhold til året før.

Virksomhetsområdet Energigjenvinning viste også en fin økning i forhold til fjoråret, ikke minst som følge av høyere kraftpriser og en volumøkning på fjernvarme på over 10 %. Energigjenvinning fikk et driftsresultat på 22 mill. kr i 2016, noe som er en økning på 10 mill. kr i forhold til 2015. Virksomhetsområdene Strøm og Telekom viste derimot en liten nedgang i driftsresultatet sett i forhold til året før.

– Innen Vannkraft er de lave prisene som er forventet de kommende årene, en utfordring. Vi har også store variasjoner på tilgangen på vann fra år til år. Disse faktorene kan gi store utslag både på konsernets resultater og handlerom fremover. Derfor jobbes det kontinuerlig med omstillinger for å redusere kostander og øke inntjeningen innen alle de fem virksomhetsområdene våre. Vi kan ikke lenger basere oss på bare å være avhengig av vannkraftproduksjon for å sikre gode, stabile resultater, sier konsernsjef Erik Espeset.

Virksomhetsområdet Kraftnett er identisk med TAFJORD sin andel (53,7 %) i Mørenett AS. Selskapet hadde i 2016 en inntektsramme som var høyere enn fjorårets. I tillegg fikk Mørenett i fjor en engangskompensasjon (harmoniinntekt) fra NVE, relatert til fusjonen mellom Tafjord Kraftnett og Tussa Nett som ble gjennomført i 2014.

– Harmoniinntekten er basert på NVEs beregning av tapt fremtidige inntekter til selskapet, dette sett i forhold til de inntektene de to selskapene ville fått dersom de ikke hadde fusjonert, men fortsatt hver for seg, forteller Espeset.

TAFJORD sin andel av driftsresultatet i Mørenett ble 132 mill. kr, mot 39 mill. kr i 2015. Harmoniinntekten forklarer godt over halvparten (49 mill. kr) av økningen i driftsresultatet innenfor dette virksomhetsområdet.

– Vi leverer et godt resultat for 2016. God inntjening kombinert med konsernets nye utbyttepolitikk som ble vedtatt i desember 2016, har gitt positive utslag for konsernet. Vi ser en fin utvikling i alle våre finansielle nøkkeltall, med blant annet en økning i egenkapitalandelen på 2% i forhold til fjoråret. Det forteller oss at vi er på rett vei og at vi er i ferd med å styrke vår konkurransekraft. Konsernet er imidlertid inne i en krevende periode, noe som betyr at vi også fremover må jobbe kontinuerlig med omstillinger for å sikre og bedre konsernets soliditet, sier Espeset.