For å sikre et bedre kostnadsunderlag for nettanlegg i regionalnettet vil NVE pålegge rapportering av faktiske kostnadstall. (Foto: Energi Norge)

NVE vil sikre et bedre kostnadsgrunnlag for nettanlegg i regionalnettet ved å pålegge rapportering av faktiske kostnadstall.

Kilde: NVE

Et godt kostnadsgrunnlag for nettanlegg er viktig både for å sikre et godt underlag for planleggingsformål og riktig økonomisk regulering. Fram til nå har REN AS samlet inn kostnadstall i regionalnettet, gjennom en frivillig innrapporteringsordning.  Det har vært få innrapporteringer, noe som har gjort kostnadsgrunnlaget svakt og lite anvendbart.

NVE vil sikre et bedre kostnadsgrunnlag ved å sette et nytt konsesjonsvilkår om rapportering av faktiske kostnadstall i konsesjoner etter energiloven til elektriske anlegg i regionalnettet. Innrapporteringen skal skje senest ett år etter at konsesjonsgitt anlegg er satt i drift. Arbeidet med å samle inn og holde oversikt over kostnadsdata, samt å utarbeide en kostnadskatalog for regionalnettet vil utføres av REN.

– Publisering av kostnadstall i en kostnadskatalog vil sørge for at lik informasjon gjøres tilgjengelig for aktørene på leverandørmarkedet til samme tid. Det publiseres i dag kostnadstall for kraftproduksjonsanlegg, som benyttes av både aktørene i bransjen og av myndighetene, sier avdelingsdirektør i Energiavdelingen Anne Vera Skrivarhaug.

Inviterer til temadag om innrapportering

NVE og REN vil bidra til at usikkerheten i kostnadsgrunnlaget blir så liten som mulig og at det ikke tar mer tid enn nødvendig å gjennomføre innrapporteringen. Dette vil gjøres ved å tilpasse RENs gjeldende innrapporteringsskjemaer bedre til konsesjonærenes behov. REN vil derfor arrangere en workshop 13. september 2017, der interesserte aktører kan gi innspill og bidra til at innrapporteringsordningen forbedres. Mer informasjon om workshopen vil bli lagt ut på REN sine hjemmesider www.ren.no .

Bedre markedsinformasjon

Det har blitt stilt spørsmål ved om en kostnadskatalog vil kunne forstyrre prisfastsettelsen i leverandør- og entreprenørmarkedet for nettanlegg.  NVE viser til at det er satt som en forutsetning for utarbeidelsen av kostnadskatalogen at statistikken skal være basert på gjennomsnittsbetraktninger av et tilstrekkelig antall innrapporterte data. Denne forutsetningen er satt for å unngå at statistikken som publiseres i kostnadskatalogen gir uønskede virkninger på leverandørmarkedet og for prisene ved bygging av regionalnettsanlegg. Kostnadstallene fra enkeltanlegg vil ikke være tilgjengelig for andre enn NVE og REN.

Når det gjelder tilgang på informasjon i et marked, tilsier likebehandlingsprinsippet at informasjon som blir gjort tilgjengelig for én leverandør i et marked, også skal gjøres tilgjengelig for de andre leverandørene på det samme markedet. Samtidig tilgang på lik informasjon vil føre til at aktørene i markedet kan handle på samme informasjonsgrunnlag.