Med høy aktivitet og et historisk godt resultat har Lofotkraft satt punktum for 2016. I året som gikk ble det blant annet investert 267 MNOK i komponenter i ledningsnettet. (Foto: Tore Halvorsen)

Konsernet Lofotkraft har et overskudd etter skatt på kr 70,6 millioner i 2016, mot kr 33,2 millioner i 2015. Resultatet er historisk godt, og skyldes i hovedsak at bransjen har hatt gode rammevilkår i 2016.

Kilde: Lofotkraft

I tillegg har Lofotkraft kunnet resultatføre en gevinst ved salg av Kanstadlinja til Statnett. Samtidig vil en understreke at nettselskapet har klart å holde kostnadsnivået stabilt i 2016, blant annet har vi den laveste «kostnaden for ikke levert energi» (KILE) siden ordningen ble innført.

Aktivitetsnivået i Lofotkraft har i 2016 vært meget høyt og konsernet har totalt investert 290,3 millioner kroner. Av dette er det investert 267 millioner i komponenter i ledningsnett, 15,8 millioner kroner i utbygging av høyhastighets fiberbredbånd, 3 millioner i produksjonsvirksomheten, og 4,5 millioner kroner i øvrige virksomheter.

Det er gjort ekstraordinære nedskrivninger i produksjons- (6,6 mill kr) og bredbåndsselskapet (3,2 mill kr) på tilsammen 9,8 mill kroner etter analyse av anleggenes bokførte verdi mot fremskrevet kontantstrøm. Konsernets engasjement innenfor installasjon (Hovdan/Wangsvik) og kraftomsetning (Kraftinor) viser gode resultater.

Nettvirksomheten har et overskudd etter skatt på 63,9 millioner kr i 2016, mot et overskudd på 10,7 millioner kr i 2015.

Konsernets bokførte totalkapital utgjorde pr. 31.12.2016 kr. 1 588 millioner, med en egenkapitalandel på 42 %.

Lofotkraft er et konsern med Lofotkraft Holding AS som morselskap. Aksjene i Lofotkraft Holding AS eies av kommunene i Lofoten med følgende fordeling: Røst 2 %, Værøy 3 %, Moskenes 6,5 %, Flakstad 6,5 %, Vestvågøy 41 % og Vågan 41 %. De operative virksomheter er organisert i datterselskaper eid av Lofotkraft Holding AS.