Den justerte utbytteforventningen er positiv for den strategiske utviklingen av Statkraft, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen. (Foto: Statkraft)

Regjeringen har lagt frem forslag til ny utbytteforventning for Statkraft i revidert nasjonalbudsjett.

Kilde: Statkraft

Den nye utbytteforventningen er basert på at Statkraft skal betale et utbytte på 85 prosent av realisert overskudd fra norsk vannkraftvirksomhet og 25 prosent av realisert overskudd fra øvrig virksomhet. Med norsk vannkraftvirksomhet menes de samme aktivitetene som inngår i Statkrafts norske vannregnskap.

Den nye utbytteforventningen er blant annet begrunnet med at Statkraft står overfor store reinvesteringer i norsk vannkraft i årene som kommer og at selskapet skal gis mulighet for vekst i øvrig virksomhet.

– Dette er positivt for den strategiske utviklingen av Statkraft som et ledende selskap innenfor fornybar energi. Den vil gi økt investeringskapasitet og forutsigbarhet for Statkraftkonsernet i årene som kommer, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Det er foreslått at den nye utbytteforventningen innføres fullt ut med virkning for regnskapsåret 2017. Utbyttet til staten vil være 2400 millioner kroner for regnskapsåret 2016. Forslaget forutsetter Stortingets samtykke.