I sin høringsuttalelse på forslaget om nye regler for eiendomsskatt på produksjonsrelaterte nett og kraftanlegg fremhever LVK at det vil innebære reduserte inntekter til kommunene. (Illustrasjonsfoto: Sweco)

Finansdepartementet sendte 25. april 2017 ut forslag til nye regler om eiendomsskatt på produksjonsrelaterte nett og kraftanlegg med høringsfrist er 25. juli 2017.

Kilde: LVK (Landsforeningen for Vassdragskommuner)

Departementet fremmer i høringsnotatet to forslag: Det første er forslaget om endring av grensesnittet mellom kraftlinjer og kraftanlegg. Det andre forslaget gjelder fradrag for utgifter ved fastsettelse av kraftverksformuen etter gjeldende rett. Begge forslagene innebærer reduserte inntekter til kommunene som skattekreditor.

LVK (Landsforeningen for Vassdragskommuner)oppfordrer alle medlemskommuner til å avgi høringsuttalelse. Her finner du LVKs høringsuttalelse.

Når det gjelder forslaget om endring av reglene for produksjonsrelaterte nett, viser departementet i høringsnotat til Høyesteretts dom i SKS-saken (Rt-2015-1054), hvor Høyesterett fastslo at produksjonslinjer er å anse som særskilte eiendomsskatteobjekter, og ikke som del av kraftanlegget.  Etter LVKs syn er dagens grensesnitt mellom nett og produksjon enkelt og velegnet. Grensesnittet har ligget fast siden 1965, og SKS-dommen klargjorde denne rettstilstanden. I stedet for å respektere avklaringen som følger av Høyesteretts dom, foreslår departementet en ny og svært uklar regel som åpner for nye tvister og behov for nye avklaringer. LVK går i mot departementets forslag.

Departementet foreslår videre å endre regelen om fradrag for fremtidige utskiftningskostnader for driftsmidler i kraftanlegg, jf. skatteloven (sktl.) § 18-5 fjerde ledd. LVK er enig i at det er behov for en gjennomgang av hvilke driftsmidler som gir rett på fradrag for fremtidige utskiftingskostnader, men er uenig i den reguleringen departementet foreslår. Etter LVKs syn innebærer departementets forslag en svært uklar og skjønnsmessig regel, hvor det i praksis overlates til kraftselskapene selv å definere hvilke driftsmidler som er «knyttet til kraftproduksjonen». LVK foreslår i sitt svar på høringen at det i stedet nedsettes en arbeidsgruppe med personer både bransjen og kommunesektoren for en gjennomgang av hvilke driftsmidler som det bør kunne kreves fradrag for.