Med henvisning til mer småskala kraftproduksjon, den digitale utviklingen og mer fleksible strømkunder legger NVE til rette for bedre samspill i distribusjonsnettet. (Illustrasjonsfoto: Eidsiva Energi)

Mer småskala produksjon av strøm, nye digitale løsninger og mer fleksible strømkunder fører til at distribusjonsnettet får en stadig større betydning for kraftsystemet. NVE utvider derfor de regionale kraftsystemutredningene til også å omfatte nettene nærmest strømkundene.

Kilde: NVE

– Vi ser at ny teknologi og nye forretningsmodeller gjør at bruken av strømnettet endrer seg, og det er fornuftig at også rammene for nettplanlegging videreutvikles. Vårt mål er at kraftsystemutredningene skal bidra til helhetlig tenkning og effektive løsninger, også i distribusjonsnettene, sier Anne Vera Skrivarhaug, avdelingsdirektør i NVE.

 Endringer i forskrift om energiutredninger trer i kraft 1. juli

Ordningen med kraftsystemutredninger legger i dag til rette for koordinert nettutvikling på transmisjons- og regionalnettsnivå. NVE har nå endret forskrift om energiutredninger slik at også relevante forhold i distribusjonsnettet blir vurdert i de regionale kraftsystemutredningene.

– Nettselskapene står overfor store investeringer i årene som kommer. Det er derfor viktig å sikre at de mest rasjonelle nettinvesteringene realiseres. De nye kravene skal bidra til å synliggjøre alternative nett-tiltak gjennom økt samhandling og informasjonsutveksling mellom nettselskapene, understreker Skrivarhaug.

Forskriftsendringene trer i kraft 1.juli 2017.